Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 20.01.2021
Dátum ZZ: 06.02.2021
Čiastka ZZ: 408
Číslo ZZ: 45/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá je následkom šírenia koronavírusu.

Cieľom predkladaného návrhu je doplniť vláde SR kompetenciu, a to možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienkok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.

Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská repu...
...
MENU
Hore