Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 31.05.2013
Dátum ZZ: 17.10.2013
Čiastka ZZ: 74
Číslo ZZ: 318/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zá
kon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺň
a zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, sa predkladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala obnoviť význam doplnkového dôchodkového sporenia, a to najmä prostredníctvom zvyšovania jeho atraktivity, pre všetkých, ktorí naň prispievajú a v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.Doplnkové dôchodkové sporenie v podobe, v akej je dnes upravené platnou legislatívou, neplní účel, na ktorý bolo vytvorené, t. zn. umožniť jeho účastníkovi získa
ť doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový pr
íjem v prípade skončenia výkonu niektorých zákonom vymedzených rizikových prá
c. V nadväznosti na túto skutočnosť bolo nevyhnutn...
...
MENU
Hore