Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67197
Dôvodové správy: 1649
Európska legislatíva: 304729
Posledná aktualizácia
28.03.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2017


Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 01.02.2017
Účinnosť do: 31.03.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Trestné právo hmotné, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45 JUD>999405 DS31 EU PP9 ČL2
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 233/1995 s účinnosťou od 01.02.2017 na základe 2/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Tento zákon upravuje
a)

postavenie a činnosť súdnych exekútorov (ďalej len „exekútor“),

b)

samosprávu exekútorov.

§ 2
(1)

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných ...

(2)

Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť.

§ 3

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný ...

§ 4

Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, ...

§ 5
(1)

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa.1)

(2)

Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

§ 5a
(1)

Exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona používať ...

(2)

Ten, kto nevykonáva podľa zákona nútený výkon exekučných titulov, nie je oprávnený označovať ...

§ 6
(1)

Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, ...

(2)

Exekútor môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).

(3)

Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé ...

(4)

Na pracovný pomer zamestnancov exekútora sa vzťahuje osobitný predpis.2)

§ 7

Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov (ďalej len „komora“) (§ 212 ...

§ 8
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie zoznam exekútorov, ...

(2)

Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov

a)
sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b)
pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekučných spisov,
c)
hodnotením správ komory o činnosti komory a činnosti exekútorov.
(3)

Ministerstvo je pri výkone štátneho dohľadu oprávnené

a)
nahliadať do exekučných spisov, listín a evidenčných pomôcok exekútora, vyhotovovať si z nich ...
b)
žiadať v lehote, ktorú určí, písomné vyjadrenie exekútora k postupu, ktorý je predmetom štátneho ...
c)
žiadať ústne vysvetlenie exekútora, prípadne jeho zamestnanca k postupu, ktorý je predmetom štátneho ...
d)
vstupovať do priestorov exekútorského úradu v obvyklých úradných hodinách (§ 15 ods. 4).
(4)

Pri výkone štátneho dohľadu je exekútor povinný ministerstvu poskytnúť súčinnosť tým, že ...

a)
v lehote určenej ministerstvom predloží kópie požadovaných listín a spisy, o ktoré ministerstvo ...
b)
v lehote určenej ministerstvom poskytne písomné vyjadrenie podľa odseku 3 písm. b),
c)
na predvolanie sa dostaví na účel podania ústneho vysvetlenia podľa odseku 3 písm. c).
(5)

Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov. ...

(6)

Exekútor je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov zapisovaných v zozname ...

(7)

Komora každoročne do 30. apríla podáva ministerstvu a na svojom webovom sídle zverejní správu ...

(8)

Nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 4, 6 a 7 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením. ...

§ 9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)
a)

vymenúva a odvoláva exekútorov,

b)

vyhlasuje výberové konanie na funkciu exekútora (ďalej len „výberové konanie“),

c)

na spoločnú žiadosť exekútorov so súhlasom komory môže navzájom preložiť exekútorov do územného ...

d)

rozhoduje o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti.

Ustanovenia o použití Civilného sporového poriadku

§ 9a
(1)

Ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného ...

(2)

Ustanovenia Civilného sporového poriadku o odpustení zmeškania lehoty, prostriedkoch procesného ...

(3)

Na účely tohto zákona sa pojem žaloba podľa povahy veci vykladá ako návrh na vykonanie exekúcie, ...

(4)

Na účely tohto zákona sa pojmy strana a spor vykladajú ako účastník konania a konanie podľa ...

§ 9b
(1)

Súd aj bez námietky skúma príslušnosť počas celého konania.

(2)

V konaní podľa tohto zákona je intervencia vylúčená.

(3)

Súd nariadi pojednávanie, ak je to nevyhnutné na vykonanie dôkazov alebo na objasnenie veci.

(4)

V konaní podľa tohto zákona môže súd výnimočne vykonať dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ...

(5)

V konaní podľa tohto zákona rozhoduje súd uznesením.

DRUHÁ ČASŤ

SÚDNY EXEKÚTOR

PRVÁ HLAVA
SÚDNY EXEKÚTOR A EXEKÚTORSKÝ ÚRAD

§ 10
(1)

Za exekútora možno vymenovať občana,

a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej ...
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,
e)
ktorý zložil odbornú skúšku,
f)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ...
g)
ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne ...
h)
ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.
(2)

Exekučná prax je prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa ...

(3)

Odbornou skúškou sa rozumie odborná skúška exekútora podľa tohto zákona. Komora uzná odbornú ...

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov3c) nie starším ako tri mesiace.

§ 10a

Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému ...

Výberové konanie

§ 10b
(1)

Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási ...

(2)

Minister môže vyhlásiť výberové konanie

a)
na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora (§ 16 ods. 1) a je potrebné obsadiť miesto ...
b)
ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.
(3)

Do výberového konania sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť každý, ...

(4)

Ak žiaden uchádzač vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia podľa odseku ...

§ 10c
(1)

Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť ...

(2)

Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností ...

(3)

Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne ...

§ 10d
(1)

Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva ...

(2)

Za člena výberovej komisie alebo náhradníka možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné ...

(3)

Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je ...

(4)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia ...

§ 11
Vymenovanie do funkcie exekútora
(1)

Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského súdu minister na základe výsledkov výberového ...

(2)

Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania podľa § 10d ods. 4 zabezpečí predseda ...

§ 12
(1)

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak

a)
zložil sľub,
b)
uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ...
c)
najneskôr do troch mesiacov od vymenovania do funkcie zložil na účet komory peňažnú zábezpeku ...
d)
spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa tohto zákona. ...
(2)

Exekútor je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 písm. b) ...

(3)

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti ...

(4)

Exekútor je povinný vyhlásiť, že spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. d) pri zložení sľubu. ...

(5)

Peňažné prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekučnej činnosti, je exekútor povinný ...

(6)

Exekútor je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné ...

(7)

Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak

a)
používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou ...
b)
má zriadený exekútorský úrad, ktorý je
1.
označený v súlade s § 15 ods. 3,
2.
verejne prístupný podľa § 15 ods. 4,
3.
primerane materiálne a technicky vybavený,
c)
v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. ...
d)
má zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. ...
e)
komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu ...
(8)

Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať ...

§ 13

Exekútor skladá do rúk ministra tento sľub:

„Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky ...

§ 14
(1)

Exekútor pri svojej činnosti používa preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak, ktoré ...

a)
jeho meno, priezvisko a akademický titul,
b)
označenie „súdny exekútor“,
c)
sídlo exekútora,
d)
štátny znak Slovenskej republiky.
(2)

Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.

(3)

Vzor odtlačku pečiatky a pečatidla exekútora je v prílohe č. 1.

§ 15
(1)

Sídlo uvedené v žiadosti o zaradenie do výberového konania určí minister pri vymenovaní exekútora ...

(2)

Adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre doručovanie písomností súvisiacich s exekučnou ...

(3)

Exekútorský úrad sa označí podľa prílohy č. 2.

(4)

Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný najmenej štyri ...

§ 15a
(1)

Výkon funkcie exekútora sa prerušuje dňom, keď sa exekútor ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 exekútor uvedie dôvod prerušenia výkonu funkcie exekútora a jeho predpokladanú ...

(3)

Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, môže vo výkone funkcie exekútora ...

(4)

Minister po vyjadrení komory môže vyhovieť žiadosti exekútora o prerušenie výkonu funkcie exekútora ...

(5)

Počas prerušenia výkonu funkcie exekútora zastupuje exekútora zástupca podľa § 17.

(6)

Prerušenie výkonu funkcie exekútora nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom ...

§ 16
(1)

Výkon funkcie exekútora zaniká

a)
smrťou exekútora,
b)
vyhlásením exekútora za mŕtveho,
c)
odvolaním exekútora.
(2)

Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora

a)
na žiadosť exekútora,
b)
ak exekútor stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
ak je exekútor právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený ...
d)
ak bol exekútor právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci ...
e)
na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení výkonu funkcie exekútora,
f)
ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu,
g)
ak exekútor do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov nezačne vykonávať funkciu ...
h)
ak súd na návrh komory rozhodol, že exekútor nie je trvale spôsobilý vykonávať činnosť podľa ...
i)
ak exekútorovi po vymenovaní do funkcie exekútora pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah ...
j)
ak exekútor nezložil v určenej lehote peňažnú zábezpeku na úhradu nákladov spojených so zánikom ...
(3)

Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora podľa odseku 2 písm. a) do jedného mesiaca od doručenia ...

(4)

Ak bol exekútor odvolaný a spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1, môže ...

(5)

Komora podá návrh na súd podľa odseku 2 písm. h), ak exekútorovi jeho zdravotný stav podľa lekárskeho ...

(6)

Ak komora v prípadoch uvedených v odseku 2 nepodá návrh na odvolanie exekútora do jedného mesiaca, ...

(7)

Pri zániku výkonu funkcie exekútora podľa odseku 1 komora určí náhradníka. Za náhradníka vymenuje ...

(8)

V prípade podľa odseku 2 písm. a) sa môže exekútor dohodnúť s iným exekútorom na odovzdaní ...

(9)

Na nástupcu exekútora sa primerane použijú ustanovenia o náhradníkovi.

§ 16a
(1)

V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora ...

(2)

V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. c) náhradník exekútora v ...

(3)

Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach. Náhradník ...

(4)

Ak exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, alebo iné osoby neumožnia náhradníkovi ...

(5)

Ak náhradník exekútora z dôvodov podľa § 44 ods. 4, § 57 alebo § 60 nebude pokračovať v konaniach ...

(6)

Vyporiadaním plnenia podľa odseku 5 na účely tohto zákona je poukázanie vymoženého plnenia po ...

a)
oprávnenému,
b)
exekútorovi, ktorého určí prezídium komory (§ 214) na pokračovanie v exekučnom konaní,
c)
povinnému po uspokojení všetkých pohľadávok.
(7)

Skončené exekučné spisy odovzdá náhradník exekútora do exekútorského archívu.

(8)

Náhradník exekútora nezodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie zanikol. ...

(9)

Postup pri vykonaní súpisu stavu exekučných spisov, finančného vyúčtovania spisov a spôsob ...

DRUHÁ HLAVA
ZASTUPOVANIE SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 17
(1)

Po vymenovaní do funkcie exekútora komora určí exekútorovi na jeho návrh zástupcu pre prípad ...

(2)

Komora ustanoví zástupcu z exekútorov v rámci územného obvodu toho istého krajského súdu.

(3)

Zastupovanie sa začína tým dňom, keď sa zástupca dozvie o skutočnostiach podľa odseku 1, a končí ...

(4)

Kým zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný exekútor vykonávať exekučnú činnosť. Zástupca ...

(5)

Zástupca exekútora disponuje s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorého zastupuje, ak zastupovanie ...

§ 18
(1)

Zástupca exekútora podpisuje listiny svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie aj meno a priezvisko ...

(2)

Zástupca používa svoju pečiatku a pečatidlo.

§ 19
Komora ustanoví exekútorovi iného zástupcu, ak
a)

výkon funkcie exekútora ustanoveného zástupcu zanikol (§ 16),

b)

ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu,

c)

o to požiada zastupovaný exekútor.

TRETIA HLAVA
ZAMESTNANCI SÚDNEHO EXEKÚTORA

Exekútorský koncipient
§ 20
(1)

Exekútorský koncipient (ďalej len „koncipient“) je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu ...

(2)

Zoznam koncipientov vedie komora.

§ 21
(1)

Komora zapíše do zoznamu koncipientov na návrh exekútora občana,

a)
ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej ...
c)
ktorý je bezúhonný,
d)
ktorý je v pracovnom pomere u exekútora.
(2)

Zápis podľa odseku 1 vykoná komora do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu. Vykonanie zápisu ...

(3)

Ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, má právo domáhať sa vykonania ...

§ 22
(1)

Exekútor môže koncipienta písomne poveriť na vykonanie jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom ...

