Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 31.05.2013
Dátum ZZ: 17.10.2013
Čiastka ZZ: 74
Číslo ZZ: 318/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

32Dôvodová správa
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 2 ods. 2)
Navrhuje sa zosúladenie terminológie použ
ívanej v pôvodnom ustanovení (orgán na ochranu zdravia) s terminológiou súčasného § 1 písmena g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zá
konov v znení neskorších predpisov.
K bodu 2 (§ 2 vypustené ods. 4 a 5)
Navrhujú sa vypustiť doterajšie taxatí
vne vymedzené spôsoby stanovenia výšky príspevku pevnou sumou, násobkom príspevku zamestnanca alebo percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu zamestnanca. Po vypustení uvedených ustanovení už zamestnávate
ľ nebude obmedzovaný zákonom, ale bude môcť svojim zamestnancom poskytovať príspevky v súlade so zvolenou vnútornou firemnou politikou odmeňovania zamestnancov (napr. rôzna výška príspevku podľa odpracovaný
ch rokov zamestnanca, kombinácia pevnej sumy rovnakej pre každého zamestnanca a percentuálnej výšky časti príspevku v závislosti od vymeriavacieho základu zamest...
...
MENU
Hore