Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána MIČOVSKÉHO a Martina FECKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 30.09.2022
Dátum ZZ: 23.12.2022
Čiastka ZZ: 1254
Číslo ZZ: 487/2022

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A.Všeobecná časť:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ján MIČOVSKÝ a Martin FECKO.

Pojem „pozemkové úpravy“ zahŕňa tak geodetické práce s cieľom komasácie (sceľovania) pozemkov, ako aj projektovanie a realizáciu spoločných zariadení. Pod spoločnými zariadeniami zákon uvádza protierózne opatrenia proti vodnej a verejnej erózii ako vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky, aleje, ďalej opatrenia na ochranu životného prostredia - biokoridory, biocentrá, sprievodnú zeleň, vodohospodárske opatrenia, ktoré chránia krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroje vody na vykrytie vlahového deficitu – nádrže a poldre. Patria sem aj poľn...
...
MENU
Hore