Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67079
Dôvodové správy: 1649
Európska legislatíva: 304729
Posledná aktualizácia
20.01.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.02.201751/1988Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
201.02.2017372/1990Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.02.2017315/2016
301.02.201792/1991Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.02.2017315/2016
401.02.2017138/1991Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.02.2017315/2016
501.02.201771/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2017307/2016
342/2016
601.02.2017278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.02.2017315/2016
701.02.2017145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.02.2017342/2016
801.02.2017233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.02.2017 do 31.03.20172/2017
901.02.2017446/2001Zákon o majetku vyšších územných celkov 446/2001 účinný od 01.02.2017315/2016
1001.02.2017483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.02.2017 do 30.06.2017315/2016
1101.02.2017527/2002Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017315/2016
1201.02.2017549/2003Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.02.2017315/2016
307/2016
1301.02.2017595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.02.2017 do 31.12.2017341/2016
1401.02.2017106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2017 do 30.04.2017296/2016
1501.02.2017176/2004Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.02.2017315/2016
1601.02.2017523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.02.2017 do 31.12.2017315/2016
1701.02.2017578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.02.2017 do 28.04.2017317/2016
1801.02.2017581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.02.2017 do 28.04.2017315/2016
1901.02.2017757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.02.20172/2017
2001.02.20177/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.02.2017 do 28.02.2017315/2016
2101.02.2017561/2007Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2007 účinný od 01.02.2017315/2016
2201.02.2017569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
2301.02.2017297/2008Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.02.2017315/2016
2401.02.2017351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.02.2017353/2016
2501.02.2017251/2012Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
2601.02.2017474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
2701.02.2017488/2013Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
2801.02.2017292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.02.2017315/2016
2901.02.2017343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.02.2017315/2016
3001.02.2017296/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 296/2016 účinný od 01.02.2017 do 30.04.2017
nový predpis
3101.02.2017307/2016Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov 307/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3201.02.2017315/2016Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017
nový predpis
3301.02.2017317/2016Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2016 účinný od 01.02.2017 do 28.04.2017
nový predpis
3401.02.2017328/2016Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 328/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3501.02.2017341/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2016 účinný od 01.02.2017 do 31.12.2017
nový predpis
3601.02.2017342/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 342/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3701.02.2017353/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 353/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3801.02.20172/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2017 účinný od 01.02.2017 do 28.02.2017
nový predpis
3901.02.20177/2017Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré 7/2017 účinný od 01.02.2017
nový predpis
4006.02.2017566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 06.02.2017 do 30.06.2017292/2016
4106.02.2017292/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 06.02.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.