Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
30.11.2022 406/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 406/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
30.11.2022 405/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 305/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 405/2022 účinný od 01.12.2022
30.11.2022 404/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení neskorších predpisov 404/2022 účinný od 01.12.2022
30.11.2022 403/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 403/2022 účinný od 01.12.2022
30.11.2022 402/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 402/2022 účinný od 30.11.2022
30.11.2022 401/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 401/2022 účinný od 01.01.2023
30.11.2022 400/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 400/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
30.11.2022 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
29.11.2022 398/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
29.11.2022 397/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
29.11.2022 396/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
29.11.2022 395/2022 Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 395/2022 účinný od 29.11.2022
29.11.2022 394/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 394/2022 účinný od 29.11.2022 do 31.12.2022
29.11.2022 393/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 393/2022 účinný od 29.11.2022 do 31.12.2022
29.11.2022 392/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 392/2022 účinný od 01.12.2022
29.11.2022 391/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 391/2022 účinný od 01.12.2022
29.11.2022 390/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2022 účinný od 30.11.2022 do 30.11.2022
29.11.2022 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
25.11.2022 388/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike a dodatku č. 8 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Asociáciou priemyslu poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 388/2022 účinný od 25.11.2022
25.11.2022 387/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. novembra 2022 č. 8/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní 387/2022 účinný od 25.11.2022
25.11.2022 386/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 386/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
25.11.2022 385/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o jednotnom formáte elektronickej správy a elektronickej doručenky 385/2022 účinný od 01.12.2022
24.11.2022 384/2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 384/2022 účinný od 24.11.2022
24.11.2022 383/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021 z 26. októbra 2022 o zastavení konania vo veci vyslovenia súladu vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 16. júla 2021 s Ústavou Slovenskej republiky 383/2022 účinný od 24.11.2022
24.11.2022 382/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2021 z 26. októbra 2022 o zastavení konania vo veci vyslovenia súladu vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 2. júla 2021, s Ústavou Slovenskej republiky 382/2022 účinný od 24.11.2022
23.11.2022 381/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. 381/2022 účinný od 01.12.2022
23.11.2022 380/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. 380/2022 účinný od 01.12.2022
23.11.2022 379/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 379/2022 účinný od 01.12.2022
19.11.2022 378/2022 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 378/2022 účinný od 01.01.2023
19.11.2022 377/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 377/2022 účinný od 01.12.2022
19.11.2022 376/2022 Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 376/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
18.11.2022 375/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov 375/2022 účinný od 18.11.2022
18.11.2022 374/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 374/2022 účinný od 18.11.2022
11.11.2022 373/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu 373/2022 účinný od 11.11.2022
11.11.2022 372/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o zabránení dvojitému zdaneniu a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov a z majetku 372/2022 účinný od 11.11.2022
11.11.2022 371/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o stredo a východoeurópskej konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2022 – 2032 371/2022 účinný od 11.11.2022
11.11.2022 370/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej 370/2022 účinný od 11.11.2022
11.11.2022 369/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej 369/2022 účinný od 11.11.2022
10.11.2022 368/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketing 368/2022 účinný od 15.11.2022
09.11.2022 367/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2022 účinný od 01.01.2023
09.11.2022 366/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 366/2022 účinný od 01.01.2023
09.11.2022 365/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2022 účinný od 15.12.2022
09.11.2022 364/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2022 účinný od 01.12.2022
08.11.2022 363/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
04.11.2022 362/2022 Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 362/2022 účinný od 04.11.2022
04.11.2022 361/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2022 z 26. októbra 2022 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda s otázkou v znení: „Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?“ iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 24. augusta 2022 361/2022 účinný od 04.11.2022
04.11.2022 360/2022 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne 360/2022 účinný od 04.11.2022
04.11.2022 359/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z. 359/2022 účinný od 15.11.2022
04.11.2022 358/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 358/2022 účinný od 15.11.2022
04.11.2022 357/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 357/2022 účinný od 04.11.2022
04.11.2022 356/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. 356/2022 účinný od 04.11.2022
MENU
Hore