Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z  25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel Text s významom pre EHP


Autor: Rada Európskej únie
Celex: 28.L0.3201
Číslo smernice: EU.28.2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

27.10.2012   


SK


Úradný vestník Európskej únie


L 299/5

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/28/EÚ
z 25. októbra 2012
o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a články 62...
...
MENU
Hore