Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 25.04.2014
Dátum ZZ: 28.06.2014
Čiastka ZZ: 64
Číslo ZZ: 184/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1Legislatívno-technická úprava v súvislosti s
úpravou v novelizačnom bode 2.K bodu 2
Vzhľadom na očakávaný možný negatívny v
ývoj najmä koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností pre účely úpravy súm životného minima (podľa aktuálnych Makroekonomick
ých prognóz IFP MF SR sa očakáva koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností 1,003) a následne úpravy dávok, plnení alebo úľav z určitého plnenia naviazaných na životné minimum, v záujme neznižovania príjmov obyvateľov Slovenskej republiky sa navrhuje neuplatniť valorizačný mechanizmus ú
pravy súm životného minima v prípade, ak jeden z koeficientov, ktorým sa majú v príslušnom kalendárnom roku upraviť sumy životného minima, bude nižší ako jedna alebo rovný jednej. K Čl. II
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s úpravou v čl. I.

K Čl. IIINavrhuje sa účinnosť zákona od 30. júna 2014.Bratislava 16. apríla 2014
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky...
...
MENU
Hore