Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011

Platnosť od: 30.01.2004
Účinnosť od: 01.07.2010
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 42/2004 s účinnosťou od 01.07.2010 na základe 280/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o Obchodnom vestníku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 Obchodného zákonníka a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, rozhodnutia a oznámenia (ďalej len „údaje“), ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník a zákon.

(2)

V Obchodnom vestníku sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňujú alebo uverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť ich zverejnenia alebo uverejnenia v Obchodnom vestníku ustanovuje osobitný zákon.1)

(3)

V Obchodnom vestníku sa môžu zverejňovať alebo uverejňovať aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje osobitný zákon,1) neustanovuje však povinnosť zverejniť alebo uverejniť ich v Obchodnom vestníku.

(4)

V Obchodnom vestníku sa môžu uverejňovať aj údaje štátnych orgánov alebo iných osôb poverených výkonom verejnej moci (ďalej iba „orgány verejnej moci“) týkajúce sa podnikateľov a údaje podnikateľov.

§ 2

Vydavateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“).

§ 3
(1)

Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom roku postupne. V záhlaví vydania, ako aj v záhlaví jeho jednotlivých častí sa uvádza číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.

(2)

Vydavateľ môže rozdeliť vydania Obchodného vestníka na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Každá časť je oddeliteľná a stránkuje sa osobitne.

(3)

Obchodný vestník sa vydáva v listinnej a elektronickej forme. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej formy a elektronickej formy Obchodného vestníka a ak je znenie obidvoch foriem odlišné, je záväzná listinná forma Obchodného vestníka.

§ 4
(1)

Podkladom na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín je výpis z obchodného registra a oznámenie o uložení listín do zbierky listín, ktoré vydavateľovi zasielajú registrové súdy v elektronickej podobe.

(2)

Podkladom na zverejnenie rozhodnutia súdu, ktoré je súd podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti súdu je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

(3)

Podkladom na zverejnenie rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré je orgán verejnej moci podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti orgánu verejnej moci je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

(4)

Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie údajov orgánov verejnej moci a údajov podnikateľov sú podklady vyhotovené v listinnej podobe. Podnikatelia môžu spolu s listinnými podkladmi na zverejnenie alebo uverejnenie údajov predložiť aj podklady vyhotovené v elektronickej podobe. V prípade odlišného znenia listinnej a elektronickej podoby podkladov je pre zverejnenie alebo uverejnenie rozhodujúca listinná podoba podkladov. Jednotné vzory na vyhotovenie niektorých podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podnikateľov sa ustanovujú v prílohe č. 1.

(5)

Podkladom na zverejnenie písomnosti súdu, správcu alebo súdneho exekútora podľa osobitného zákona1a) a dražobníka podľa osobitného predpisu1b) je písomnosť zaslaná vydavateľovi na ním určenú elektronickú adresu v ním určenej elektronickej podobe. Podrobnosti o tom vydavateľ zverejní na svojej internetovej stránke.

§ 5
(1)

Podklady na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín sa zasielajú vydavateľovi v elektronickej podobe.

(2)

Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 4 ods. 2 až 4 a 6 sa spolu s kópiou dokladu o zaplatení úhrady, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje, doručujú vydavateľovi osobne alebo sa mu zasielajú poštou alebo telefaxom na adresu alebo telefaxové číslo, ktoré sú uvedené v tiráži Obchodného vestníka. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením alebo zaslaním jeho originálu. Na podanie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

§ 6
(1)

Vydavateľ zverejní alebo uverejní údaje podľa § 1, ak sú podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov vyhotovené v súlade s týmto nariadením.

(2)

Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov podľa § 1 je zaplatenie a predloženie kópie dokladu o zaplatení úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie spôsobom podľa § 5 ods. 2, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje. Doklad o zaplatení úhrady musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, bankové spojenie vydavateľa, variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo osoby (IČO), ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ak je pridelené, špecifický symbol a sumu úhrady. Špecifický symbol a suma úhrady sú ustanovené v prílohe č. 2. Ak je osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo, alebo ak o zverejnenie alebo uverejnenie údajov žiada iná osoba ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo osoby (IČO), ktorej sa zverejnené alebo uverejnené údaje týkajú. Bankové spojenie vydavateľa je uvedené v tiráži Obchodného vestníka.

(3)

Údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ukladá súdu, správcovi, súdnemu exekútorovi, dražobníkovi alebo orgánom verejnej moci osobitný zákon, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením.

(4)

Údaje podnikateľov podľa § 1, okrem účtovných závierok, správ o hospodárení, výročných správ a prospektov cenných papierov, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením a splnenia podmienky podľa odseku 2.

(5)

Iné údaje podnikateľov ako údaje podnikateľov podľa odseku 4, najmä účtovné závierky podnikateľov, správy o hospodárení, výročné správy a prospekty cenných papierov vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie a splnenia podmienky podľa odseku 2.

(6)

Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ktoré nie sú vyhotovené v súlade s týmto nariadením, vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o ich zverejnenie alebo uverejnenie, v lehote 15 dní odo dňa ich doručenia vrátane zaplatenej úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov zníženej o manipulačný poplatok 3 eurá.

