Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1950

1 1/1950 Nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
2 3/1950 Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1949
3 8/1950 Vyhláška o opravě tiskové chyby
4 16/1950 Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
5 18/1950 Zákon o zrušení osídlovacích úřadů
6 19/1950 Nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osídlovacích úřadů
7 25/1950 Zákon, kterým se prodlužuje lhůta pro podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
8 26/1950 Zákon o změně zákona o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
9 38/1950 Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi Československou republikou a Francií
10 40/1950 Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádosti o vrácení československého státního občanství
11 41/1950 Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939 až 1945, podepsané v Paříži dne 1. prosince 1947
12 42/1950 Vyhláška o předběžném provedení ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
13 46/1950 Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
14 50/1950 Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu dohodnutému dne 10. října 1949
15 52/1950 Vyhláška, kterou se určuje začátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě
16 54/1950 Vyhláška, kterou se určuje začátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání
17 64/1950 Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
18 74/1950 Nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro školský a osvětový film v Bratislavě
19 81/1950 Nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol
20 82/1950 Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
21 84/1950 Nařízení o zrušení ústředního pastvinářského účtu a o přesunech působnosti ve veřejné správě zemědělské na Slovensku
22 92/1950 Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
23 95/1950 Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
24 98/1950 Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění
25 106/1950 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
26 107/1950 Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
27 108/1950 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků potravinářského průmyslu
28 109/1950 Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků potravinářského průmyslu
29 126/1950 Nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
30 131/1950 Nařízení, kterým se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
31 132/1950 Nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové
32 133/1950 Nařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu
33 140/1950 Nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
34 155/1950 Nařízení o zrušení Úřadu hospodářské kontrolní služby
35 163/1950 Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky
36 164/1950 Vyhláška o plnění peněžních závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočítány na říšské marky
37 169/1950 Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
38 182/1950 Zákon o zrušení Fondů národní obnovy
39 183/1950 Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
40 191/1950 Zákon směnečný a šekový
41 196/1950 Nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
42 198/1950 Nařízení o zrušení Ředitelství státního dluhu, Ústřední státní pokladny v Praze a Státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
43 199/1950 Nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí
44 204/1950 Nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
45 207/1950 Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad první stolice
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore