Vládny návrh zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 23.09.2010
Dátum ZZ: 30.12.2010
Čiastka ZZ: 197/2010
Číslo ZZ: 547/2010


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa Železničná polícia začleňuje do Policajného zboru sa predkladá v sú
lade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010-2014.

Ministrovi vnútra Slovenskej republiky sú v súčasnosti podriadené dva ozbrojené bezpečnostné zbory: Policajný zbor a Ž
elezničná polícia.

Pôsobnosť Železničnej polície podľa § 2 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o Železničnej polícii') je porovnateľná s
plnením úloh Policajného zboru podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o Policajnom zbore') s tý
m rozdielom, že Železničná polícia pôsobí len v obvode železničných dráh.

Osobitnú pôsobnosť Železničnej polície, predovšetkým na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železni
čnej dopravy v obvode železničných dráh a pri podieľa...
...
MENU
Hore