Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
31.03.2022 100/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 100/2022 účinný od 31.03.2022
31.03.2022 99/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 99/2022 účinný od 31.03.2022
31.03.2022 98/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 98/2022 účinný od 31.03.2022
30.03.2022 97/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus 97/2022 účinný od 30.03.2022
30.03.2022 96/2022 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z. 96/2022 účinný od 30.03.2022
30.03.2022 95/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 95/2022 účinný od 01.04.2022
30.03.2022 94/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 94/2022 účinný od 01.04.2022
30.03.2022 93/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 93/2022 účinný od 30.03.2022
30.03.2022 92/2022 Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 92/2022 účinný od 30.03.2022
29.03.2022 91/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 z 12. decembra 2019, uzatvoreného 31. januára 2022 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 91/2022 účinný od 29.03.2022
29.03.2022 90/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Katarským štátom na strane druhej 90/2022 účinný od 29.03.2022
29.03.2022 89/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických 89/2022 účinný od 29.03.2022
29.03.2022 88/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 88/2022 účinný od 31.03.2022
25.03.2022 87/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení 87/2022 účinný od 30.03.2022
25.03.2022 86/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 86/2022 účinný od 25.03.2022 do 31.03.2022
25.03.2022 85/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 85/2022 účinný od 01.04.2022
23.03.2022 84/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2020 Z. z. 84/2022 účinný od 01.04.2022
23.03.2022 83/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 83/2022 účinný od 01.04.2022
23.03.2022 82/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2022 účinný od 01.04.2022
22.03.2022 81/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2022-14 z 2. marca 2022 o pozastavení účinnosti zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu 81/2022 účinný od 22.03.2022
22.03.2022 80/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole v znení vyhlášky č. 424/2019 Z. z. 80/2022 účinný od 27.09.2022
22.03.2022 79/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 79/2022 účinný od 01.04.2022
17.03.2022 78/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2016 Z. z. 78/2022 účinný od 01.09.2022
17.03.2022 77/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 77/2022 účinný od 01.09.2022
17.03.2022 76/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov 76/2022 účinný od 01.09.2022
17.03.2022 75/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 75/2022 účinný od 01.09.2022
17.03.2022 74/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 74/2022 účinný od 17.03.2022 do 31.08.2022
16.03.2022 73/2022 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní 73/2022 účinný od 31.03.2022
16.03.2022 72/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 72/2022 účinný od 01.04.2022
16.03.2022 71/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 71/2022 účinný od 25.03.2022
11.03.2022 70/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 2/2020-130 z 2. februára 2022 vo veci nevyhovenia návrhu skupiny 41 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení § 138 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinného od 1. januára 2017, pozn.) s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 70/2022 účinný od 11.03.2022
11.03.2022 69/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2022 účinný od 15.03.2022
11.03.2022 68/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 68/2022 účinný od 15.03.2022
11.03.2022 67/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 15.03.2022 do 31.03.2022
11.03.2022 66/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 66/2022 účinný od 15.03.2022
09.03.2022 65/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 65/2022 účinný od 09.03.2022 do 14.03.2022
09.03.2022 64/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 64/2022 účinný od 09.03.2022 do 30.03.2022
08.03.2022 63/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov 63/2022 účinný od 08.03.2022
08.03.2022 62/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 62/2022 účinný od 15.03.2022 do 30.06.2022
04.03.2022 61/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu 61/2022 účinný od 15.03.2022
03.03.2022 60/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb a lety oslobodené od odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb 60/2022 účinný od 03.03.2022
03.03.2022 59/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 59/2022 účinný od 03.03.2022
02.03.2022 58/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 58/2022 účinný od 01.04.2022 do 14.03.2023
01.03.2022 57/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2022 č. 12433-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 57/2022 účinný od 01.03.2022
01.03.2022 56/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 56/2022 účinný od 01.03.2022
MENU
Hore