(2)

Exekútor však nemôže poveriť koncipienta na vydanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu ...

§ 23
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu koncipientov toho,

a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, ...
d)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou ...
e)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
f)
komu sa skončil pracovný pomer u exekútora,
(2)

Vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov oznámi komora koncipientovi a exekútorovi, u ktorého je alebo ...

§ 23a
(1)

Koncipient používa pri svojej činnosti preukaz, ktorý mu vydá komora.

(2)

Pri úkonoch, na ktoré exekútor poveril koncipienta, sa tento preukazuje preukazom a súčasne poverením. ...

(3)

Pri skončení pracovného pomeru u exekútora je koncipient povinný preukaz vrátiť komore.

§ 28
Ďalší zamestnanci exekútora
(1)

Exekútor môže zamestnávať v pracovnom pomere ďalších zamestnancov.

(2)

Exekútor môže zamestnancov podľa odseku 1 písomne poveriť vykonávaním jednoduchých úkonov ...

TRETIA ČASŤ

EXEKUČNÁ ČINNOSŤ

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 29

Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený (§ ...

§ 30
(1)

Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, ktorá je predmetom ...

(2)

Dôvodom na vylúčenie exekútora nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v postupe exekútora v exekučnom ...

(3)

Len čo sa exekútor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne súdu. ...

(4)

Účastníci exekučného konania majú právo vyjadriť sa o osobe exekútora.

(5)

Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u exekútora najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia ...

(6)

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor ...

(7)

Exekútor predloží vec na rozhodnutie súdu o námietke bez zbytočného odkladu. O tom, či je exekútor ...

(8)

Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu exekútor neprihliadne, ak už o nich ...

(9)

Rozhodnutie o tom, či je exekútor vylúčený, sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi. ...

(10)

Proti rozhodnutiu súdu podľa odseku 7 nie je prípustný opravný prostriedok.

(11)

Ak súd vylúči exekútora z vykonávania exekúcie, v exekúcii pokračuje ten exekútor, ktorého ...

§ 31
(1)

Ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak oprávnený je oslobodený od platenia súdnych poplatkov podľa ...

§ 32
(1)

Exekútor a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ...

(2)

Ak osobitný predpis3h) neustanovuje inak, povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže exekútora zbaviť ...

a)
účastník konania písomným vyhlásením, ak ide o skutočnosť, ktorá sa týka jeho oprávneného ...
b)
minister vo veciach, ktoré súvisia s činnosťou podľa tohto zákona; zamestnanci exekútora sú ...
(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na poskytnutie informácií

a)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
b)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ...
c)
súdu,
d)
ministerstvu na účely výkonu dohľadu,
e)
orgánu štátnej správy na účely potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie ...
(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 1 trvá aj po zániku výkonu funkcie exekútora ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na činnosť exekútora v orgánoch komory.

§ 33
(1)

Ak osobitný zákon3j) neustanovuje inak, exekútor zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on ...

(2)

Exekútor ručí za škodu, ktorú spôsobili jeho zamestnanci v súvislosti s činnosťou podľa tohto ...

Súčinnosť tretích osôb
§ 34
(1)

Súdy, orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, notári, iné fyzické osoby a právnické ...

(2)

Útvar Policajného zboru je povinný exekútorovi pri vykonávaní exekúcie na jeho písomnú žiadosť ...

(3)

Orgány podľa odseku 1 a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej ...

(4)

Osoby, ktoré majú listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri vykonávaní ...

(5)

Banky sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť alebo žiadosť zaslanú elektronickými ...

(6)

Pošta je povinná oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie ...

(7)

Orgány telekomunikácií sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť totožnosť ...

(8)

Poisťovne sú povinné oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť výplaty poistných plnení. ...

(9)

Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť meno podávateľa ...

(10)

Dopravcovia sú povinní oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť odosielateľa a adresáta ...

(11)

Osoby uvedené v odsekoch 1 až 10 sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného ...

(12)

Za nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 1 až 11 môže súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú ...

(13)

Na účely poskytovania súčinnosti môže komora so záujmovým združením bánk uzavrieť dohodu ...

§ 35
(1)

Exekútor môže požiadať o súčinnosť tretie osoby podľa § 34 len po preukázaní svojho poverenia ...

(2)

Zhodu kópií poverenia na vykonanie exekúcie s jeho originálom môže vyznačiť na týchto kópiách ...

(3)

Exekútor je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od ukončenia exekučného ...

DRUHÁ HLAVA
EXEKUČNÉ KONANIE

§ 36
(1)

Exekučné konanie sa začína na návrh.

(2)

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. ...

(3)

Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. ...

(4)

Ak sa v priebehu exekučného konania zistí, že vec alebo časť majetku je súčasne predmetom exekúcie ...

(5)

Ak osobitný zákon4c) neustanovuje inak, exekučné konanie nemožno prerušiť, nemožno odpustiť ...

(6)

Ak je exekučné konanie zastavené vyhlásením konkurzu, exekútor vyplatí správcovi konkurznej ...

(7)

Ak exekútora poverila vykonaním exekúcie justičná pokladnica podľa osobitného predpisu,3f) exekučné ...

(8)

Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému bezodkladne, ...

(9)

Lehota na poukázanie plnení podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie presiahne ...

(10)

Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu podľa § 46 ods. 3 exekútor vystaví ...

(11)

Ak prijme peňažné prostriedky od povinného priamo oprávnený a nejde o plnenie na základe exekučného ...

(12)

Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením.

(13)

Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh ...

§ 37
Účastníci konania
(1)

Účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, ...

(2)

Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ...

(3)

Proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, ...

(4)

Ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia ...

(5)

Ak súd zmenu účastníkov konania nepripustí, pokračuje exekútor v konaní s pôvodnými účastníkmi. ...

Návrh na vykonanie exekúcie
§ 38
(1)

Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho ...

(2)

Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne ...

(3)

Ak oprávnený vezme späť návrh na začatie exekučného konania skôr, ako súd poverí exekútora ...

§ 39
(1)

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ...

(2)

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho ...

(3)

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené ...

(4)

V návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti ...

§ 40
(1)

Exekútor vyzve toho, kto podal návrh, aby nesprávny, neúplný alebo nezrozumiteľný návrh opravil ...

(2)

Ak oprávnený napriek výzve exekútora v určenej lehote neopraví alebo nedoplní návrh, v dôsledku ...

§ 40a

Ustanovenia § 38 až 40 sa nepoužijú pri výkone rozhodnutia, pri ktorom vznikla poplatková povinnosť ...

Exekučný titul
§ 41
(1)

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti ...

(2)

Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade

a)
rozhodnutí orgánov Európskej únie,4e)
b)
cudzieho exekučného titulu,
c)
notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba ...
d)
vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených, ...
e)
osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi ...
f)
vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu ...
g)
platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených ...
h)
vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho ...
i)
iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,
j)
dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ...
(3)

Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ...

(4)

Na exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa predpisu o štátnej ...

§ 42
(1)

Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul podľa § 41 ods. 1 súd, ktorý vo veci rozhodoval ...

(2)

Potvrdením o vykonateľnosti opatrí exekučný titul podľa § 41 ods. 2 orgán na to oprávnený. ...

(3)

Potvrdenie o vykonateľnosti dohody, ktorej súdnu exekúciu zákon pripúšťa, vydáva orgán, ktorý ...

(4)

Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje pri cudzom exekučnom titule, ktorého uznanie sa nevyslovuje ...

§ 43
(1)

Ak sa to, čo rozhodnutie ukladá povinnému, viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 treba k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť ...

§ 44
(1)

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh ...

(2)

Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie ...

(3)

Súd pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného ...

(4)

Ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj bez návrhu ...

(5)

Odseky 1, 2 a 4 sa nepoužijú v konaní o výkon rozhodnutia, pri ktorom vznikla poplatková povinnosť ...

(6)

Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu, ktorého uznanie sa nevyslovuje ...

(7)

Ak ide o vykonanie cudzieho rozhodnutia z cudziny osobitným postupom upraveným medzinárodnou zmluvou, ...

(8)

Poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje označenie

a)
súdu, ktorý poveruje exekútora vykonaním exekúcie,
b)
exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie,
c)
exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,
d)
oprávneného a povinného,
e)
vymáhaného nároku,
f)
prípadne potvrdenie o vykonateľnosti cudzieho exekučného titulu.
(9)

Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, poverenie na vykonanie exekúcie ...

(10)

Oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný ...

(11)

Súd v rozhodnutí o zmene exekútora podľa odseku 10 zároveň vykonaním exekúcie poverí exekútora, ...

§ 45
(1)

Poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný okresný ...

(2)

Miestne príslušný súd je všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej ...

(3)

Ak podkladom na vykonanie exekúcie je exekučný titul podľa § 41 ods. 2, poveriť exekútora vykonaním ...

§ 46
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

(2)

Exekútor postupuje pri vykonávaní exekúcií v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie ...

(3)

Plnenie exekútorovi má rovnané účinky, ako keby povinný plnil oprávnenému. Splnenie dlhu preukáže ...

(4)

Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu pohľadávky použijú v tomto ...

a)
trovy exekútora,
b)
istina vymáhanej pohľadávky,
c)
príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d)
trovy oprávneného.
(5)

Z prijatého plnenia sa na pohľadávku podľa odseku 4 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, ...

(6)

Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi ...

(7)

Na požiadanie účastníka konania zašle exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ...

(8)

Exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie. Exekútor ...

Upovedomenie o začatí exekúcie
§ 47
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných ...
b)
zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ...
(2)

Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného ...

(3)

Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania skôr, ako mu uplynie lehota na podanie ...

(4)

Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu alebo majetok Exportno-importnej banky Slovenskej ...

(5)

Účinky upovedomenia o začatí exekúcie podľa odseku 1 nastávajú márnym uplynutím lehoty podľa ...

§ 48
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať označenie

a)

exekútora, ktorý ho vydal,

b)

exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,

c)

oprávneného a povinného,

d)

vymáhaného nároku,

e)

poučenie o námietkach proti exekúcii a trovám exekúcie a o lehote na ich vznesenie a poučenie ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom ...

(3)

Ak podkladom na vykonanie exekúcie je cudzí exekučný titul, pripojí exekútor k upovedomeniu o ...

§ 49
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk.

(2)

Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarí doručiť povinnému, ktorý je fyzickou osobou, na ...

(3)

Ak sa exekútorovi nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť na adresu zistenú postupom ...

(4)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručené, ...

Námietky proti exekúcii
§ 50
(1)

Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia ...

(2)

Námietky proti exekúcii je exekútor povinný doručiť súdu najneskôr do piatich dní od ich doručenia ...

(3)

Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie.

(5)

Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto ...

(6)

Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje vo vykonávaní ...

§ 51

Pred rozhodnutím o námietkach proti exekúcii vykonávanej na podklade exekučného titulu podľa ...

Exekučný príkaz
§ 52
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii ...

(2)

Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených ...

(3)

Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 53
Exekučný príkaz musí obsahovať označenie
a)

exekútora, ktorý ho vydal,

b)

exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,

c)

oprávneného a povinného,

d)

toho, komu sa doručuje príkaz na začatie exekúcie,

e)

vymáhaného nároku,

f)

spôsobu vykonania exekúcie.

§ 54
Súčinnosť oprávneného a povinného
(1)

Exekútor môže vyzvať oprávneného, aby uviedol, akým spôsobom má vykonať exekúciu a aby označil ...

(2)

Exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, ...

(3)

Exekútor môže dať návrh príslušnému súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ak sa ...

§ 55
Vylúčenie veci z exekúcie
(1)

Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na ...

(2)

Žalobou na súde treba uplatniť aj zapretie pravosti, výšky alebo poradia niektorej z pohľadávok ...

§ 56
Odklad exekúcie
(1)

Na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol ...

(2)

Aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená ...

(3)

Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak bolo cudzie rozhodnutie v štáte, ...

