Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 19.02.2015
Dátum ZZ: 05.06.2015
Čiastka ZZ: 38
Číslo ZZ: 117/2015


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa


Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyplýva z úloh C.2. „pripraviť návrh novely zákona o cenných papieroch s cieľom zlepšiť právny rámec pre vydávanie investičných certifikátov a zjednodušiť prechod na úplný členský princíp poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov“ a C.13. „predložiť na rokovanie vlády návrh novelizácie Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov s cieľom upraviť režim finančných zábezpek podľa medzinárodných štandardov“ uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 191 z 23. apríla 2014 k návrhu Koncepcie rozvoja kapitálového trhu.

Medzi hlavné ciele navrhovaného zákona patrí:
- odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmed...
...
MENU
Hore