Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 30.04.2020


Platnosť od: 30.04.2020
Účinnosť od: 30.04.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 102/2020 s účinnosťou od 30.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych ...

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo ...

a)
sociálnych vecí a rodiny na úseku
1.
štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1a.
prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
1b.
rodičovského príspevku,
1c.
príspevku na starostlivosť o dieťa,
1d.
príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
1e.
príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok na podporu náhradnej ...
1f.
kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu ...
1g.
príspevku na pohreb,
2.
pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
3.
náhradného výživného,
4.
kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b)
sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok
§ 2
(1)

Ak v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu neplnenia podmienky nároku ...

(2)

Rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,2) ktorá má príjem ...

(3)

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, vypláca ...

(4)

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa odseku 1, nevypláca ...

(5)

Nárok na rodičovský príspevok podľa odsekov 1, 3 a 4 trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ...

§ 3

Splnenie podmienky účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom ...

Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku
§ 4

Na účel posúdenia hmotnej núdze sa v čase krízovej situácie pri posudzovaní majetku, ktorým je jedno ...

§ 5
(1)

Na účel posúdenia hmotnej núdze sa pri podaní žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi podanej v čase krízovej ...

a)
zo závislej činnosti,
b)
z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak túto činnosť vykonáva na základe oprávnenia ...
(2)

Na účel posúdenia hmotnej núdze sa za príjem člena domácnosti podľa odseku 1 považuje aj odškodnenie, ...

§ 6

V čase krízovej situácie sa ustanovenia o znižovaní dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu6) ...

§ 7
(1)

Ochranný príspevok v sume poskytovanej členovi domácnosti, ktorý je tehotnou ženou od začiatku ôsmeho ...

a)
ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ak žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi bola podaná v čase ...
b)
ktorý má v čase krízovej situácie uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti ...
c)
ktorému sa v čase krízovej situácie skončil právny vzťah, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej ...
d)
ktorý v čase krízovej situácie nemôže vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok ...
(2)

Ochranný príspevok podľa odseku 1 písm. a) nepatrí za člena domácnosti, za ktorého bola v období od ...

(3)

Ochranný príspevok podľa odseku 1 sa považuje za ochranný príspevok poskytovaný tehotnej žene od začiatku ...

§ 8

Lehota troch mesiacov, uplynutím ktorej zaniká nárok na ochranný príspevok podľa osobitného predpisu,11) ...

§ 9

Nárok na aktivačný príspevok za člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške ...

§ 10

Písomná dohoda, na základe ktorej vykonáva člen domácnosti činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný ...

a)
dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...
b)
dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej ...
c)
všetky ochranné pomôcky, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných ...
§ 11
(1)

Pre trvanie nároku na príspevok na bývanie, ktorý patrí, ak domácnosť býva v zariadení podporovaného ...

(2)

V čase krízovej situácie sa podmienka zaplatenia úhrady za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb ...

§ 12
Opatrenia na úseku náhradného výživného
(1)

Podmienka nároku na náhradné výživné ustanovená osobitným predpisom16) sa v čase krízovej situácie považuje ...

(2)

Ak je škola, ktorú navštevuje nezaopatrené dieťaťa, ktoré má nárok na náhradné výživné, v čase krízovej ...

Opatrenia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 13

V čase krízovej situácie sa vykonáva sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ...

§ 14
(1)

Prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého ...

(2)

Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu príslušným ...

§ 15
(1)

Podmienka využívania prepravy na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske ...

(2)

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o výdavkoch na prepravu za každú ...

(3)

Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu podľa odseku 2 sa nevyhotovuje.

§ 16
(1)

Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým ...

a)
fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ...
b)
fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným ...
c)
fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného ...
1.
peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ...
2.
peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým ...
(2)

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa odseku 1 sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ...

(3)

Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevyhotovuje. ...

§ 17

V čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie lehota

a)
na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho ...
b)
na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ustanovená osobitným ...
c)
na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená ...
d)
na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný ...
e)
na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie ustanovená osobitným predpisom,36)
f)
na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti ustanovená osobitným predpisom,37)
g)
na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej ...
Spoločné ustanovenia k opatreniam na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
§ 18
(1)

Lehota, uplynutím ktorej zaniká nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský ...