(4)

Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla ...

(5)

Súd povolí odklad exekúcie, ak povinný v lehote na podanie námietok proti exekúcii podá žalobu ...

(6)

Do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu ...

(7)

Odklad exekúcie z tých istých dôvodov nemôže byť povolený opakovane.

(8)

Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad exekúcie, je prípustné odvolanie.

(9)

Rozhodnutie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

(10)

Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom ...

(11)

Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu alebo majetok Exportno-importnej banky Slovenskej ...

Zastavenie exekúcie
§ 57
(1)

Exekúciu súd zastaví, ak

a)
sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
b)
rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo ...
c)
zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
d)
exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii ...
e)
bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce ...
f)
po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
g)
exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno ...
h)
majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
i)
oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
j)
pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom,
k)
rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu ...
l)
je výkon exekučného titulu v rozpore s verejným poriadkom.
m)
rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval ...
1.
neprijateľné zmluvné podmienky,
2.
obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo
3.
rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.
(2)

Exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona. ...

(3)

Ak sa exekúcie týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti alebo ak sa exekúcia vykonala v širšom ...

(4)

Exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, ...

§ 58
(1)

Exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.

(2)

Ak súd rozhoduje podľa § 57 ods. 1 písm. k), nariadi pojednávanie; ak rozhoduje podľa § 57 ods. ...

(3)

Zastavenie exekúcie nemožno uplatňovať z dôvodu, že sa zmenili okolnosti rozhodujúce pre výšku ...

(4)

Rozhodnutie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

(5)

Proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h), k) až m) je prípustné odvolanie.

§ 59

Pred zastavením exekúcie vykonávanej na podklade exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 súd si ...

§ 60
(1)

Poverenie na vykonanie exekúcie vydané exekútorovi podľa § 44 exekútor bezodkladne vráti súdu, ...

a)
súd rozhodol o vylúčení exekútora (§ 30),
b)
exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46 ods. 8),
c)
súd zastavil exekúciu (§ 57),
d)
súd vydal poverenie pre iného exekútora (§ 57 ods. 2),
e)
sa exekučné konanie skončilo vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie.
(2)

Pred vrátením poverenia podľa odseku 1 písm. c) a e) je exekútor povinný zaslať účastníkom ...

§ 61

Navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené.

Rozsah exekúcie
§ 61a
(1)

Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných ...

(2)

Exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak ...

(3)

Na exekúciu predajom zálohu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí, ...

§ 61b
(1)

Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva ...

(2)

Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, ...

(3)

Ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie ...

§ 61c
(1)

Exekúcii nepodlieha

a)
nehnuteľný majetok štátu v správe správcu podľa osobitného predpisu7a) okrem nehnuteľností ...
b)
príjmy štátneho rozpočtu, prostriedky na bežnom účte štátnej rozpočtovej organizácie a pohľadávky ...
c)
cenné papiere vo vlastníctve štátu a majetkové účasti štátu v právnických osobách,
d)
prostriedky určené na krytie schodku štátneho rozpočtu a krytie štátneho dlhu,
e)
iný majetok štátu, o ktorom tak ustanoví osobitný zákon.
(2)

Majetok štátu, ktorý nie je uvedený v odseku 1 a majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky ...

(3)

Exekúciu na majetok štátu podľa odseku 2 možno vykonať len na majetok štátu v správe správcu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE

§ 62

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone.

§ 63
(1)

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, ...

a)
zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
b)
prikázaním pohľadávky,
c)
predajom hnuteľných vecí,
d)
predajom cenných papierov,
e)
predajom nehnuteľnosti,
f)
predajom podniku,
g)
príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
(2)

Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu ...

(3)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný ...

(4)

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej ...

a)
vyprataním,
b)
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c)
rozdelením spoločnej veci,
d)
uskutočnením prác a výkonov.
§ 64

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Spôsob ...

§ 65

Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade ...

PRVÁ HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV NA PEŇAŽNÉ PLNENIE

Prvý diel
Exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

Exekúcia zrážkami zo mzdy
§ 66
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,
b)
prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie platiteľovi mzdy do vlastných rúk.

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na ...

§ 67
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a platiteľovi mzdy. Povinnému a platiteľovi ...

(3)

Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať oprávnenému sumy zrazené ...

(4)

Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac ako desať dní, platiteľ mzdy je povinný ...

(5)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie ...

Rozsah zrážok
§ 68

Zrážky zo mzdy8) a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky ...

§ 69
(1)

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta ...

(2)

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok ...

§ 70
(1)

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej ...

(2)

Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej ...

(3)

Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava ...

§ 71
(1)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty ...

(2)

Prednostnými pohľadávkami sú

a)
pohľadávky výživného,
b)
pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
c)
pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
d)
pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon ...
e)
pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť ...
f)
súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.8c)
(3)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením sumu, nad ktorú sa zrazí zvyšok čistej mzdy vypočítanej ...

Vykonávanie zrážok
§ 72
(1)

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, jednotlivé pohľadávky ...

(2)

Ak podľa § 71 ods. 1 sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny zvyšku čistej mzdy, uspokoja sa z ...

(3)

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. ...

§ 73

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať ...

§ 74
(1)

Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, ...

(2)

Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ ...

§ 75
(1)

Ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, vzťahuje ...

(2)

Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku,7) ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje ...

§ 76
(1)

Ak platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu na dvakrát (ako preddavok a vyúčtovanie), môže primerané ...

(2)

Ak sa príkaz na začatie exekúcie doručí platiteľovi mzdy až potom, keď už bola časť mesačnej ...

(3)

Ak sa preddavok vypláca za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko pripadá z poskytnutého ...

(4)

Ak sa vypláca mzda za niekoľko mesiacov naraz, treba vypočítať zrážky za každý kalendárny ...

§ 77
(1)

Ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovuje § 69 ...

(2)

Oprávnený môže kedykoľvek oznámiť exekútorovi, že svoj súhlas s vykonávaním nižších zrážok ...

(3)

Príkaz exekútora na vykonávanie nižších zrážok stráca účinnosť dňom, keď sa platiteľovi ...

§ 78

Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom ...

Odklad a zastavenie exekúcie
§ 79
(1)

Ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 1, exekútor upovedomí o tom platiteľa mzdy do ...

(2)

Ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 alebo ods. 5, platiteľ mzdy vykonáva zrážky ...

§ 80

Na návrh povinného môže súd zastaviť exekúciu zrážkami zo mzdy (§ 57 ods. 2), ak sa zrážky ...

Výplata vykonaných zrážok
§ 81
(1)

Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy priamo oprávnenému. Ak sa však vykonané zrážky majú vyplatiť ...

(2)

Zrazenú sumu je platiteľ mzdy povinný oprávnenému vyplatiť, aj keď sám má voči nemu peňažnú ...

§ 82

Ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná v menšom rozsahu, ...

Zmena platiteľa mzdy
§ 83
(1)

Ak sa po doručení príkazu na začatie exekúcie platiteľovi mzdy platiteľ mzdy zmení, vzťahuje ...

(2)

Povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi mzdy už dňom, keď sa od povinného ...

(3)

Za zmenu platiteľa mzdy podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak povinný po doručení príkazu na začatie ...

§ 84
(1)

Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené ...

(2)

Ak zistí ten, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, že bol vydaný príkaz na začatie exekúcie ...

(3)

Exekútor doručí tomu, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, do vlastných rúk príkaz na ...

§ 85
(1)

Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa ...

(2)

Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie ...

§ 86
(1)

Ak niektorý platiteľ mzdy nesplní povinnosť uvedenú v § 84 ods. 1 a 2 alebo v § 85 ods. 2, môže ...

(2)

Za nesplnenie povinností uvedených v § 84 a 85 môže súd na návrh exekútora uložiť povinnému ...

Niekoľko platiteľov mzdy
§ 87
(1)

Ak povinný poberá mzdu od niekoľkých platiteľov mzdy, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie ...

(2)

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručil príkaz ...

(3)

Ak zamestnanec nastupuje do zamestnania bez toho, že by pritom opúšťal doterajšieho platiteľa ...

§ 88
(1)

Ak exekútor prikazuje vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy niekoľkým platiteľom mzdy, určí im ...

(2)

Ak zrážky zo mzdy vykonáva niekoľko platiteľov mzdy zároveň, zašlú zrážky vždy exekútorovi. ...

Exekúcia zrážkami z iných príjmov
§ 89
(1)

Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny ...

(2)

Do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

(3)

Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú ...

§ 90

Ak sa vyplácajú preddavky členom družstiev za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa, koľko ...

§ 91

Ak sa v ustanoveniach o exekúcii zrážkami zo mzdy hovorí o platiteľovi mzdy, vzťahujú sa príslušné ...

§ 92
(1)

Ak má povinný popri nároku na mzdu aj nárok na iný príjem uvedený v § 89, postupuje sa tak, ...

(2)

Ak povinný po vydaní príkazu na začatie exekúcie získa namiesto mzdy alebo popri nej nárok na ...

Druhý diel
Exekúcia prikázaním pohľadávky

§ 93
(1)

Exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať

a)
prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
b)
prikázaním iných peňažných pohľadávok,
c)
postihnutím iných majetkových práv.
(2)

Exekúcia prikázaním pohľadávky podľa odseku 1 sa nevzťahuje na veci, ktoré sú z exekúcie vylúčené ...

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke
§ 94
(1)

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky ...

(2)

Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o vklad na ...

§ 95
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním ...
b)
upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok ...

(3)

Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov ...

§ 96
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a banke. Povinnému sa doručí do vlastných ...

(3)

Banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému; ...

(4)

Ak exekútor nevydá exekučný príkaz v lehote uvedenej v odseku 1, je povinný vydať príkaz na ...

§ 97

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa ...

§ 98

Príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú aj na sumy, ktoré dôjdu na účty ...

§ 99
(1)

Ak ide o exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce ...

(2)

Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku,7) ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje ...

Odklad a zastavenie exekúcie
§ 100
(1)

Ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 1 a ide o rozhodnutie podľa § 99, banka neblokuje ...

(2)

Ak súd povolí odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 alebo ods. 5 a ide o rozhodnutie podľa § 99, ...

§ 101

Na návrh povinného môže súd zastaviť exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ak ...

§ 102

Predpisy, ktoré vylučujú alebo obmedzujú použitie pohľadávok právnických osôb z účtu v banke ...

§ 103

Ak banka nepostupuje tak, ako jej to ukladajú ustanovenia § 95, 96 ods. 3, § 97, 98 a 99, môže ...

§ 104
Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii
(1)

Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a prostriedky, ...

(2)

Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu ...

Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok
§ 105
(1)

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke sa vykoná prikázaním ...

(2)

Takto sa postupuje aj v prípade, ak pohľadávka povinného sa stane splatnou až v budúcnosti, ako ...

(3)

Exekúcia postihuje pohľadávku povinného len do výšky pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva. ...

§ 106
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
prikáže dlžníkovi povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky ...
b)
upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky oprávneného a povinného a povinnému zakáže, ...
(2)

Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie dlžníkovi povinného do vlastných rúk.

§ 107
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky) po uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a dlžníkovi povinného. Povinnému a dlžníkovi ...

§ 108
(1)

Povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz ...

(2)

Ak nie je pohľadávka povinného splatná po doručení exekučného príkazu, vyplatí ju dlžník ...

(3)

Výplatou oprávnenému, ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak, sa oslobodí dlžník ...

§ 109
(1)

Ak dlžník povinného nevyplatí oprávnenému alebo exekútorovi, ak sa na tom oprávnený s exekútorom ...

(2)

Ak oprávnený neuplatní včas na súde pohľadávku povinného voči dlžníkovi povinného alebo ...

§ 110
(1)

Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz na začatie ...

(2)

Ak sa má uspokojiť niekoľko pohľadávok, môže dlžník povinného odovzdať zrazenú sumu exekútorovi. ...

(3)

Odovzdaním zrazenej sumy exekútorovi sa dlžník povinného oslobodzuje od svojej povinnosti voči ...

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii
§ 111
(1)

Pohľadávka na príspevku pri narodení dieťaťa a pohľadávka na príspevku na pohreb podliehajú ...

(2)

Exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného ...

§ 112
(1)

Pohľadávky vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona podliehajú exekúcii, ak je ...

(2)

Ak sa autorovi vypláca finančné plnenie vzniknuté z majetkových práv podľa Autorského zákona ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne, aj ak ide o pohľadávky z práv súvisiacich s autorským ...

§ 113
Exekúcia postihnutím iných majetkových práv

Ak podkladom na vykonanie exekúcie je rozhodnutie, ktorým sa oprávnenému priznáva peňažná pohľadávka, ...

§ 113a
(1)

Postihnuteľným právom podľa § 113 je aj právo majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie, v rámci ktorej je postihnuteľným právom právo podľa ...

a)
súpis práv podľa odseku 1, ktoré sú prihlásené alebo zapísané na úrade alebo udelené úradom, ...
b)
upovedomenie o začatí exekúcie,
c)
zápisnicu o dražbe,
d)
právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie.
§ 113b
Exekúcia na obchodný podiel
(1)

Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti.

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný spoločníkom, o ...
b)
prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného ...
c)
zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod ...
(3)

Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. ...

(4)

Po uplynutí lehoty na podanie námietok alebo po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa ...

(5)

Doručením exekučného príkazu zaniká účasť povinného v obchodnej spoločnosti, ak osobitný ...

(6)

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného ...

(7)

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného ...

(8)

Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii, je povinná poukázať oprávnenému peňažné prostriedky ...

(9)

Ustanovenia § 105 až 111 sa na exekúciu obchodného podielu použijú primerane.

Tretí diel
Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Veci nepodliehajúce exekúcii
§ 114

Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ...

§ 114a
Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, ...
a)

veci, ktoré neslúžia na podnikanie,

b)

veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,

c)

veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

§ 115
(1)

Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný ...

(2)

Z exekúcie sú vylúčené

a)
bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b)
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa ...
c)
domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d)
veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura, ...
e)
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú ...
f)
veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného ...
g)
osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu ...
h)
snubný prsteň a obrúčka,
i)
hotové peniaze do sumy 99,58 eura,
j)
študijná literatúra a hračky.
(3)

Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde,11ba) ak by ich zexekvovaním ...

(4)

Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde11bc) a podiel účastníka ...

Vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí
§ 116
(1)

Exekúcia sa môže vykonať aj podľa návrhu oprávneného s výslovným určením vecí, ktoré sa ...

(2)

Ak je oprávnenému známe, že povinný má niektorú hnuteľnú vec umiestnenú mimo svojho bytu, ...

§ 117
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)

upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí,

b)

zakáže povinnému, aby nakladal s vecami, ktoré spíše.

§ 118
(1)

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí (ďalej len „upovedomenie o začatí ...

(2)

Upovedomenie o tom, že sa vykonal súpis a ktoré veci sa spísali, doručí sa aj oprávnenému a ...

§ 119
(1)

Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku ...

(2)

Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia.

§ 120
(1)

Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje ...

(2)

Ak oprávnený neprevezme veci podliehajúce skaze za cenu, ktorú určí v týchto prípadoch exekútor, ...

(3)

Súpis sa doplní o ďalšie veci, ak výťažok predaja spísaných vecí nestačí na uspokojenie ...

(4)

Súpis vecí sa však vykoná až vtedy, keď povinný napriek výzve exekútora svoju povinnosť dobrovoľne ...

(5)

Exekútor môže zabezpečiť veci, ktoré už spísal iný exekútor, len so súhlasom tohto exekútora ...

(6)

Námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie nemajú odkladný účinok na vykonanie ...

§ 121
(1)

Ak je obava, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu hnuteľných vecí pojatých ...

(2)

Ak si zabezpečenie hnuteľných vecí vyžiada trovy, môže exekútor požadovať od oprávneného ...

§ 122

Spísané veci sa odhadnú. Vykonanie odhadu zabezpečí exekútor pribratím znalca; v jednoduchých ...

§ 123
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí) po uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

§ 124
(1)

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zabezpečí, aby sa

a)
mimoriadne významné výtvarné diela a pamiatky,
b)
rukopisy mimoriadne významných literárnych diel,
c)
osobné pamiatky a korešpondencia významných spisovateľov a kultúrnych činiteľov, ako aj iné ...
d)
predmety väčšej kultúrnej historickej hodnoty a ich súbory

ponúkli na predaj za hotové peniaze štátnym inštitúciám, ktorých poslaním je starostlivosť ...

(2)

Ak tieto inštitúcie do 30 dní od doručenia výzvy neodpovedia na ponuku a nezložia u exekútora ...

§ 125
(1)

Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu a po uplynutí lehoty ustanovenej v § 124 ods. 2 ...

(2)

Ak exekútor, ktorý spísal hnuteľné veci, nevykonal dražbu do šiestich mesiacov od ich spísania, ...

(3)

Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín dražby, ...

(4)

Dražbu vykoná exekútor, ktorý o dražbe spíše zápisnicu. Exekútor a povinný nesmú dražiť. ...

(5)

Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo ...

(6)

Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie ...

(7)

Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného ...

(8)

Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá ...

§ 126
(1)

Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného.

(2)

Ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu. Pre opätovnú dražbu ...

(3)

Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani pri opätovnej dražbe, môže oprávnený prevziať do 15 dní ...

(4)

Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym zo spôsobov uvedených v odseku 3, súd exekúciu ...

§ 127
(1)

Po skončení dražby exekútor vyplatí dosiahnutý výťažok po zrážke trov predaja priamo oprávnenému. ...

(2)

Ak sa vykonáva exekúcia predajom hnuteľných vecí hoci aj postupne pre niekoľko pohľadávok, exekútor ...

(3)

Ak dosiahnutý výťažok prevyšuje pohľadávku, na ktorú sa vykonáva exekúcia, zvyšok výťažku ...

§ 128
(1)

Poradie, v akom exekútor vykonáva výplatu jednotlivých pohľadávok, spravuje sa dňom, keď došiel ...

(2)

Ak má niekoľko pohľadávok rovnaké poradie a výťažok predaja nestačí na ich úplné uspokojenie, ...

(3)

Ak exekútor predá na dražbe veci, ktoré už skôr spísal iný exekútor a exekučné konanie u ...

Hotové peniaze a iné veci, pri ktorých nedochádza k predaju
§ 129
(1)

Ak sa pri exekúcii nájde vyššia suma peňazí, než je podľa § 115 ods. 2 písm. i) z exekúcie ...

(2)

Ak sa pri exekúcii nájdu drahé kovy alebo devízové hodnoty, naloží s nimi exekútor podľa osobitných ...

§ 130
(1)

Vkladné knižky alebo iné listiny, ktoré treba predložiť na uplatnenie práva, spíšu sa ako iné ...

(2)

Vkladnú knižku predloží exekútor banke a vyberie z nej sumu, na ktorú má povinný právo. Banka ...

(3)

So získanou sumou sa naloží ako s výťažkom predaja (§ 127 a 128).

Štvrtý diel
Exekúcia predajom cenných papierov

§ 131
(1)

Cenné papiere na meno, cenné papiere na doručiteľa a cenné papiere na rad, ktoré možno previesť ...

(2)

Súd po doručení príkazu na začatie exekúcie predajom cenných papierov na návrh exekútora povereného ...

§ 131a
(1)

Exekúciu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných papierov ...

(2)

Na exekúciu cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy ...

(3)

Ak povaha cenného papiera neumožňuje postup podľa odseku 2, exekútor vyzve toho, kto má na základe ...

(4)

Počas vykonávania exekúcie predajom cenných papierov možno s cenným papierom nakladať len so ...

§ 132

Všetko, čo je potrebné na zachovanie práv alebo na výkon práv k cenným papierom, exekútor vykoná ...

§ 133
(1)

Splnenie pohľadávky z cenných papierov vykoná exekútor úkonmi podľa osobitných predpisov.13b) ...

(2)

Všetky úkony podľa odseku 1 pri nakladaní s cennými papiermi robí namiesto povinného exekútor. ...

Piaty diel
Exekúcia predajom nehnuteľnosti

§ 134
(1)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti ...

(2)

Exekúciu predajom nehnuteľnosti nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníctva ...

(3)

Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom. ...

§ 135
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného i povinného o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a označí nehnuteľnosť, ...
b)
oprávneného požiada o udelenie súhlasu podľa § 134 ods. 1,
c)
zakáže povinnému, aby nehnuteľnosť previedol na niekoho iného alebo aby ju zaťažil,
d)
uloží povinnému, aby do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie oznámil exekútorovi, ...
(2)

Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor okrem oprávneného a povinného aj spoluvlastníkom ...

§ 136
(1)

Exekúcia sa vykoná dražbou; vykoná ju exekútor. Na základe písomného súhlasu exekútora, ktorého ...

(2)

Pre poradie oprávneného na uspokojenie z výťažku exekúcie je rozhodujúci čas, keď bol exekútorovi ...

(3)

Súhlas s predajom nehnuteľnosti môže oprávnený odvolať alebo podať návrh na zastavenie exekúcie ...

(4)

Ak oprávnený súhlas s predajom nehnuteľnosti odvolá podľa odseku 3 alebo ak súd na návrh oprávneného ...

§ 137
(1)

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti) po uplynutí ...

(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkom a osobám, ktoré majú k ...

§ 138
(1)

Po vydaní exekučného príkazu exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. Exekútor ...

(2)

Povinný umožní exekútorovi alebo jeho zamestnancovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. ...

§ 139
(1)

Znalecký posudok musí obsahovať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a odhad závad, ktoré musí vydražiteľ ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti považuje všeobecná hodnota nehnuteľnosti ...

(3)

Práva spojené s nehnuteľnosťou sa odhadnú tak, že sa zistí výhoda, ktorú tieto práva prinášajú ...

(4)

Závady viaznuce na nehnuteľnosti sa odhadnú podľa hospodárskej ujmy, ktorá vyplýva zo závady ...

(5)

Znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti exekútor doručí oprávnenému, povinnému, záložnému ...

(6)

Exekútor môže so súhlasom oprávneného zaobstarať nový znalecký posudok, ak sa mu nepodarilo ...

(7)

Podklady k znaleckému posudku zabezpečí exekútor a zároveň vykoná súpis závad s určením, ...

§ 140
(1)

Po určení najnižšieho podania podľa § 142 ods. 2 určí exekútor vyhláškou termín dražby; ...

(2)

Dražobná vyhláška musí obsahovať

a)
čas a miesto dražby,
b)
označenie nehnuteľnosti, jej príslušenstva a vlastníka,
c)
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti určenú znaleckým posudkom,
d)
výšku zábezpeky,
e)
najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2,
f)
spôsob zaplatenia najvyššieho podania,
g)
závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie,
h)
ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľnosti,
i)
ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi,
j)
výzvu, aby všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, uviedli výšku ...
k)
výzvu, aby veritelia vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú ...
l)
výzvu, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1), sa preukázalo pred začatím ...
m)
upozornenie, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na ...
n)
čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti,
o)
výzvu povinnému, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.
§ 141
(1)

Dražobná vyhláška sa doručí

a)
oprávnenému, povinnému, spoluvlastníkovi a každému, kto má k nehnuteľnosti vecné alebo predkupné ...
b)
orgánom, ktoré vyrubujú a vymáhajú dane a verejné dávky, poistné na nemocenské poistenie a ...
c)
úradom uvedeným v § 137 ods. 2.
(2)

Osobám uvedeným v odseku 1 písm. a) sa doručí dražobná vyhláška do vlastných rúk.

(3)

Exekútor vyvesí dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a požiada obec, v ktorej obvode je ...

