Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Dátum doručenia: 19.05.2021
Dátum ZZ: 21.10.2021
Čiastka ZZ: 539
Číslo ZZ: 378/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť:

V zákone č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú v súčasnosti transponované smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17.9.1996) v platnom znení (ďalej len „smernica 96/50/ES) a smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31.12.1991) v platnom znení (ďalej len „smernica 91/672/EHS“).

Smernica 91/672/EHS a smernica 96/50/ES boli prvými krokmi k dosiahnutiu harmonizácie a uznávania odborných kvalifikácií členov posádok plavidi...
...
MENU
Hore