Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 24.04.2014
Dátum ZZ: 17.07.2014
Čiastka ZZ: 67
Číslo ZZ: 197/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
Všeobecná časťÚčelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre realizáciu predaja akcií (cenných papierov) štátu, resp. Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len 'FNM') formou verejnej ponuky akcií na kapit
álovom trhu, tzv. 'Initial Public Offering - ponúknutie akcií in
štitucionálnym investorom a širokej verejnosti prostredníctvom tzv. prvotnej ponuky akcií (ďalej len 'IPO'). Potreba prijatia legislatívnej úpravy zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len 'Zákon o privatizácii
') vyplynula najmä z jednotlivých úloh ku ktorým bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 'MH SR') v spolupráci s FNM zaviazané vládou SR. Dňa 13.03.2013 uznesením č. 133/2013 vláda SR zobrala na vedomie 'Informáciu o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovými účasťami Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR na po...
...
MENU
Hore