Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 12.02.2010
Dátum ZZ: 25.05.2010
Čiastka ZZ: 91/2010
Číslo ZZ: 224/2010


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

25Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo spravodlivosti') predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaný návrh zá
kona je iniciatívnym materiálom ministerstva spravodlivosti.
Účelom navrhovanej úpravy Trestn
ého zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky sankcionovanie právnických osôb prostredníctvom noriem trestného práva, ak došlo v súvislosti s ich činnosťou ku spáchaniu trestného č
inu tak, ako je to popísané v predkladanom návrhu zákona (pozri najmä § 83a a 83b Trestného zákona).
Problematika trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je jednou z najdiskutovanejších tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. Vychádzajúc z poznatkov vedy trestn
ého práva, ako aj existujúcich modelov trestno...
...
MENU
Hore