Novovyhlásené predpisy

Zoznam najnovšie vyhlásených predpisov.

Účinný od Číslo predpisu Názov predpisu
28.05.2021 208/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 208/2021 účinný od 31.05.2021
28.05.2021 207/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z. 207/2021 účinný od 28.05.2021
28.05.2021 206/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov 206/2021 účinný od 01.06.2021
27.05.2021 205/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, medzi Energeticko - Chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, medzi Združením odborárov energetiky Slovenska a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska a uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 205/2021 účinný od 27.05.2021
27.05.2021 204/2021 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. mája 2021 č. S14243-2021-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021 204/2021 účinný od 27.05.2021
27.05.2021 203/2021 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 203/2021 účinný od 01.07.2021
27.05.2021 202/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2021 účinný od 15.06.2021
27.05.2021 201/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 201/2021 účinný od 27.05.2021
26.05.2021 200/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 200/2021 účinný od 26.05.2021
26.05.2021 199/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov 199/2021 účinný od 19.09.2021
26.05.2021 198/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala 198/2021 účinný od 01.06.2021
26.05.2021 197/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava 197/2021 účinný od 01.06.2021
26.05.2021 196/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 196/2021 účinný od 01.06.2021
26.05.2021 195/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská 195/2021 účinný od 01.06.2021
26.05.2021 194/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň 194/2021 účinný od 01.06.2021
26.05.2021 193/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 193/2021 účinný od 01.06.2021
25.05.2021 192/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 192/2021 účinný od 01.06.2021
25.05.2021 191/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti 191/2021 účinný od 01.06.2021
25.05.2021 190/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 190/2021 účinný od 01.06.2021
25.05.2021 189/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 189/2021 účinný od 01.06.2021
25.05.2021 188/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 188/2021 účinný od 01.06.2021
25.05.2021 187/2021 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 187/2021 účinný od 01.06.2021
22.05.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 22.05.2021 do 02.06.2021
21.05.2021 185/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 185/2021 účinný od 21.05.2021
21.05.2021 184/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami 184/2021 účinný od 21.05.2021
21.05.2021 183/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 183/2021 účinný od 21.05.2021 do 02.06.2021
21.05.2021 182/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 182/2021 účinný od 21.05.2021
21.05.2021 181/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 181/2021 účinný od 21.05.2021
21.05.2021 180/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 272 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 180/2021 účinný od 24.05.2021
21.05.2021 179/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 179/2021 účinný od 21.05.2021
19.05.2021 178/2021 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 178/2021 účinný od 19.05.2021
18.05.2021 177/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku 177/2021 účinný od 01.06.2021
15.05.2021 176/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 176/2021 účinný od 15.05.2021
14.05.2021 175/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 175/2021 účinný od 14.05.2021
14.05.2021 174/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 174/2021 účinný od 15.05.2021
14.05.2021 173/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 173/2021 účinný od 17.05.2021
12.05.2021 172/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 17. marca 2021 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141a ods. 5 písm. b), c), d), e), f), g) a i) a čl. 141a ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky 172/2021 účinný od 12.05.2021
07.05.2021 171/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 171/2021 účinný od 10.05.2021
06.05.2021 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.06.2021 do 31.08.2021
05.05.2021 169/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. 169/2021 účinný od 01.07.2021
05.05.2021 168/2021 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla 168/2021 účinný od 15.05.2021
01.05.2021 167/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite 167/2021 účinný od 01.05.2021
MENU
Hore