Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1965

1 2/1965 Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
2 5/1965 Nařízení o změnách názvů některých fakult
3 8/1965 Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením ze dne 14. ledna 1965
4 9/1965 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
5 12/1965 Vyhláška o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací
6 13/1965 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
7 14/1965 Vyhláška o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall
8 15/1965 Zákonné opatření, kterým se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
9 17/1965 Vyhláška, kterou se Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě - Porubě odnímá působnost stavebního úřadu
10 24/1965 Vyhláška o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek
11 25/1965 Vyhláška o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky
12 38/1965 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
13 39/1965 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
14 42/1965 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
15 43/1965 Rozhodnutí o amnestii
16 44/1965 Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic
17 46/1965 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve slovenském vydání, a ve vyhlášce ministerstva vnitřního obchodu č. 138/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu
18 47/1965 Vyhláška o Jednotné úmluvě o omamných látkách
19 54/1965 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
20 57/1965 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
21 61/1965 Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
22 72/1965 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 50/1965 Sb. o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif), v českém vydání
23 77/1965 Vyhláška o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
24 79/1965 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
25 86/1965 Vyhláška, kterou se Místnímu národnímu výboru v Sobotce odnímá působnost stavebního úřadu
26 87/1965 Vyhláška, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
27 97/1965 Vyhláška, kterou se odnímá některým místním národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
28 98/1965 Vyhláška, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu a mění obvod působnosti
29 101/1965 Vyhláška a Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém
30 103/1965 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
31 105/1965 Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs
32 119/1965 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
33 122/1965 Vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
34 127/1965 Vyhláška o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace Spojených národů přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace Spojených národů dne 17.prosince 1963 v rezoluci č.1991/XVIII AaB
35 130/1965 Usnesení ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964
36 131/1965 Usnesení ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku
37 147/1965 Vyhláška o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu a o podnicích zahraničního obchodu
38 152/1965 Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú.l. (č. 356/1953 Ú.v.) o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
39 153/1965 Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú.l. (č. 352/1953 Ú.v.) o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství na podnik pro zahraniční obchod
40 154/1965 Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú.l. (č. 353/1953 Ú.v.) o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu na podnik pro zahraniční obchod
41 155/1965 Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú.l. (č. 342/1953 Ú.v.) o přeměně společnosti Centrotex , československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží na podnik pro zahraniční obchod
42 157/1965 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb: 1. ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb. o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, 2. v zákoně č. 114/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi, 3. ve vládním nařízení č. 132/1965 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore