Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
26.02.2022 55/2022 Zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 55/2022 účinný od 26.02.2022
26.02.2022 54/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. februára 2022 č. 037447/2022-LEG1-028741, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti 54/2022 účinný od 26.02.2022
25.02.2022 53/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 316/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 53/2022 účinný od 28.02.2022
25.02.2022 52/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 52/2022 účinný od 25.02.2022
25.02.2022 51/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 459/2021 Z. z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19 51/2022 účinný od 25.02.2022
24.02.2022 50/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 50/2022 účinný od 24.02.2022
23.02.2022 49/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2022 49/2022 účinný od 01.03.2022
23.02.2022 48/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy 48/2022 účinný od 01.04.2022
22.02.2022 47/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti bilaterálnych investičných dohôd s vybranými štátmi na základe Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie 47/2022 účinný od 22.02.2022
22.02.2022 46/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dojednaní Dohovoru o nákladovej značke 46/2022 účinný od 22.02.2022
22.02.2022 45/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 45/2022 účinný od 22.02.2022
22.02.2022 44/2022 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2022 č. 37/2022 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2022 44/2022 účinný od 22.02.2022
22.02.2022 43/2022 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. februára 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.) v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 43/2022 účinný od 22.02.2022
22.02.2022 42/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 42/2022 účinný od 01.07.2022
22.02.2022 41/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 41/2022 účinný od 01.04.2022
22.02.2022 40/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 40/2022 účinný od 01.04.2022
22.02.2022 39/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 39/2022 účinný od 27.02.2022 do 28.02.2022
18.02.2022 38/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohovoru o predchádzaní znečisťovaniu z lodí 38/2022 účinný od 18.02.2022
18.02.2022 37/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohovoru o vymeriavaní lodí 37/2022 účinný od 18.02.2022
18.02.2022 36/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohovoru o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori 36/2022 účinný od 18.02.2022
18.02.2022 35/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 35/2022 účinný od 05.07.2022
18.02.2022 34/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov 34/2022 účinný od 01.04.2022
09.02.2022 33/2022 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 7. februára 2022 č. 1/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak 33/2022 účinný od 09.02.2022
08.02.2022 32/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 32/2022 účinný od 08.02.2022
03.02.2022 31/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o podpísaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA a medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA 31/2022 účinný od 03.02.2022
03.02.2022 30/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 30/2022 účinný od 15.02.2022
MENU
Hore