Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 09.12.2021
Dátum ZZ: 28.12.2021
Čiastka ZZ: 817
Číslo ZZ: 519/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

A.Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.

Účelom návrhu zákona je umožniť pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra.

Po ich výmaze z obchodného registra dotknutým obchodným v zásade ostáva len zákonná možnosť vyvolať konanie o dodatočnej likvidácii a v rámci dodatočnej likvidácie ukončiť svoju činnosť. Ukončenie činnosti sa dotkne nielen samotných spoločníkov takýchto spoločností, ale aj ich zamestnancov a prípadných obchodných partnerov.

V súčasnej ekonomickej situácii, kt...
...
MENU
Hore