2006/116/ES: Rozhodnutie Rady z  24. januára 2006 , ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010


Autor: Rada Európskej únie
Celex: 16.D0.3200
Číslo smernice: /E.11.2006


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

25.2.2006   


SK XM XM


Úradný vestník Európskej únie


L 56/75


ROZHODNUTIE RADY

z 24. januára 2006,
ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010
(2006/116/ES)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,
...
...
MENU
Hore