Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 28.05.2021
Dátum ZZ: 18.12.2021
Čiastka ZZ: 547
Číslo ZZ: 500/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

1

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 427 z 13. septembra 2017 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc, ktorým bola podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra v bode B. 4 uložená úloha zabezpečiť v spolupráci s predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prebratie smernice parlamentu a Rady (EU) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (ďalej len „smernica“) a vykonať notifikáciu.

Z dôvodu prijatia smernice, ako aj prijatia vykonávacieho Nariadenia komisie (EÚ) 2018/337 z 5. marca 2018, ktorým sa mení v...
...
MENU
Hore