Vládny návrh zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 28.02.2014
Dátum ZZ: 24.06.2014
Čiastka ZZ: 60
Číslo ZZ: 162/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

12D
ôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vypracovanie nové
ho zákona o verejných zbierkach vyplýva najmä z objektívnej potreby dosiahnuť súlad s Ústavou Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Slovenskej republiky ako celkom, keďže v súčasnosti platný zákon a vyhl
áška upravujúca verejné zbierky je z roku 1973 a nezohľadňuje nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky determinujúce predmet úpravy. Zároveň s navrhovaným zákonom sa novelizujú aj väzbové
právne predpisy (zákon o správnych poplatkoch a zákon o neinvestičných fondoch).
Navrhovaná právna úprava vychádza predovšetkým z analýz a praktických skúseností, podnetov mimovládnych neziskových organizácií vykonávajúcich verejné zbierky v Slovenskej republike, ako aj zo získan
ých skúseností z niektorých štátov Európskej únie (napríklad Fínska republika, Česká republika, Litovská republika, Republika Malta, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Í
rska) v tejto oblasti, v ktorých existuje povoľovací systém verejnej zbierky ...
...
MENU
Hore