Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 26.11.2004
Dátum ZZ: 28.12.2004
Čiastka ZZ: 297/2004
Číslo ZZ: 717/2004


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správaVšeobecná časťNávrh novely zákona bol vypracovaný mimo Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2004.Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť predpoklady pre plynulé vybavovanie žiadostí štátnych podnikov o odplatné prevody prebytočného majetku štátu a umožniť odpredať neupotrebiteľný majetok pred procesom ich transformácie v súlade s § 11 ods. 4 zákona a umožniť Fondu národného majetku SR vyplácať dlhopisy fondu, ktoré sú predmetom dedičského konania, pričom fond bude oprávnený uhrádzať tieto náklady aj po premlčaní práva na výplatu menovitých hodnôt a výnosov dlhopisov. Týka sa to dlhopisov, ktoré sú predmetom dedičského konania od 19. 11. 1996 do 31. 12. 2001 a dedičské konania nebudú ukončené do 31. 12. 2004, kedy podľa zákona dôjde k premlčaniu práva na výplatu.Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nezakladá nárok na nové pracovné miesta. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a os...
...
MENU
Hore