Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 28.07.2006
Dátum ZZ: 11.11.2006
Čiastka ZZ: 228/2006
Číslo ZZ: 595/2006

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Predkladaný návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006.

Do roku 1918 bol chov koní na území Slovenska súčasťou vysoko rozvinutého a dobre organizovaného chovu v rámci Rakúsko- Uhorskej monarchie. Po vzniku Československého štátu bol v Topoľčiankach na základe osobitného rozhodnutia vtedajšej vlády a Ministerstva poľnohospodárstva v Prahe dňa 15. októbra 1921 zriadený štátny žrebčín ako špecializované zariadenie pre chov teplokrvných plemien koní Arab, Lipican, Hucul a Nonius. Významným medzníkom v histórii žrebčína v Topoľčiankach je 1. marec 1993, kedy minister pôdohospodárstva zriaďovacou listinou č. 1405/1993-420 udelil žrebčínu štatút národného žr...
...
MENU
Hore