(4)

Ak sa oprávnený z predkupného práva prihlási neskôr, doručí sa mu dražobná vyhláška do vlastných ...

(5)

Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a ...

(6)

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť ...

(7)

Ak po doručení dražobnej vyhlášky podá povinný opakovaný návrh na odklad exekúcie, ustanovenie ...

§ 142
(1)

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho ...

(2)

Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ...

(3)

Na zaplatenie najvyššieho podania určí exekútor v dražobnej vyhláške lehotu, ktorá sa začína ...

(4)

Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.

(5)

Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje ...

(6)

Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

§ 143
(1)

Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti; ...

(2)

Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná ...

§ 144
(1)

Po zložení zábezpeky exekútor vyzve záujemcov, aby dražili.

(2)

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu ...

(3)

Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie (§ 44) ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, ...

(4)

Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ...

§ 145
(1)

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, exekútor nepokračuje v konaní. V konaní možno ...

(2)

Ak sa nepodarí predať nehnuteľnosť na dražbe do jedného roka od vydania exekučného príkazu, ...

§ 146
(1)

Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie ...

(2)

O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu.

§ 147
(1)

Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní ...

(2)

Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhoduje súd (§ 45). Proti rozhodnutiu súdu o ...

(3)

Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd ...

(4)

Rozhodnutie súdu o námietkach doručí exekútor tomu, kto podal námietky, vydražiteľovi, oprávnenému ...

§ 148
(1)

Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom (§ 45). Súd rozhodne o schválení príklepu do 60 ...

(2)

Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, ...

§ 149

Ak so zreteľom na vznesené námietky súd udelenie príklepu neschváli, exekútor pokračuje v dražbe ...

§ 150
(1)

Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť ...

(2)

Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ ...

§ 151

Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu ...

§ 152
(1)

O záväzkoch podľa § 143 ods. 2 a § 151 rozhodne súd (§ 45).

(2)

Sumy zodpovedajúce záväzkom uloženým podľa odseku 1 vymôže exekútor na základe poverenia súdu ...

§ 153
(1)

Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli ...

(2)

Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.

(3)

Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

(4)

Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13d) ...

§ 154
(1)

Po schválení príklepu súdom (§ 148) uskutoční exekútor rozvrhové pojednávanie. Na rozvrhové ...

(2)

Po skončení rozvrhového pojednávania nemožno žiadať z najvyššieho podania sumu vyššiu, než ...

§ 155

Na rozvrhovom pojednávaní sa určí poradie a spôsob úhrady nárokov, na ktoré treba prihliadať. ...

§ 156

Rozdeľovanú podstatu tvorí najvyššie podanie a úroky z neho, zábezpeka vydražiteľa uvedeného ...

§ 157
(1)

Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí:

a)
súdne trovy a trovy exekúcie,
b)
pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov slúžiace na krytie menovitej hodnoty ...
c)
pohľadávky zabezpečené záložným právom zákonným, zmluvným, sudcovským alebo exekučným, ...
d)
pohľadávky oprávneného, dane, poplatky, clá a pohľadávky na poistnom na zdravotné poistenie, ...
e)
nedoplatky výživného splatné ku dňu rozvrhu,
f)
ostatné pohľadávky štátu,
g)
ostatné pohľadávky.
(2)

Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.

(3)

Úroky za posledné tri roky pred udelením príklepu, ako aj súdne trovy a trovy exekútora sa uspokojujú ...

(4)

Ak výťažok predaja prevyšuje všetky pohľadávky podľa odsekov 1 a 2, vyplatí exekútor po úhrade ...

§ 158
(1)

Ak sa na dražbe predajú všetky nehnuteľnosti, na ktorých viaznu pohľadávky zabezpečené záložným ...

(2)

Ak sa v dražbe nepredali všetky nehnuteľnosti, na ktorých viaznu pohľadávky zabezpečené vospolným ...

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa použijú primerane aj na pohľadávky, ktoré zaťažujú ...

§ 160
(1)

O rozvrhnutí výťažku dražby nehnuteľnosti (ďalej len „rozvrh výťažku“) spíše exekútor ...

(2)

Zápisnica o rozvrhu výťažku sa doručí osobám a orgánom uvedeným v § 161 ods. 1.

§ 161
(1)

Osoby a orgány, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie (§ 154 ods. 1), a osoby, ...

(2)

Námietky sa zapíšu do zápisnice. O týchto námietkach rozhoduje súd (§ 45). Proti rozhodnutiu ...

(3)

Námietkam možno vyhovieť, len ak sa vytýkajú vady na ujmu toho, kto námietky podal, alebo ak súd ...

(4)

Rozhodnutie súdu o námietkach doručí exekútor tomu, kto podal námietky, osobám a orgánom uvedeným ...

§ 162
(1)

Súd rozhodne aj o nárokoch, ktoré boli na pojednávaní o rozvrhu zaprené čo do pravosti, výšky, ...

(2)

Rozhodnutie podľa § 55 ods. 2 je účinné proti všetkým veriteľom i proti povinnému.

§ 163

Ak súd vyhovel návrhu podľa § 55 ods. 2, exekútor uskutoční nové rozvrhové pojednávanie.

§ 164
(1)

Rozvrh výťažku podlieha schváleniu súdom (§ 45). Súd rozhodne o schválení rozvrhu výťažku ...

(2)

Rozhodnutie o rozvrhu výťažku sa doručí všetkým osobám a orgánom, ktoré mali byť predvolané ...

§ 165
(1)

Po schválení rozvrhu výťažku a po úplnom zaplatení najvyššieho podania poukáže exekútor ...

(2)

Po právoplatnosti rozhodnutia o zapretí prihlásenej pohľadávky (§ 162 ods. 1) súd podľa výsledku ...

§ 166
Predaj spoluvlastníckeho podielu
(1)

Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ...

(2)

Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže ...

(3)

Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach
§ 167
(1)

Na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním ...

(2)

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť ...

(3)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť ...

§ 168
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú ...
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu o námietkach, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a okresnému úradu. Povinnému a okresnému ...

(4)

Okresný úrad je povinný zapísať zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť do ...

§ 169

Pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu ...

§ 170

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve ...

§ 171
(1)

Pre poradie exekučného záložného práva je rozhodujúci čas jeho zápisu do katastra nehnuteľností ...

(2)

Ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné právo skôr, poradie exekučného záložného ...

Nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností
§ 172
(1)

Na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností zriadi sa exekučné záložné právo zexekvovaním ...

(2)

Ak sa pre vymáhanú pohľadávku zriadilo zmluvné záložné právo skôr, zapíše sa to aj v zápisnici. ...

(3)

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosť nezapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť ...

§ 173
(1)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť nezapísanú ...
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu o námietkach, ...
(2)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(3)

Zexekvovanie sa zapíše na listine preukazujúcej vlastníctvo povinného k tejto nehnuteľnosti a ...

§ 174

Pre pohľadávky, pre ktoré bolo zriadené exekučné záložné právo, možno vykonať exekúciu ...

§ 175

Exekučné záložné právo možno zriadiť, len ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve ...

§ 176

Pre poradie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností ...

§ 177

Ak sa už skôr vykonalo zexekvovanie pre inú pohľadávku, zapíše sa exekučné záložné právo ...

§ 178

Do listín o zriadení exekučného záložného práva má každý právo nazrieť.

Šiesty diel
Exekúcia predajom podniku

§ 179
(1)

Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o exekúcii ...

(2)

Ak sa predáva na dražbe podnik alebo jeho časť, na vydražiteľa, ktorému bol právoplatne udelený ...

(3)

Na vydražiteľa prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú ...

(5)

Pri exekúcii predajom podniku nemožno zexekvovať samostatne iba obchodné meno podniku; to isté ...

(6)

Oprávnenie používať obchodné meno upravuje osobitný právny predpis.16)

(7)

Ak pri exekúcii predajom podniku alebo jeho časti dôjde ku koncentrácii podľa osobitného predpisu,17) ...

SIEDMY DIEL
EXEKÚCIA PRÍKAZOM NA ZADRŽANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU

§ 179a
(1)

Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené ...

(2)

Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, ...

(3)

Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí ...

(4)

Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. ...

DRUHÁ HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV NA NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

§ 180
(1)

Na exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie ukladajúce inú povinnosť než zaplatenie peňažnej ...

(2)

Ak oprávnený navrhuje exekúciu aj pre trovy, ktoré mu boli v rozhodnutí priznané, exekútor vykoná ...

Prvý diel
Vypratanie

Vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti
§ 181
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť, exekúcia ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti, ...
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných ...

(4)

Po doručení exekučného príkazu exekútor

a)
urobí opatrenie, aby sa z vypratávaného objektu odstránili veci patriace povinnému a príslušníkom ...
b)
urobí opatrenie, aby bol z vypratávaného objektu vykázaný povinný a všetci, ktorí sa tam zdržujú ...
§ 182
(1)

Veci odstránené z vypratávaného objektu sa odovzdajú povinnému alebo niektorému z plnoletých ...

(2)

Ak nie je prítomný pri vypratávaní nikto, kto by mohol veci prevziať, alebo ak sa prevzatie vecí ...

§ 183
(1)

Ak si povinný nevyzdvihne veci u obci do šiestich mesiacov odo dňa, keď boli uschované, predajú ...

(2)

Výťažok predaja vyplatí exekútor povinnému po zrážke trov úschovy, trov predaja a trov exekúcie. ...

Vypratanie bytu
§ 184
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal byt, exekúcia sa vykoná vysťahovaním ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním bytu,
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu o námietkach, ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci. Povinnému sa doručí do vlastných ...

(4)

Ustanovenia § 182 a 183 sa použijú obdobne.

§ 185
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie, ktoré je podkladom na exekúciu, ukladá, aby povinný vypratal byt, ...

(2)

Oprávnený a povinný môžu vzniesť u exekútora námietky proti bytovej náhrade podľa odseku 1 ...

(3)

O námietkach rozhoduje súd (§ 45).

(4)

Ustanovenia § 50 ods. 3 a 4 sa použijú obdobne.

Druhý diel
Odobratie veci

Odobratie veci alebo cenných papierov
§ 186
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vydal alebo dodal oprávnenému vec alebo listinné ...

(2)

Ak na užívanie odobratej veci treba listinu, odoberie sa aj táto listina povinnému a odovzdá sa ...

(3)

Ak ide o cenné papiere, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov, exekútor vykoná namiesto ...

(4)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odobratím veci alebo cenných papierov a ...
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok alebo po tom, keď mu doručí rozhodnutie súdu o námietkach, ...
(5)

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí povinnému až pri odobratí veci alebo cenných papierov. ...

(6)

Ak to vyžaduje účel exekúcie, je exekútor oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku ...

(7)

Jadrové materiály11e) a iné nebezpečné látky možno odobrať povinnému a odovzdať oprávnenému, ...

§ 187

Ak má vec alebo listinné cenné papiere, ktoré treba povinnému odobrať, pri sebe niekto iný, exekútor ...

§ 188
(1)

Ak sa nepodarí odobrať vec alebo listinné cenné papiere a ak si možno vec rovnakého druhu a rovnakej ...

(2)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa ...

Tretí diel
Rozdelenie spoločnej veci

§ 189
Rozdelenie spoločnej veci predajom
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť predala ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(4)

Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému

a)
vykoná exekúciu podľa ustanovení o exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti,
b)
výťažok predaja spoločnej veci vyplatí všetkým bývalým spoluvlastníkom podľa výšky ich ...
(5)

Ak sa nepodarí spoločnú hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť predať, súd exekúciu rozdelením spoločnej ...

(6)

Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá ...

§ 190
Rozdelenie spoločnej veci inak než predajom
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť rozdelila ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(4)

Ak je to potrebné, najmä ak treba presne určiť, prípadne vytýčiť hranice pozemkov, exekútor ...

Štvrtý diel
Uskutočnenie prác a výkonov

§ 191
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný podľa neho vykonal pre oprávneného nejakú prácu, ...