(2)

Lehota na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre vznik nároku alebo trvanie nároku na prídavok na dieťa, ...

§ 19
(1)

Ak nie je možné z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie overiť pri posúdení žiadosti podanej ...

(2)

Ak sa po skončení krízovej situácie preukáže, že

a)
neboli splnené podmienky nároku na dávku podľa odseku 1, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť poskytnutý ...
b)
dávka podľa odseku 1 patrila v nižšej sume, ako bol poskytnutý preddavok, poberateľ tejto dávky je povinný ...
§ 20

Ak dieťaťu nebolo z dôvodu krízovej situácie pridelené rodné číslo dieťaťa, ktoré je povinnou náležitosťou ...

§ 21

V čase krízovej situácie môže úrad po dohode s osobitným príjemcom prerušiť výkon osobitného príjemcu ...

§ 22

V čase krízovej situácie možno podanie vo veci štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci ...

§ 23

V čase krízovej situácie sa v konaní vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci ...

Opatrenia pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
§ 24

V čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby pri výkone lekárskej posudkovej ...

§ 25
(1)

V čase krízovej situácie úrad nevykonáva opätovné posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu ...

(2)

Pri prvom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok ...

§ 26
Prechodné ustanovenia
(1)

Fyzickej osobe, ktorej zanikol nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský ...

(2)

Nárok na peňažný príspevok na prepravu podľa § 15 ods. 2 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej ...

(3)

Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 16 vzniká aj za obdobie od vyhlásenia krízovej situácie ...

(4)

Fyzickej osobe, ktorej v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády

a)
zanikol nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky podstatnej ...
b)
vznikla povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu uplynutia lehoty na splnenie podmienky ...
(5)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad odpustí zmeškanie lehoty podľa § 17 písm. a), c) a g) ...

(6)

Neplnenie lehoty podľa § 17 písm. d) až f), ktorá uplynula v čase krízovej situácie do účinnosti tohto ...

§ 27

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 2 zákona č. 571/2009 Z. z.
 • 3)  § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne ...
 • 4)  § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 6 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 81/2017 Z. z.
 • 6)  § 10 ods. 3, 5 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
 • 8)  § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z.
 • 9)  § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 10 ods. 3, 5 a 8 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 11 ods. 4 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
 • 12)  § 12 ods. 3 písm. b) piaty bod a šiesty bod zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 14)  § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z.
 • 15)  § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 417/2013 Z. z.
 • 16)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 ...
 • 17)  § 1 a § 2 ods. 3 zákona č. 201/2008 Z. z. v znení zákona č. 66/2018 Z. z.
 • 18)  § 13 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 19)  § 18 ods. 8 druhá veta zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 20)  § 18 ods. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 36 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
 • 22)  § 36 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 23)  § 40 ods. 8 prvá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 40 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 40 ods. 8 druhá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 40 ods. 9 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 40 ods. 10 písm. c) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 40 ods. 10 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 40 ods. 10 písm. d) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 40 ods. 10 písm. e) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 40 ods. 10 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10 a ods. 12 písm. a) a b), § 35 ods. 9 a § 37 ods. ...
 • 33)  § 34 ods. 16 a § 42 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 37 ods. 10 prvá veta zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 55 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v zákona č. 180/2011 Z. z.
 • 36)  § 21 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 37)  § 56a ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 38)  § 41 ods. 8 a § 57 ods. 1 písm. b) až e), h) a i) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 39)  § 10 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.§ 15 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku ...
 • 40)  § 9 a § 14 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 15 ...
 • 41)  § 9 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 14 ods. 3 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení ...
 • 42)  § 12a ods. 1 a 2 zákona č. 600/2003 Z. z.§ 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona ...
 • 43)  Napríklad § 5 zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 a § 14 ods. 1 písm. b) a ods. ...
 • 44)  § 11 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 468/2011 Z. z.§ 1 ods. 1 zákona č. 561/2008 Z. z. ...
 • 46)  § 11 ods. 7 písm. b) zákona č. 447/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore