Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1991

1 2/1991 Zákon o kolektivním vyjednávání
2 6/1991 Vyhláška o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch
3 12/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
4 16/1991 Vyhláška o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
5 17/1991 Sdělení o Úmluvě o organizaci služeb při zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvě o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 89)
6 23/1991 Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
7 26/1991 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky
8 32/1991 Výnos kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 17 960/87-20ze dne 28. 10. 1987 o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě
9 33/1991 Výnos kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
10 36/1991 Výnos o Bankovním informačním systému
11 45/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci
12 47/1991 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
13 58/1991 Vyhláška o vymezení obsahu mzdových prostředků
14 61/1991 Sdělení o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
15 62/1991 Výnos kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní
16 78/1991 Výnos o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
17 81/1991 Zákon, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
18 87/1991 Zákon o mimosoudních rehabilitacích
19 89/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii
20 90/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní
21 92/1991 Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
22 104/1991 Sdělení o Úmluvě o právech dítěte
23 107/1991 Vyhláška kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
24 111/1991 Nařízení o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
25 112/1991 Nařízení o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
26 114/1991 Vyhláška o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
27 123/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti
28 133/1991 Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.
29 136/1991 Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
30 137/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
31 150/1991 Vyhláška o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
32 155/1991 Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří
33 156/1991 Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
34 157/1991 Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko
35 159/1991 Sdělení o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
36 160/1991 Sdělení o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
37 161/1991 Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
38 162/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládami Benelux a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti, uzavřené výměnou dopisů
39 163/1991 Nařízení, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
40 164/1991 Nařízení, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
41 165/1991 Nařízení, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
42 168/1991 Sdělení o Dodatkových protokolech I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977
43 169/1991 Sdělení o Opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
44 170/1991 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu
45 172/1991 Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
46 174/1991 Nařízení, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
47 175/1991 Nařízení o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice
48 184/1991 Zákon kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
49 200/1991 Sdělení o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a o Protokolu k ní
50 201/1991 Výnos kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
51 207/1991 Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
52 214/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
53 217/1991 Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.
54 220/1991 Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
55 222/1991 Vyhláška o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění
56 223/1991 Vyhláška o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách
57 224/1991 Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb.
58 226/1991 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti
59 229/1991 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
60 231/1991 Zákon o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
61 232/1991 Zákon o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
62 233/1991 Nařízení o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
63 247/1991 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
64 251/1991 Sdělení o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
65 258/1991 Nařízení kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
66 264/1991 Výnos o financování hospodářské mobilizace
67 265/1991 Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
68 278/1991 Výnos k provedení § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany
69 282/1991 Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
70 295/1991 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz
71 296/1991 Sdělení o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 19. června 1970
72 297/1991 Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
73 312/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
74 314/1991 Zákon o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
75 323/1991 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu
76 325/1991 Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
77 338/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
78 339/1991 Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
79 365/1991 Sdělení o podepsání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové republiky
80 366/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo
81 367/1991 Zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
82 370/1991 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
83 371/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku
84 372/1991 Výnos, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v ČSR
85 380/1991 Výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
86 381/1991 Zákon o Komoře veterinárních lékařů České republiky
87 387/1991 Výnos, kterým se vydává předpis L 8400 "Zkratky a kódy"
88 388/1991 Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
89 403/1991 Sdělení o Úmluvě o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)
90 408/1991 Sdělení o Úmluvě o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139)
91 411/1991 Sdělení o Úmluvě o ochraně mzdy (č. 95)
92 415/1991 Vyhláška o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
93 416/1991 Sdělení o Úmluvě o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128)
94 424/1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
95 429/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.
96 432/1991 Sdělení o Úmluvě o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163)
97 433/1991 Sdělení o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)
98 434/1991 Sdělení o Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie
99 438/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
100 441/1991 Výnos, kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze
101 444/1991 Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č. 148)
102 445/1991 Sdělení o přijetí Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č. 164)
103 447/1991 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochraně před zářením
104 448/1991 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
105 449/1991 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
106 451/1991 Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
107 453/1991 Sdělení o podepsání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
108 454/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
109 455/1991 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
110 458/1991 Sdělení o Protokolu a změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách
111 459/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic
112 461/1991 Sdělení o Úmluvě o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102) - pro ČSFR neplatí čl. IV a VI
113 462/1991 Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
114 467/1991 Sdělení o Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky
115 472/1991 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
116 474/1991 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos o odborném šetření příčin leteckých nehod
117 477/1991 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
118 478/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic
119 479/1991 Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní
120 480/1991 Zákon o době nesvobody
121 483/1991 Zákon o České televizi
122 484/1991 Zákon o Českém rozhlasu
123 485/1991 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
124 490/1991 Zákon o způsobu provádění referenda
125 506/1991 Výnos, kterým se vydává Předpis L 4 Letecké mapy
126 519/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
127 529/1991 Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
128 541/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
129 542/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
130 543/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
131 544/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
132 549/1991 Zákon o soudních poplatcích
133 551/1991 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
134 553/1991 Zákon o obecní policii
135 555/1991 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
136 558/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
137 561/1991 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
138 563/1991 Zákon o účetnictví
139 570/1991 Zákon o živnostenských úřadech
140 577/1991 Výnos o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby
141 578/1991 Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
142 579/1991 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
143 582/1991 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore