Vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 27.09.2013
Dátum ZZ: 21.12.2013
Čiastka ZZ: 107
Číslo ZZ: 474/2013

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

 

26

 

 

 

Dôvodová správa

 

I. Všeobecná časť

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') vypracovalo návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých z ákonov (ďalej len 'návrh zákona') na základe Plánu legislatívnych úloh vlá dy Slovenskej republiky na rok 2013.

Návrh zákona zrušuje a zároveň nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len 'zákon č . 25/2007 Z. z.). Hlavným cieľom návrhu zákona je oproti zákonu č. 25/2007 Z. z. ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služ by elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa...
...
MENU
Hore