(7)

Vydavateľ vráti osobe úhradu zaplatenú za zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1 zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak zaplatenie úhrady nie je doplnené podkladmi podľa § 4, a to na účet žiadateľa, ktorého bankové spojenie je uvedené v písomnej žiadosti.

(8)

Vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1, úhradu zaplatenú nad rámec ustanovený v prílohe č. 2, zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá; úhrada neprevyšujúca 3 eurá sa nevracia.

§ 7
(1)

Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov zodpovedá osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov. Za súlad zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ.

(2)

Tlačové chyby v Obchodnom vestníku sa odstraňujú na náklady vydavateľa uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave.

§ 8
(1)

Suma úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa uvádza v prílohe č. 2.

(2)

Sumu úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku uhrádza osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov.

(3)

Údaje súdov a údaje orgánov verejnej moci týkajúce sa podnikateľov sa v Obchodnom vestníku zverejňujú alebo uverejňujú bezodplatne.

§ 9

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.

§ 10

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.
  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.

  Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku

  Údaj na zverejnenie Suma úhrady Špecifický symbol
       
  Údaje z registrových súdov bezodplatne1)  
       
  Údaje z konkurzných súdov bezodplatne  
       
  Údaje z registra registrových úradov bezodplatne  
       
  Transformačné projekty a rozhodnutia o transformácii bezodplatne  
       
  Rozhodnutia o privatizácii bezodplatne  
       
  Údaje týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného zákona2) bezodplatne, ak je poskytovateľom štátnej pomoci orgán verejnej moci  
    19,91 eura v ostatných prípadoch 01
       
  Údaje podnikateľov 19,91 eura, ak ide o oznámenie o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti a výzvu veriteľom podľa prílohy č. 1 bodu 1 02
    19,91 eura, ak ide o oznámenie a výzvu likvidátora (likvidátorov) podľa prílohy č. 1 bodu 2 03
    19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri zvýšení základného imania akciovej spoločnosti z majetku spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 3 04
    19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 4 05
    19,91 eura, ak ide o vyhlásenie akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 5 06
    19,91 eura, ak ide o oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným podľa prílohy č. 1 bodu 6 07
    19,91 eura, ak ide o oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie podľa prílohy č. 1 bodu 7 08
    19,91 eura, ak ide o zverejnenie zmeny emisných podmienok dlhopisov podľa prílohy č. 1 bodu 9 09
    19,91 eura, ak ide o uverejnenie rozhodnutia o zmene podoby cenného papiera podľa prílohy č. 1 bodu 10 10
    19,91 eura, ak ide o uverejnenie zmeny podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier podľa prílohy č. 1 bodu 11 11
    19,91 eura, ak ide o výzvu na predloženie listinného cenného papiera na doručiteľa, ak je majiteľ uvedeného cenného papiera v omeškaní s jeho predložením podľa prílohy č. 1 bodu 12 12
    19,91 eura, ak ide o výzvu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej podoby na listinnú podobu podľa prílohy č. 1 bodu 13 13
    3,31 eura, ak ide o zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa prílohy č. 1 bodu 16 14
    19,91 eura, ak ide o uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia podľa prílohy č. 1 bodu 17 15
    19,91 eura, ak ide o výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií podľa prílohy č. 1 bodu 18 16
    99,58 eura, ak ide o účtovné závierky (iné ako účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby), správy o hospodárení alebo výročné správy  17
    33,19 eura, ak ide o emisné podmienky dlhopisov vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 8 18
    9,95 eura, ak ide o účtovné závierky verejnoprávnych inštitúcií zverejňované podľa osobitných predpisov3) 19
    16,59 eura, ak ide o výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky zverejňovanú podľa osobitného predpisu4) 20
    66,38 eura, ak ide o zverejnenie úplného znenia rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú podľa osobitných predpisov5)
  bezodplatne, ak údaje na zverejnenie zasiela priamo orgán verejnej moci
  21
       
       
  Účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby zverejňované podľa osobitných predpisov6) 9,95 eura 22
       
  Údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa osobitného zákona7) 19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení stáleho rozhodcovského súdu a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 14 23
       
    + 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu) 24
    16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách
   
  25
    9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch o riadení stáleho rozhodcovského súdu 26
       
  Údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa osobitného zákona8)  19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení mediačného centra a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 15 27
    + 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam mediátorov mediačného centra, štatút mediačného centra) 28
    16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách 29
    9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení mediačného centra 30
       
  Údaje zverejňované správcom a súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a) a údaje zverejňované dražobníkom podľa osobitného predpisu1b) bezodplatne  
       
  Údaje o verejných súťažiach bezodplatne, ak je vyhlasovateľom verejnej súťaže orgán verejnej moci  
    33,19 eura v ostatných prípadoch  31
       
  Prospekty cenných papierov a investícií 99,58 eura za zverejnenie úplného znenia prospektu 32
    19,91 eura za zverejnenie oznámenia o tom, kde je prospekt uložený 33
       
  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa osobitného zákona10) 3,31 eura 34
       
  Iné údaje orgánov verejnej moci  bezodplatne  
       
  Iné údaje okrem údajov orgánov verejnej moci  33,19 eura  35

Poznámky

 • 1)

  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1a)

  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1b)

  Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 1)

  Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).

 • 2)

  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase. Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.

 • 4)

  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

 • 7)

  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

 • 8)

  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

 • 10)

  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore