Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 27.09.2013
Dátum ZZ: 28.06.2014
Čiastka ZZ: 64
Číslo ZZ: 182/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorý
m sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov bol vypracovaný
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami vlastníkov, obhospodarovateľov lesov, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodá
rstva, spresniť a upraviť niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstrániť nejasnosti pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé
ustanovenia.
Hlavnými oblasťami zmien sú:
-vyhlasovanie lesný
ch pozemkov a povinnosti pri územnoplánovacej činnosti,-zásady obnovy lesa na holine a z
ásady vykonávania ťažby,
-povinnosti pri ochrana lesa,
-využívanie lesov verejnosťou a zá
kaz niektorých činností vrátane väzieb na priestupky a iné správne delikty,
-vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy a j...
...
MENU
Hore