(2)

Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vykonaním prác a výkonov,
b)
po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie ...
(3)

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk. ...

(4)

Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vyzve oprávneného, aby si dal prácu, o ktorú ...

(5)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa ...

§ 192
(1)

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá inú povinnosť, exekútor na základe poverenia súdu (§ 44) ...

(2)

Zaplatením pokút sa povinný neoslobodzuje od uloženej povinnosti a od zodpovednosti za škodu.

(3)

Ak povinný ani po zaplatení úhrnnej sumy pokút podľa odseku 1 súdom uloženú povinnosť nesplní, ...

(4)

Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred. Exekúcia sa ...

(5)

Ak povinný porušením jemu uloženej povinnosti spôsobí zmenu stavu, ktorý predpokladá rozhodnutie, ...

PIATA ČASŤ

ĎALŠIA ČINNOSŤ EXEKÚTORA

§ 193
Exekútor môže v rámci ďalšej činnosti
a)

spisovať do zápisnice na požiadanie oprávneného návrhy na vykonanie exekúcie,

b)

prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie,

c)

doručovať súdne písomnosti, ak ho o doručenie požiada súd, a mimosúdne písomnosti, ak to ustanovuje ...

d)

vykonávať úkony, na ktoré ho rozhodnutím poverí súd.

§ 194
(1)

Súd môže poveriť doručovaním súdnych písomností v občianskych veciach a obchodných veciach ...

(2)

Poverenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorý vydal žiadosť,
b)
spisovú značku,
c)
meno, priezvisko a sídlo exekútora,
d)
meno, priezvisko a bydlisko, ak je adresátom fyzická osoba,
e)
názov alebo obchodné meno a sídlo, ak je adresátom právnická osoba,
f)
označenie doručovanej písomnosti, dátum alebo lehotu určenú v písomnosti.
(3)

Súd pripojí k povereniu písomnosť, na ktorej má byť vyznačené potvrdenie doručenia (ďalej ...

(4)

Doručenka musí obsahovať označenie doručovanej písomnosti, deň doručenia, meno doručovateľa ...

(5)

Na vykonanie doručenia podľa odseku 1 môže exekútor písomne poveriť svojich zamestnancov.

(6)

Exekútor je povinný doručiť písomnosť bez zbytočného odkladu. Ak písomnosť doručí, bezodkladne ...

(7)

Ak adresát bezdôvodne odmietne písomnosť doručovanú exekútorom alebo ním povereným zamestnancom ...

(8)

Trovy doručenia hradí súd, ktorý o doručenie žiadal.

(9)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na doručovanie písomností podľa odseku 1 ustanovenia ...

ŠIESTA ČASŤ

ODMENA SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 196

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov ...

§ 197
(1)

Náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

(2)

Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových ...

(3)

Platiteľom preddavku podľa odseku 2 je súd, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky ...

§ 199

Výšku odmeny exekútora, náhrady hotových výdavkov, náhrady za stratu času, spôsob ich určenia ...

SIEDMA ČASŤ

TROVY EXEKÚCIE

§ 200
(1)

Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri ...

(2)

Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť

a)
šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur, ...
b)
päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur, ...
c)
dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur ...
d)
výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.
(3)

Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa odseku 2, znášajú ...

(4)

Do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia ...

(5)

Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. ...

(6)

Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky ...

§ 201
(1)

Predbežné trovy exekúcie určuje exekútor podľa osobitného právneho predpisu v upovedomení o ...

(2)

Účastník konania môže vzniesť u exekútora do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie ...

(3)

Rozhodnutie súdu o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi.

(4)

Toto rozhodnutie je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie. ...

§ 202
(1)

Ak počas vykonávania exekúcie vzniknú ďalšie trovy exekúcie, upovedomí o nich exekútor oprávneného ...

(2)

Proti ďalším trovám môže vzniesť u exekútora účastník konania námietky do 14 dní od doručenia ...

(3)

Rozhodnutie súdu o námietkach proti ďalším trovám exekúcie sa doručí oprávnenému, povinnému ...

(4)

Toto rozhodnutie je vykonateľné, len čo bolo doručené exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie. ...

(5)

Ďalšie trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymáhanie peňažných ...

§ 203
(1)

Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných ...

(2)

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, ...

(3)

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné trovy ...

ÔSMA ČASŤ

MANIPULÁCIA SO SPISMI A ICH ÚSCHOVA

PRVÁ HLAVA
MANIPULÁCIA SO SPISMI

§ 204
(1)

Ak spisy nie sú ukončené, musia byť uložené v kancelárii exekútora tak, aby boli exekútorovi ...

(2)

Odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v kancelárii exekútora vydáva na žiadosť oprávnených ...

Nazeranie do spisov
§ 205
(1)

Oprávnené orgány a osoby (§ 206) môžu nazerať do spisov, ktoré nie sú uložené v exekútorskom ...

(2)

Na odôvodnenú žiadosť oprávnených orgánov a osôb možno spis zaslať doporučene inému exekútorovi, ...

§ 206
(1)

Oprávnenými orgánmi sú v rozsahu svojej pôsobnosti komora, ministerstvo, orgány činné v trestnom ...

(2)

Oprávnenými osobami sú účastníci exekučného konania, ich právni nástupcovia, zástupcovia ...

§ 207
Požičiavanie spisov

Exekútor požičia svoje spisy na odôvodnenú písomnú žiadosť orgánom uvedeným v § 206 ods. ...

§ 208
Rekonštrukcia spisov
(1)

Exekútor vykonáva rekonštrukciu spisov, ktoré boli celkom alebo sčasti zničené alebo stratené. ...

(2)

Exekútor vyhotoví osvedčené odpisy písomností, ktoré si zapožičia od účastníkov alebo od ...

(3)

Exekútor môže vykonať aj potrebné zisťovanie obsahu listiny, najmä vypočutím účastníkov, ...

DRUHÁ HLAVA
ÚSCHOVA UKONČENÝCH SPISOV

§ 209
(1)

Ukončené spisy sa ukladajú a uschovávajú v kancelárii exekútora.

(2)

Ukončené spisy zostávajú uschované v kancelárii u exekútora, ktorý ich vyhotovil.

(3)

Podrobnejšiu úpravu manipulácie so spismi, ich úschovu, vedenie registrov a ďalších evidenčných ...

TRETIA HLAVA
EXEKÚTORSKÝ ARCHÍV

§ 210
(1)

V exekútorskom archíve sa uschovávajú skončené exekučné spisy, registre, odznaky, pečiatky ...

(2)

Exekútorský archív vedie exekútor. Exekútorský archív exekútorov, ktorých úrad zanikol, vedie ...

(3)

O odovzdaní spisov, registrov, pečiatok, pečatidiel a odznaku sa spíše zápisnica.

§ 211

Výpisy, odpisy a potvrdenia zo spisov uložených v exekútorskom archíve vydáva na žiadosť oprávnených ...

DEVIATA ČASŤ

CENTRÁLNY REGISTER EXEKÚCIÍ

§ 211a
(1)

Komora vedie v elektronickej podobe centrálny register exekúcií (ďalej len "register exekúcií") ...

a)
označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
b)
spisová značka súdu podľa písmena a),
c)
označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
d)
spisová značka exekučného spisu exekútora,
e)
deň, mesiac a rok
1.
udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,
2.
vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,
3.
vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,
f)
označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd,
g)
ak ide o povinného
1.
fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska,
2.
fyzickú osobu - podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, ...
3.
právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.
(2)

Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, exekútor vymaže z ...

(3)

Zápis, zmenu a výmaz údajov podľa odsekov 1 a 2 do registra exekúcií vykonáva a za ich správnosť ...

(4)

Na účely zápisu, zmeny a výmazu údajov používa exekútor pri svojej činnosti technické a programové ...

(5)

Do registra exekúcií majú bezplatný prístup exekútori a orgány verejnej moci.

(6)

Ak povinný namieta zápis v registri exekúcií, môže podať sťažnosť proti zápisu. Sťažnosť ...

§ 211b
(1)

Komora vydá na žiadosť výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v ...

(2)

Komore za prístup do registra exekúcií a za vydania výpisu alebo potvrdenia podľa odseku 1 patrí ...

DESIATA ČASŤ

SAMOSPRÁVA SÚDNYCH EXEKÚTOROV

§ 212
Slovenská komora exekútorov
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická osoba. ...

(2)

Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich ...

(3)

Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať na činnosť ...

(4)

Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky sú exekútori ...

(5)

Orgánmi komory sú

a)
konferencia exekútorov,
b)
prezídium komory,
c)
revízna komisia,
d)
vzdelávacia komisia.
e)
disciplinárna komisia.
(6)

Funkčné obdobie členov orgánov komory je trojročné.

§ 213
Konferencia exekútorov
(1)

Konferencia exekútorov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria exekútori zapísaní v zozname ...

(2)

Konferenciu exekútorov zvoláva prezídium komory spravidla raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň ...

(3)

Konferencia exekútorov je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina exekútorov ...

(4)

Konferencia exekútorov najmä

a)
volí a odvoláva volených členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov vrátane náhradníkov ...
b)
schvaľuje organizačný, disciplinárny a volebný poriadok,
c)
zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory,
d)
schvaľuje výšku ročného členského príspevku exekútorov na činnosť komory,
e)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
f)
prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
g)
určuje počet zamestnancov komory,
h)
uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.

Prezídium komory

§ 214
(1)

Prezídium komory riadi činnosť komory medzi konferenciami exekútorov, najmä

a)
zastupuje komoru v styku s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ...
b)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy exekútorov,
c)
podáva ministrovi návrhy v prípadoch, keď to tento zákon ustanovuje,
d)
vedie zoznam koncipientov, vykonáva v ňom zmeny a zabezpečuje jeho zverejňovanie a pravidelnú aktualizáciu ...
e)
vykonáva kontrolu nad činnosťou exekútorov, ich zástupcov a náhradníkov exekútorov,
f)
vypracúva návrh organizačného, volebného a disciplinárneho poriadku a predkladá ich konferencii ...
g)
vypracúva správu o činnosti komory a činnosti exekútorov,
h)
predkladá návrh kancelárskeho poriadku ministrovi,
i)
hospodári s majetkom komory,
j)
schvaľuje študijný plán a skúšobný poriadok odbornej skúšky,
k)
vyjadruje sa o návrhu právnych predpisov týkajúcich sa činnosti exekútorov,
l)
na webovom sídle komory zverejňuje členov orgánov komory a ich zmeny,
m)
na webovom sídle komory zverejňuje zástupcov exekútorov, náhradníkov exekútorov, ich zmeny a ...
n)
na podklade údajov vedených ministerstvom zverejňuje na webovom sídle komory zoznam exekútorov,
o)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)

Na webovom sídle komory sa zverejňuje aj informácia o právoplatnom uložení konkrétneho disciplinárneho ...

(3)

Prezídium má jedenásť členov vrátane prezidenta komory; z nich deviatich volí a odvoláva konferencia ...

(4)

Prezídium komory volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory. Prezident ...

(5)

Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace. ...

(6)

Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v disciplinárnej komisii alebo v revíznej ...

(7)

Ak prezídium komory schváli dohodu, ktorá sa týka práv a povinností exekútorov podľa tohto zákona, ...

§ 215
Prezídium komory vyčiarkne zo zoznamu exekútorov toho,
a)

kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

koho odvolal minister z exekútorského úradu.

§ 216
Revízna komisia
(1)

Revízna komisia má päť členov.

(2)

Členovia revíznej komisie volia zo svojich členov predsedu revíznej komisie.

(3)

Revízna komisia

a)
preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii exekútorov, ...
b)
vyjadruje sa o návrhu rozpočtu komory,
c)
schvaľuje ročný záverečný účet komory.
§ 217
Disciplinárna komisia
(1)

Disciplinárna komisia má 11 členov.

