Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z  12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie)


Autor: Rada Európskej únie
Celex: 16.L0.3200
Číslo smernice: /E.11.2006


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

27.12.2006   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 372/12


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/116/ES

z 12. decembra 2006
o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
(Kodifikované znenie)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej čl...
...
MENU
Hore