Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 23.09.2010
Dátum ZZ: 30.12.2010
Čiastka ZZ: 197/2010
Číslo ZZ: 546/2010


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

5Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá
na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý
m sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predložený návrh bol vypracovaný predovšetkým s cieľom zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s verejný
m majetkom a s verejnými prostriedkami.
Na dosiahnutie cieľa bolo potrebné novelizovať tri zákony: základný kódex súkromného práva - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a s ním súvisiaci Obchodný zákonník (zákon č
. 513/1991 Zb.). Dôležitú úlohu najmä pokiaľ ide o legálnu definíciu zmlúv, ktorých sa návrh týka, zohrávajú zmeny zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len 'infozákon'
).
Navrhovaný mechanizmus núti povinné osoby, aby pri nakladaní s verejnými prostriedkami dbali naj...
...
MENU
Hore