(2)

Členovia disciplinárnej komisie volia zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie.

(3)

Podrobnosti o vytváraní disciplinárnych senátov, nahrádzaní členov disciplinárnych senátov, ...

§ 218
Vzdelávacia komisia
(1)

Vzdelávacia komisia má päť členov.

(2)

Členovia vzdelávacej komisie volia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie.

(3)

Vzdelávacia komisia

a)
vypracúva návrh študijného plánu a skúšobného poriadku a predkladá ich prezídiu komory na ...
b)
organizuje odborné skúšky podľa skúšobného poriadku,
c)
organizuje odbornú výchovu exekútorov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú ...

JEDENÁSTA ČASŤ

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI, DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA <span class="shorten">...</span>

PRVÁ HLAVA
VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

§ 218a
Podávanie sťažností
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) sa môžu obracať na ministerstvo ...

(2)

Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom ...

(3)

Sťažnosťou nemožno nahrádzať podania, ktorých vybavenie patrí podľa tohto zákona do pôsobnosti ...

(4)

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojho podania ...

§ 218b
Vybavovanie sťažností
(1)

Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov ...

(2)

Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje, má právo vyjadriť sa o sťažnosti, podať vysvetlenia ...

(3)

O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

(4)

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť nebola komorou riadne a včas vybavená, môže požiadať ...

(5)

Na vybavovanie sťažnosti proti činnosti komory a na prešetrovanie vybavenia sťažnosti komorou ...

§ 218c
Osobitné ustanovenie o sťažnostiach

Ak tento zákon niektoré skutočnosti súvisiace s prijímaním, evidovaním a vybavovaním sťažností ...

DRUHÁ HLAVA

KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI
§ 218d
(1)

Kontrolou exekučnej činnosti sa overuje najmä

a)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov exekútorom a dodržiavanie ustanovení tohto ...
b)
dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných úkonoch exekútora pri hospodárení ...
c)
splnenie opatrení uložených na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole exekučnej činnosti ...
(2)

Kontrolu exekučnej činnosti možno vykonať na podnet súdu, na základe sťažností fyzických osôb ...

§ 218e
(1)

Kontrolu exekučnej činnosti vykonajú traja exekútori poverení prezídiom komory a jeden zástupca ...

(2)

Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 oprávnené

a)
vstupovať do objektov exekútorského úradu,
b)
vyžadovať od exekútora, aby im poskytol exekučné spisy, iné doklady, ako aj vysvetlenia k veci, ...
(3)

Exekútor je povinný vytvoriť osobám podľa odseku 1 primerané podmienky na vykonanie kontroly exekučnej ...

(4)

Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 povinné

a)
preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a najneskôr pri jej ...
b)
vydať exekútorovi potvrdenie o prevzatí exekučných spisov, iných dokladov alebo ich kópií potrebných ...
c)
zabezpečiť riadnu ochranu exekučných spisov prevzatých na vykonanie kontroly exekučnej činnosti ...
d)
vrátiť bezodkladne exekútorovi exekučné spisy, ak ich už nepotrebujú,
e)
vyhotoviť protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti s uvedením zistených nedostatkov a uložených ...
f)
odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, záznamu o vykonaní ...
(5)

Exekútor má právo vyjadriť sa k priebehu a ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa kontroly exekučnej ...

(6)

Oznámenie o výsledku kontroly exekučnej činnosti zašle kontrolná komisia tomu, na podnet koho ...

(7)

Náklady kontroly exekučnej činnosti znáša komora.

(8)

Podrobnosti o priebehu kontroly exekučnej činnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá komora ...

TRETIA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA

§ 219

Exekútor je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

§ 220
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora, porušenie ...

(2)

Konanie uvedené v odseku 1 je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu porušenej ...

Disciplinárne opatrenia
§ 221
(1)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
pokarhanie,
b)
písomné pokarhanie,
c)
peňažnú pokutu až do sumy 330 eur.
(2)

Za závažné disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie

a)
písomné pokarhanie,
b)
peňažnú pokutu až do sumy 3 310 eur,
c)
zbavenie výkonu funkcie exekútora.
(3)

Za porušenie ustanovenia § 46 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. b). ...

(4)

Uložené disciplinárne opatrenie zverejňuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Peňažné pokuty podľa odseku 1 písmena c) a odseku 2 písmena b) sú príjmom komory.

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora
§ 222
(1)

Exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci ...

(2)

Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ...

(3)

Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie exekútora môže minister zrušiť aj v priebehu disciplinárneho ...

(4)

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného ...

(5)

Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa tohto ...

(6)

Proti rozhodnutiu ministra o pozastavení výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.

§ 222a
(1)

Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za závažné ...

(2)

Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia trestného stíhania začne proti ...

(3)

Proti rozhodnutiu ministra o rozšírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora nie je prípustný ...

Disciplinárny senát
§ 222b
(1)

O disciplinárnej zodpovednosti exekútora rozhoduje a disciplinárne opatrenia podľa tohto zákona ...

(2)

Disciplinárny senát je trojčlenný a skladá sa z predsedu disciplinárneho senátu a dvoch členov ...

(3)

Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje komora.

(4)

Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpečiť zverejnenie zloženia disciplinárnych senátov ...

§ 222c
(1)

Predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, musí ...

a)
pôsobí vo funkcii najmenej päť rokov,
b)
nevedie sa proti nemu disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c)
nie je mu pozastavený výkon funkcie exekútora,
d)
v posledných troch rokoch mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
e)
nie je členom niektorého z iných orgánov komory.
(2)

Funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu, ktorý je exekútorom, ...

a)
uplynutím funkčného obdobia, ak disciplinárny poriadok neustanoví inak,
b)
ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie exekútora alebo podmienky podľa odseku 1,
c)
vzdaním sa funkcie v disciplinárnej komisii.
(3)

Exekútor má ako predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu nárok na odmenu ...

Disciplinárne konanie
§ 223
Začatie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Návrh sa podáva komore. Konanie je začaté dňom, keď ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident ...

(3)

Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho ...

(4)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho ...

(5)

Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. ...

(6)

Navrhovatelia, ktorí podľa odseku 5 pristúpili do disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom ...

§ 224
Vylúčenie predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu
(1)

Predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu je vylúčený z prejednávania a ...

(2)

Len čo sa predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu dozvie o skutočnostiach, ...

(3)

Účastník disciplinárneho konania má právo vzniesť námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho ...

(4)

Exekútor, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, má právo vyjadriť sa ku skutočnostiam, ...

(5)

O vylúčení predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu rozhodne po zadovážení ...

§ 225
Účastníci a zastupovanie
(1)

Účastníkom disciplinárneho konania je navrhovateľ a exekútor, proti ktorému návrh na začatie ...

(2)

Disciplinárne obvinený môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený len advokátom.

(3)

Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému ...

Priebeh disciplinárneho konania
§ 226
(1)

Po začatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho ...

a)
doručí návrh na začatie disciplinárneho konania do vlastných rúk,
b)
oznámi zloženie disciplinárneho senátu,
c)
vyzve ho, aby sa k návrhu na začatie konania vyjadril v lehote 15 dní od jeho doručenia a aby predložil ...
d)
vyzve ho, aby v lehote 15 dní predložil originál alebo kópiu exekučného spisu vo veci, ktorej ...
e)
poučí ho o práve zvoliť si zástupcu a o práve vzniesť námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho ...
(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu doručí aj ministrovi, ...

(3)

S vyjadrením a dôkazmi podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovateľa ...

(4)

Prešetrenie účastníkmi uvádzaných tvrdení a skutočností a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho ...

(5)

Ak § 228a neustanovuje inak, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho ...

(6)

Ústne pojednávanie možno odročiť iba z vážnych a ospravedlniteľných dôvodov a ak nemôže ...

(7)

Tomu, kto sťažuje priebeh disciplinárneho konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví ...

(8)

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia sa doručujú navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému ...

§ 227
Dokazovanie
(1)

Disciplinárne obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za ...

(2)

Disciplinárny senát vykonáva dokazovanie najmä listinami; dôkaz svedkom alebo znalcom vykoná iba ...

(3)

Disciplinárny senát môže účastníkovi uložiť, aby zložil preddavok na trovy dôkazu, ktorý ...

§ 228
Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak je disciplinárny senát toho názoru, že skutok, ktorý sa disciplinárne obvinenému kladie za ...

(2)

Disciplinárny senát disciplinárne konanie preruší aj vtedy, ak sa dozvie, že za skutok, pre ktorý ...

(3)

Disciplinárny senát pokračuje v konaní, ak bolo trestné stíhanie zastavené alebo ak súd alebo ...

(4)

Disciplinárne konanie sa prerušuje aj v prípade, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu ...

(5)

Z dôležitých dôvodov na strane účastníkov disciplinárneho konania alebo ak je v priebehu disciplinárneho ...

(6)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Ak pominú dôvody prerušenia konania, ...

§ 228a
Zastavenie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak

a)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene,
b)
bol návrh na začatie disciplinárneho konania vzatý späť,
c)
navrhovateľ na výzvu disciplinárneho senátu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho návrhu ...
d)
zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie,
e)
disciplinárne obvinený bol právoplatne odsúdený v trestnom konaní za skutok, ktorý je predmetom ...
f)
disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a), c) a d) je prípustné ...

(3)

Každé ďalšie odvolanie podané proti rozhodnutiu o zastavení konania sa prideľuje disciplinárnemu ...

Trovy disciplinárneho konania a ich náhrada
§ 228b
(1)

Trovami disciplinárneho konania sú najmä účelne vynaložené výdavky účastníkov disciplinárneho ...

(2)

Každý účastník disciplinárneho konania znáša trovy konania, ktoré mu vznikli a trovy svojho ...

(3)

Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený je vinný, má navrhovateľ a komora ...

(4)

Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a mzdu, ktorá mu preukázateľne ušla. Nárok je potrebné ...

§ 228c
Rozhodovanie o trovách konania
(1)

O povinnosti nahradiť trovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ...

(2)

Ak účastník disciplinárneho konania v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, disciplinárny senát ...

(3)

O trovách komory, ktoré sa majú nahradiť podľa tohto zákona, disciplinárny senát rozhodne aj ...

(4)

Ak disciplinárny senát uloží povinnosť nahradiť trovy, určí v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne ...

§ 228d
Rozhodnutie
(1)

Pre rozhodnutie disciplinárneho senátu je rozhodujúci skutkový a právny stav v čase, keď k disciplinárnemu ...

(2)

Rozhodnutie disciplinárneho senátu musí byť písomné a musí vždy obsahovať výrok, odôvodnenie ...

(3)

Ak disciplinárny senát zistí, že exekútor sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, že ...

(4)

Ak disciplinárny senát zistí, že exekútor sa disciplinárneho previnenia nedopustil alebo mu nemožno ...

(5)

Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnej zodpovednosti exekútora najneskôr do šiestich mesiacov ...

(6)

Ak existujú dôvody zastavenia konania podľa § 228a, disciplinárny senát disciplinárne konanie ...

(7)

Disciplinárny senát vyhotoví a odošle rozhodnutie do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Rozhodnutie ...

(8)

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho ...

§ 228e
Výkon rozhodnutia
(1)

Právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu je exekučným titulom podľa § 41 ods. 2 písm. ...

(2)

Návrh na výkon rozhodnutia, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie zaplatiť peňažnú pokutu, ...

§ 228f
Zahladenie disciplinárneho postihu
(1)

Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa ...

(2)

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť exekútora mu predseda disciplinárneho senátu ...

(3)

Disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c) sa nezahladzuje.

Spoločné ustanovenia
§ 228g
(1)

Ak predseda disciplinárneho senátu nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento ...

(2)

Ak prezident komory nevykoná úkon alebo nerozhodne v lehote, ktorú mu ukladá tento zákon, vykoná ...

