Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
23.07.2024 202/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 202/2024 účinný od 23.07.2024
23.07.2024 201/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 201/2024 účinný od 23.07.2024 do 31.08.2024
22.07.2024 200/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici 200/2024 účinný od 22.07.2024
22.07.2024 199/2024 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 199/2024 účinný od 28.07.2024 do 13.10.2024
13.07.2024 198/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení neskorších predpisov 198/2024 účinný od 01.08.2024
12.07.2024 197/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 445 k návrhu na určenie investičného projektu „Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina“ za strategickú investíciu 197/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 196/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 444 k návrhu na určenie investičného projektu „Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ za strategickú investíciu 196/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 195/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 417 k návrhu na určeniu investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa“ za strategickú investíciu 195/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 194/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 416 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“ za strategickú investíciu 194/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 193/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 415 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka“ za strategickú investíciu 193/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 192/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 414 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ“ za strategickú investíciu 192/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 191/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 413 k návrhu na určenie investičného projektu „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek“ za strategickú investíciu 191/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 190/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 412 k návrhu na určenie investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť: A2 Markušovce (mimo) – Vydrník (mimo)“ za strategickú investíciu 190/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 189/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 411 k návrhu na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ za strategickú investíciu 189/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 188/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 410 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ za strategickú investíciu 188/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 187/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 409 k návrhu na určenie investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa, traťový úsek Liptovský Hrádok – Paludza (Liptovský Mikuláš)“ za strategickú investíciu 187/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 186/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 408 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa“ za strategickú investíciu 186/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 185/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 407 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Oščadnica – Čadca-Bukov, 2. profil“ za strategickú investíciu 185/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 184/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 406 k návrhu na určenie investičného projektu „Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SK/AT (Marchegg)“ za strategickú investíciu 184/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 183/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405 k návrhu na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Čadca – Krásno nad Kysucou“ za strategickú investíciu 183/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 182/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 404 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ za strategickú investíciu 182/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 181/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 403 k návrhu na určenie investičného projektu „Diaľnica D3 v úseku Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto“ za strategickú investíciu 181/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 180/2024 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 402 k návrhu na určenie investičného projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty“ za strategickú investíciu 180/2024 účinný od 12.07.2024
12.07.2024 179/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 179/2024 účinný od 01.08.2024
12.07.2024 178/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 178/2024 účinný od 01.08.2024
11.07.2024 177/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 177/2024 účinný od 01.08.2024 do 30.11.2024
11.07.2024 176/2024 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 176/2024 účinný od 01.08.2024
11.07.2024 175/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 175/2024 účinný od 01.08.2024 do 31.12.2024
10.07.2024 174/2024 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania 174/2024 účinný od 10.07.2024
10.07.2024 173/2024 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 173/2024 účinný od 01.08.2024
10.07.2024 172/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 172/2024 účinný od 01.01.2025
10.07.2024 171/2024 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 171/2024 účinný od 05.12.2024
10.07.2024 170/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2024 účinný od 01.09.2024
10.07.2024 169/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 169/2024 účinný od 01.08.2024 do 31.12.2024
10.07.2024 168/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 168/2024 účinný od 01.08.2024
10.07.2024 167/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 167/2024 účinný od 01.08.2024
10.07.2024 166/2024 Zákon o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike 166/2024 účinný od 15.07.2024
04.07.2024 165/2024 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 266/2019 Z. z. 165/2024 účinný od 01.08.2024
04.07.2024 164/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 164/2024 účinný od 01.08.2024
04.07.2024 163/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 163/2024 účinný od 01.08.2024
04.07.2024 162/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 162/2024 účinný od 01.08.2024
04.07.2024 161/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2024 účinný od 15.07.2024
04.07.2024 160/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 160/2024 účinný od 15.07.2024 do 14.07.2025
03.07.2024 159/2024 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. júna 2024 č. MF/009347/2024-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie skúšky na výkon uistenia, skúšky spôsobilosti na výkon uistenia a preskúšania v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti 159/2024 účinný od 03.07.2024
02.07.2024 158/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 158/2024 účinný od 15.07.2024
01.07.2024 157/2024 Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov 157/2024 účinný od 01.07.2024
MENU
Hore