Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 12.07.2013
Dátum ZZ: 21.12.2013
Čiastka ZZ: 102
Číslo ZZ: 435/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy.
V záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľské
ho prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a ponuky stimulujúce podnikanie na Slovensku návrh zákona zavádza inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti.
Predkladaným návrhom zákona sa tiež upravujú
niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa daní.
V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri registra
čnom konaní sa navrhuje vypustiť niektoré údaje, ktoré je daňový subjekt povinný pri registrácii uvádzať. Tiež sa navrhuje, aby správca dane mohol vrátiť
alebo preúčtovať platbu, ktorú zaplatil daňový subjekt na účet iného daňového subjektu, ak o to daňový subjekt požiada. ...
...
MENU
Hore