Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti


Autor: Európsky parlament
Celex: 29.L0.3200
Číslo smernice: ES.29.2001


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôležité právne oznámenie|32001L0029Úradný vestník L 167 , 22/06/2001 S. 0010 - 0019Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ESz 22. mája 2001o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnostiEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 47 ods. 2, 55 a 95,so zreteľom na návrh Komisie [1],so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2...
...
MENU
Hore