Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
30.06.2022 241/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností 241/2022 účinný od 30.06.2022
30.06.2022 240/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 240/2022 účinný od 30.06.2022
30.06.2022 239/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine 239/2022 účinný od 30.06.2022
30.06.2022 238/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 238/2022 účinný od 30.06.2022
30.06.2022 237/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. júna 2022, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu 237/2022 účinný od 30.06.2022
30.06.2022 236/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva 236/2022 účinný od 01.07.2022
29.06.2022 235/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch 235/2022 účinný od 29.06.2022
29.06.2022 234/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 234/2022 účinný od 01.01.2023
29.06.2022 233/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 233/2022 účinný od 30.06.2022
29.06.2022 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
29.06.2022 231/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 231/2022 účinný od 30.06.2022
29.06.2022 230/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 230/2022 účinný od 30.06.2022
28.06.2022 229/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 229/2022 účinný od 01.07.2022
28.06.2022 228/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 228/2022 účinný od 28.06.2022
25.06.2022 227/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 227/2022 účinný od 01.07.2022
24.06.2022 226/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. 226/2022 účinný od 01.07.2022
24.06.2022 225/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o jednotnom formáte elektronických správ 225/2022 účinný od 01.07.2022
23.06.2022 224/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strednej škole 224/2022 účinný od 01.07.2022
23.06.2022 223/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole 223/2022 účinný od 01.07.2022
22.06.2022 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
22.06.2022 221/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 221/2022 účinný od 01.07.2022
22.06.2022 220/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 220/2022 účinný od 01.07.2022
21.06.2022 219/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 219/2022 účinný od 01.07.2022
21.06.2022 218/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 21.06.2022
17.06.2022 217/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe 217/2022 účinný od 17.06.2022
17.06.2022 216/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid 216/2022 účinný od 17.06.2022
17.06.2022 215/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto 215/2022 účinný od 17.06.2022
15.06.2022 214/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 11. mája 2022 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 4b ods. 2 v časti „dňom nasledujúcim po dni doručenia“ a ods. 3 písm. a) v časti „jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva“, ustanovenia § 26 ods. 2 v časti „dňom nasledujúcim po dni doručenia“, ustanovení § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 43 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 214/2022 účinný od 15.06.2022
14.06.2022 213/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 213/2022 účinný od 01.07.2022
14.06.2022 212/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 212/2022 účinný od 01.07.2022
14.06.2022 211/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 211/2022 účinný od 01.07.2022
11.06.2022 210/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z. 210/2022 účinný od 11.06.2022
10.06.2022 209/2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 209/2022 účinný od 10.06.2022
10.06.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 10.06.2022 do 30.06.2022
10.06.2022 207/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 207/2022 účinný od 10.06.2022
09.06.2022 206/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 206/2022 účinný od 01.07.2022
09.06.2022 205/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 205/2022 účinný od 17.07.2022
09.06.2022 204/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov 204/2022 účinný od 17.07.2022
07.06.2022 203/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 158/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní 203/2022 účinný od 15.06.2022
07.06.2022 202/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 202/2022 účinný od 07.06.2022
07.06.2022 201/2022 Zákon o výstavbe 201/2022 účinný od 01.04.2024
07.06.2022 200/2022 Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.04.2024
07.06.2022 199/2022 Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022
07.06.2022 198/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 198/2022 účinný od 07.06.2022
03.06.2022 197/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej neschopnosti 197/2022 účinný od 17.07.2022
03.06.2022 196/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 196/2022 účinný od 17.07.2022
03.06.2022 195/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 195/2022 účinný od 17.07.2022
02.06.2022 194/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 194/2022 účinný od 02.06.2022 do 01.01.2023
02.06.2022 193/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 193/2022 účinný od 02.06.2022 do 30.09.2022
02.06.2022 192/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 192/2022 účinný od 02.06.2022
02.06.2022 191/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 191/2022 účinný od 01.07.2022
01.06.2022 190/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. mája 2022 č. S17534-2022-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 190/2022 účinný od 01.06.2022
MENU
Hore