Smernica 2001/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela


Autor: Rada Európskej únie
Celex: 84.L0.3200
Číslo smernice: ES.84.2001


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|32001L0084Úradný vestník L 272 , 13/10/2001 S. 0032 - 0036Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ESz 27. septembra 2001o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého dielaEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,so zreteľom na návrh Komisie [1],so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],konajúc v súlade s postupom určeným v člán...
...
MENU
Hore