Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
30.09.2021 343/2021 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 343/2021 účinný od 01.01.2022
29.09.2021 342/2021 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 342/2021 účinný od 29.09.2021
23.09.2021 341/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 341/2021 účinný od 27.09.2021
18.09.2021 340/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 340/2021 účinný od 18.09.2021
17.09.2021 339/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 339/2021 účinný od 17.09.2021
17.09.2021 338/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 338/2021 účinný od 20.09.2021
17.09.2021 337/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 337/2021 účinný od 01.10.2021
10.09.2021 336/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 336/2021 účinný od 10.09.2021
09.09.2021 335/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 335/2021 účinný od 09.09.2021
08.09.2021 334/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 334/2021 účinný od 15.09.2021
07.09.2021 333/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 333/2021 účinný od 20.11.2021
03.09.2021 332/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 332/2021 účinný od 06.09.2021
03.09.2021 331/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 331/2021 účinný od 03.09.2021
MENU
Hore