Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 16.07.2013
Dátum ZZ: 12.11.2013
Čiastka ZZ: 88
Číslo ZZ: 357/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

-2-Dôvodová spr
áva
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013) Pozri uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 12. decembra 2012.) vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "návrh zákona").
Účelom tohto návrhu zákona je:
§čiastočná implementá
cia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrá
lnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012); transpozičný termín: do 7. júla 2014 (ď
alej len "smernica"),
§implementácia úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 235 z 31. mája 2012 v rozsahu opatre...
...
MENU
Hore