§ 228h

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti exekútora sa primerane použije časť I všeobecného ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY

§ 228i
(1)

Komora sa dopustí správneho deliktu tým, že nevedie register exekúcií alebo nepostupuje podľa ...

(2)

Za správny delikt sa komore uloží pokuta do 16 000 eur.

(3)

Správne delikty komory prejednáva a pokuty vymáha ministerstvo.

(4)

Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky protiprávneho ...

(5)

Zodpovednosť komory za správny delikt zanikne, ak ministerstvo nezačne konanie, ktorého predmetom ...

(6)

Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty je exekučným titulom podľa § 41 ods. 2 písm. i).

(7)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Pri prejednávaní správneho deliktu a ukladaní pokuty za správny delikt sa postupuje podľa všeobecného ...

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 229

Do začatia činnosti komory vykonáva jej funkciu ministerstvo, ktoré zvolá ustanovujúcu konferenciu ...

§ 230
(1)

Ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b), d) a e) sa nevzťahuje na toho, kto do 18 mesiacov od účinnosti ...

(2)

Ustanovenia § 11 a 12 tým nie sú dotknuté.

(3)

Ustanovenie § 15 sa do 31. decembra 1999 nevzťahuje na exekútorské úrady, ktoré boli zriadené ...

(4)

Výnimka zo vzdelania udelená podľa odseku 1 prestane platiť, ak ten, komu bola táto výnimka udelená, ...

§ 231

Vysokoškolské vzdelanie získané v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo ...

§ 232

Výkon rozhodnutia uskutočňovaný na základe uznesenia súdu o nariadení výkonu rozhodnutia vydaného ...

§ 233

Tam, kde sa v osobitných právnych predpisoch hovorí o súdnom výkone rozhodnutia, rozumie sa tým ...

§ 234

Exekútorskí kandidáti sa stávajú dňom účinnosti tohto zákona exekútorskými koncipientmi. ...

§ 235
(1)

Exekúcie začaté do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)

Exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 236

Ustanovenie § 115 ods. 4 stráca platnosť 31. decembra 2002.

§ 237
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2003
(1)

Za vzdelanie podľa § 10 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b) sa považuje aj vzdelanie získané ...

(4)

Ak komora nepodá v lehote podľa odseku 3 návrh na odvolanie exekútora, ktorý nespĺňa podmienku ...

Prechodné a záverečné ustanovenia účinné od 1. septembra 2005

§ 238
(1)

Konania začaté pred 1. septembrom 2005 sa dokončia podľa práva platného do 31. augusta 2005, ak ...

(2)

Ustanovenia § 34 ods. 1 až 3, § 37 ods. 4 a 5, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 58 ods. 5, § 134 ods. ...

(3)

Prezídium komory zvolá najneskôr do 31. novembra 2005 konferenciu exekútorov, ktorá zvolí nových ...

(4)

Exekútori, ktorí boli vymenovaní do funkcie pred 1. septembrom 2005, sú povinní zložiť zábezpeku ...

(5)

Exekútor, ktorý k 1. septembru 2005 nemal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na právnickej ...

§ 239

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „výkon exekútorského úradu", ...

§ 240
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2006
(1)

Konania začaté pred 1. decembrom 2006 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov, ak odseky ...

(2)

Ustanovenie § 44 ods. 7 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, v ktorých súd ...

(3)

Ustanovenie § 203 ods. 2 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, ak sa vykonanie ...

(4)

Konania o výkon cudzieho rozhodnutia, v ktorých bol návrh doručený súdu pred 1. decembrom 2006 ...

§ 240a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008

Na notárske zápisnice vyhotovené pred 15. októbrom 2008 sa tento zákon nevzťahuje.

§ 241

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 242
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2008
(1)

Peňažné prostriedky na bežnom účte alebo vkladovom účte ani peňažné vklady potvrdené vkladnou ...

(2)

Pri prechode na euro21) je banka a pobočka zahraničnej banky povinná najneskôr v druhý pracovný ...

§ 243
Prechodné ustanovenia
(1)

Tento zákon sa vzťahuje aj na konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona.

(2)

V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona lehota podľa § 61c ods. 2 začína plynúť ...

(3)

V konaniach začatých predo dňom účinnosti tohto zákona, v ktorých sa postihuje majetok alebo ...

(4)

Konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona, ktoré postihujú majetok podľa § 61c ods. ...

§ 243a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013
(1)

Exekútor, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(2)

Občana, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej ...

§ 243b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Exekučné konania začaté pred 1. novembrom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. ...

(2)

Ustanovenia § 36 ods. 8 až 13, § 46 ods. 3 až 7 a § 60 ods. 2 sa použijú aj na konania začaté ...

(3)

O odvolaní proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57, ktoré bolo podané pred ...

(4)

Komora poskytne do 30. novembra 2013 ministerstvu aktualizovaný zoznam exekútorov podľa stavu ku ...

(5)

Exekútor podá komore správu o počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, ...

(6)

Exekučná prax vykonaná podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa považuje za exekučnú ...

(7)

Každému, kto pred 1. novembrom 2013 požiada o vykonanie odbornej skúšky a spĺňa podmienky pre ...

(8)

Koncipient zapísaný do zoznamu koncipientov do 31. októbra 2013 vykoná prax koncipienta v trvaní ...

(9)

Exekútor vymenovaný do funkcie podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa na účely tohto ...

(10)

Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu je exekútor povinný uviesť do súladu s ustanovením § ...

(11)

Ak bol podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 začatý audit pred 1. novembrom 2013, dokončí ...

(12)

Kanceláriu exekútora zriadenú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 exekútor zruší ...

(13)

Ak exekútor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie, ...

(14)

Členovia disciplinárnej komisie dokončia svoje funkčné obdobie podľa predpisov účinných do ...

(15)

Disciplinárne konania začaté pred 31. októbrom 2013 dokončí orgán komory príslušný na vedenie ...

(16)

Ak zanikne funkcia člena orgánu komory príslušného na vedenie disciplinárneho konania podľa predpisov ...

(17)

Disciplinárna komisia ako orgán komory podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 sa zrušuje; ...

§ 243c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1)

Ustanovenia § 61b ods. 3 a § 200 ods. 2 až 4 sa použijú na exekučné konania začaté po 31. máji ...

(2)

Ustanovenia § 63 ods. 2 a 3 sa nepoužijú, ak ku dňu účinnosti tohto zákona exekútor vykonáva ...

§ 243d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Exekučné konanie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého ...

(2)

Na exekučné konania začaté v súlade s odsekom 1 alebo vedené na podklade rozhodcovského rozhodnutia ...

(3)

Exekútor je povinný do 30. júna 2016 vykonať zápis všetkých právoplatne neskončených exekúcií, ...

(4)

Ak orgán komory príslušný na disciplinárne konanie alebo disciplinárny senát vytvorený podľa ...

(5)

Ak podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2014 nedošlo k vytvoreniu disciplinárneho ...

(6)

Databázy predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov vytvorené podľa ...

(7)

Konferencia exekútorov zvolí členov disciplinárnej komisie tak, aby sa títo mohli ujať svojej ...

§ 243e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Exekútor je povinný za podmienok uvedených v dohode podľa § 34 ods. 13 a § 95 ods. 2 elektronicky ...

(2)

Dohoda podľa § 34 ods. 13 uzavretá podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje ...

§ 243f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

V exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa ...

(2)

Na exekučné konania podľa odseku 1, v ktorých do účinnosti tohto zákona nebolo rozhodnuté o ...

(3)

Exekúcie podľa odseku 1 sa odo dňa účinnosti tohto zákona odkladajú.

(4)

Ak sa v konaniach podľa odseku 1 nepreukáže opak, platí, že sú tu dôvody na zastavenie exekúcie ...

(5)

Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví. ...

(6)

Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie doplní v lehote podľa odseku 1, súd preskúma či je ...

§ 243g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Exekútor vymenovaný do funkcie pred 1. februárom 2017 je povinný uviesť svoju činnosť do súladu ...

(2)

Zoznam exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie podľa odseku 1, je komora povinná doručiť ...

(3)

Zoznam exekútorov, ktorí podali čestné vyhlásenie po uplynutí lehoty podľa odseku 1, avšak najneskôr ...

(4)

Komora najneskôr do 28. februára 2018 overí, či exekútori, ktorí podali čestné vyhlásenie podľa ...

(5)

Komora najneskôr do 1. apríla 2018 doručí ministerstvu návrh na odvolanie exekútora, na ktorého ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 17 ods. 2 sa za slová „súdneho komisára“ vkladajú slová „a súdneho exekútora“.

2.

V § 202 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona,34h) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34h) znie:

„34h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3.

§ 251 znie:

„§ 251 Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže ...

4.

§ 254 znie:

„§ 254 Na výkon rozhodnutia a na exekučné konanie podľa osobitného zákona34h) sa použijú ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 1 písm. c) bod 3 znie:

„3. advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

„6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

„4) Napr. Trestný zákon, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

V § 73 sa na konci textu vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo súdny exekútor.4)“.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

  Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného ...

Poznámky

 • 1)  § 89 ods. 9 Trestného zákona.
 • 2)  Zákonník práce.
 • 3)  § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3a)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 3b)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 3c)  § 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení ...
 • 3ca)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 3f)  § 7 ods. 2 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...
 • 3g)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 3h)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3i)  § 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. ...
 • 3j)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 4)  § 138 a 148 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 4a)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 4b)  Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4c)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4d)  Napríklad § 47 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 4da)  § 17 zákona č. 191/1950 Sb. zmenkového a šekového v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
 • 4e)  Čl. 110 ods. 2, čl. 225a, čl. 244 a 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES ...
 • 4eaa)  § 8 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok ...
 • 4eaaa)  § 10 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej ...
 • 4eab)  § 67 zákona č. 97/1963 Zb.§ 49 zákona č. 244/2002 Z. z.
 • 4eac)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 4ead)  Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.". ...
 • 4eae)  § 67 ods. 2 a 3 zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 388/2011 Z. z.".
 • 4eb)  Napríklad zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických ...
 • 4f)  § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách ...
 • 4g)  Príloha č. 3 k zákonu č. 335/2014 Z. z.
 • 4h)  Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012.
 • 5)  § 102 Civilného sporového poriadku.
 • 6a)  § 67 ods. 2 a 3 zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 388/2011 Z. z. Nariadenie (ES) č. 805/2004. ...
 • 6aa)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 6b)  Napríklad § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových ...
 • 7)  § 231 Civilného sporového poriadku.§ 121 Civilného mimosporového poriadku.
 • 7a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri ...
 • 8a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 ...
 • 8b)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 8c)  § 2 písm. a) zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...
 • 11)  § 716 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 11a)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11aa)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 11aaa)  § 64 až 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 11aab)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 11ab)  Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších ...
 • 11ad)  § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 11b)  § 88 Obchodného zákonníka.
 • 11ba)  § 2 Obchodného zákonníka.§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ...
 • 11bb)  § 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho ...
 • 11bc)  Zákon č. 43/2004 Z. z.
 • 11bca)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11bd)  § 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
 • 11be)  § 151ma Občianskeho zákonníka.
 • 11c)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11d)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11e)  § 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 11f)  § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
 • 12)  § 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
 • 12b)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 13b)  Napríklad zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový ...
 • 13ba)  § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
 • 13c)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 13d)  § 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Civilný sporový poriadok.
 • 15)  § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 481 Obchodného zákonníka.
 • 17)  § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. ...
 • 17a)  § 22 ods. 1 a § 27 ods. 3 písm. a) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 2 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17ba)  § 108 Civilného sporového poriadku.
 • 17bb)  § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
 • 17c)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 17d)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 214 ods. 1, § 244 ods. 1 písm. b), § 280 ods. 2 a § 320 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
 • 19)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 21)  § 1 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení ...
 • 22)  § 1 ods. 2 písm. f) a § 3 a nasl. zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 23)  § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.