Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.10.2022 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2022 256/2022
ZMENY2DS
2 01.10.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.10.2022 256/2022
ZMENY34DS1
3 01.10.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.10.2022 do 31.03.2024 256/2022
ZMENY90DS2
4 01.10.2022 193/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 193/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
5 01.10.2022 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
6 01.10.2022 278/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030
nový predpis
ZMENYDS
7 15.10.2022 190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 15.10.2022 do 30.06.2023 268/2022
ZMENY6DS
8 15.10.2022 274/2009 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 15.10.2022 268/2022
ZMENY2DS
9 15.10.2022 268/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 268/2022 účinný od 15.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
10 15.10.2022 279/2022 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 279/2022 účinný od 15.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore