Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 27.08.2015
Dátum ZZ: 18.12.2015
Čiastka ZZ: 107
Číslo ZZ: 393/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Všeobecná časť

 

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Tento návrh novely zákona o lieku predstavuje jednu zo zmien v zdravotníctve, ktorá bude viesť k vyššej miere transparentnosti v oblasti liekovej politiky.

Návrhom zákona sa ustanovujú nové požiadavky pre všetky hospodárske subjekty zaobchádzajúce s humánnymi liekmi. Sú nimi držitelia povolenia na výrobu humánnych liekov, držitelia povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držitelia registrácie humánneho lieku a farmaceutické spoločnosti.

Návrhom zákona sa zrušuje povinnosť pre zdravotníckych pracovníkov z ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej staros...
...
MENU
Hore