Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1990

1 9/1990 Zákonné opatření, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění zákona ČNR č. 60/1988 Sb, o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR a zákona ČNR č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vlády ČSR
2 33/1990 Výnos, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky
3 45/1990 Zákon o zkrácení volebního období zákonodárných sborů
4 48/1990 Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
5 58/1990 Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
6 63/1990 Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech
7 71/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
8 74/1990 Zákon kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
9 76/1990 Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
10 77/1990 Sdělení o Úmluvě o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu
11 84/1990 Zákon o právu shromažďovacím
12 85/1990 Zákon o právu petičním
13 88/1990 Zákon kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
14 93/1990 Zákon o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
15 99/1990 Výnos pro výuku a zkoušky žáků ze svařování ve středních odborných školách a zvláštních odborných učilištích
16 103/1990 Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
17 117/1990 Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
18 119/1990 Zákon o soudní rehabilitaci
19 120/1990 Zákon, kterou se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
20 126/1990 Zákon o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
21 136/1990 Vyhláška kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
22 139/1990 Vyhláška o zrušení některých předpisů v odvětví kultury
23 140/1990 Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
24 150/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. nebo II. pracovní kategorie
25 153/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
26 163/1990 Zákon o bohosloveckých fakultách
27 166/1990 Zákon kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
28 169/1990 Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
29 173/1990 Zákon kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
30 178/1990 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
31 181/1990 Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
32 184/1990 Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
33 203/1990 Zákon o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
34 207/1990 Zákonné opatření o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
35 210/1990 Zákon o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
36 212/1990 Nařízení o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
37 216/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury
38 223/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
39 248/1990 Zákonné opatření novela zákona o územním členění státu
40 254/1990 Vyhláška kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
41 279/1990 Výnos kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
42 280/1990 Výnos jímž se mění a doplňuje výnos FMEP č. 4/1982, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
43 281/1990 Výnos jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
44 282/1990 Nařízení o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru
45 288/1990 Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
46 290/1990 Sdělení o Evropské kulturní úmluvě
47 297/1990 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
48 298/1990 Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
49 303/1990 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
50 307/1990 Zákonné opatření o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
51 308/1990 Nařízení kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
52 330/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě
53 333/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
54 334/1990 Výnos pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
55 335/1990 Výnos kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
56 339/1990 Sdělení o Dohodě mezi Dánskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení víz
57 340/1990 Sdělení o Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo
58 341/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti
59 342/1990 Sdělení o Dohodě mezi Švédskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení vízové povinnosti
60 349/1990 Nařízení o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě
61 359/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci
62 360/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 16 Ochrana životního prostředí svazek I - Hluk letadel
63 361/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 - Ochrana civiliního letectví proti činům nezákonného vměšování
64 373/1990 Sdělení o Rozhodnutí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky o přístupu ČSFR k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu
65 385/1990 Zákon kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky
66 390/1990 Výnos kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
67 394/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu
68 396/1990 Sdělení o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
69 397/1990 Výnos kterým se mění výnos FMNO ze dne 29. 1. 1986 čj. 12080-FS/5-1986, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti FMNO upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách
70 403/1990 Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
71 404/1990 Zákon o státních vyznamenáních ČSFR
72 406/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
73 412/1990 Vyhláška o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989
74 413/1990 Vyhláška o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
75 415/1990 Výnos, kterým se mění a doplňuje § 5 výnosu ve věci prémiového spoření mladých pro učně učebního oboru horník z prostředků organizací
76 416/1990 Výnos jímž se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
77 417/1990 Výnos jímž se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
78 427/1990 Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
79 429/1990 Nařízení kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu
80 432/1990 Sdělení o podepsání dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
81 433/1990 Výnos o úpravě délky doby, ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas
82 434/1990 Nařízení kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
83 437/1990 Sdělení o Úmluvě o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství a o Úmluvě o odškodňování pracovních úrazů
84 438/1990 Sdělení o Úmluvě o odškodnění nemocí z povolání
85 439/1990 Sdělení o Úmluvě o zavedení metod stanovení minimálních mezd
86 440/1990 Sdělení o Úmluvě o placených zprostředkovatelnách práce
87 442/1990 Sdělení o Úmluvě o každoroční placené dovolené
88 446/1990 Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 101/1981 Sb., o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
89 450/1990 Sdělení o Úmluvě o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty
90 454/1990 Výnos kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává rezortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 1/1987 ze dne 21. července 1987, č. 1/1988 ze dne 22. dubna 1988 a č. 4/1988 ze dne 17. listopadu 1988
91 455/1990 Výnos o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
92 458/1990 Zákon kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
93 460/1990 Sdělení o Úmluvě o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948)
94 461/1990 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti
95 462/1990 Výnos o pracovní pohotovosti
96 464/1990 Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
97 465/1990 Sdělení o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) a o Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením
98 467/1990 Výnos kterými se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
99 468/1990 Nařízení o jednorázovém odškodnění za poškození zdraví nebo smrt, ke kterým došlo v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru nápravné výchovy
100 469/1990 Sdělení o Úmluvě o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti, o Úmluvě o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích, o Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti a Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích
101 470/1990 Sdělení o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a o Úmluvě o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství
102 473/1990 Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
103 489/1990 Sdělení o Úmluvě o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat
104 490/1990 Sdělení o Úmluvě o politice zaměstnanosti
105 491/1990 Sdělení o Úmluvě o placeném studijním volnu
106 493/1990 Výnos, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
107 496/1990 Zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
108 497/1990 Zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky
109 499/1990 Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
110 500/1990 Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
111 505/1990 Zákon o metrologii
112 506/1990 Sdělení o Úmluvě o nucené nebo povinné práci
113 507/1990 Sdělení o Úmluvě o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)
114 508/1990 Sdělení o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
115 509/1990 Sdělení o Upravené dodatkové dohodě o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky
116 510/1990 Sdělení o odvolání výhrady Československé republiky k Protokolu o zákazu použití ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, přijatému v Ženevě dne 17. června 1925
117 521/1990 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti
118 526/1990 Zákon o cenách
119 527/1990 Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích
120 532/1990 Nařízení o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
121 535/1990 Vyhláška o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby
122 537/1990 Sdělení o Úmluvě o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)
123 540/1990 Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky
124 541/1990 Zákon kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
125 546/1990 Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
126 550/1990 Vyhláška o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
127 551/1990 Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ,ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb.
128 552/1990 Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
129 554/1990 Vyhláška kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
130 557/1990 Nařízení o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
131 558/1990 Nařízení, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým
132 561/1990 Vyhláška kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201//1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací
133 565/1990 Zákon o místních poplatcích
134 567/1990 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
135 571/1990 Vyhláška odměňování učitelů náboženství
136 575/1990 Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
137 577/1990 Nařízení o finančním hospodaření státních podniků
138 581/1990 Výnos kterým se zrušují pokyny k provedení některých ustanovení vyhlášky o provádění periodických revizí hospodaření a směrnice o metodách práce při periodických revizích hospodaření a realizaci jejich výsledků
139 587/1990 Vyhláška o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
140 599/1990 Výnos, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore