Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 24.04.2014
Dátum ZZ: 17.07.2014
Čiastka ZZ: 67
Číslo ZZ: 197/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
Osobitná časť
K Čl. 1
k bodu 1
Navrhovaná právna úprava vytvára zákonné predpoklady pre možnosť realizácie predaja akcií (cenných papierov) novým postupom privatizácie formou verejnej ponuky na kapitálovom trhu - IPO. Proces IPO je špecifickým druhom predaja akcií; ide o prísne regulovaný proces, ktorý má svoje pravidlá stanovené jednak osobitnou právnou úpravou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investi
čných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími prá
vnymi predpismi a pravidlami kapitálového trhu (vrátane legislatívy EU), predovšetkým burzovými podmienkami a pravidlami jednotlivých búrz cenných papierov. Z tohto pohľadu ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. tý
kajúce sa vypracovania a predkladania privatizačného projektu na predaj majetkových účastí štátu pre privatizáciu formou IPO nie sú opodstatnené, účelné a v konečnom dôsledku ani uskutočniteľné
. Z uvedeného dôvodu sa navr...
...
MENU
Hore