Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.10.2022 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2022 256/2022
ZMENY2DS1
2 01.10.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.10.2022 do 06.10.2022 256/2022
ZMENY34DS2
3 01.10.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.10.2022 do 06.10.2022 256/2022
ZMENY90DS3
4 01.10.2022 193/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 193/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
5 01.10.2022 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
6 01.10.2022 278/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo 278/2022 účinný od 01.10.2022 do 31.12.2030
nový predpis
ZMENYDS
7 01.10.2022 287/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 287/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENY8DS
8 01.10.2022 310/2022 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov 310/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
9 01.10.2022 315/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 315/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
10 01.10.2022 317/2022 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu 317/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
11 01.10.2022 319/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 319/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
12 01.10.2022 321/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 321/2022 účinný od 01.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
13 05.10.2022 322/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2022 č. 7/2022 o predkladaní výkazov obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu 322/2022 účinný od 05.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
14 07.10.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 07.10.2022 do 31.10.2022 325/2022
ZMENY1DS1
15 07.10.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 07.10.2022 do 31.10.2022 325/2022
ZMENY1DS2
16 07.10.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 07.10.2022 do 30.11.2022 324/2022
ZMENY6DS1
17 07.10.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 07.10.2022 do 28.11.2022 324/2022
ZMENY17DS2
18 07.10.2022 324/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 324/2022 účinný od 07.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
19 07.10.2022 325/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 325/2022 účinný od 07.10.2022 do 31.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
20 07.10.2022 326/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 326/2022 účinný od 07.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
21 10.10.2022 323/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve 323/2022 účinný od 10.10.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
22 11.10.2022 328/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 328/2022 účinný od 11.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
23 15.10.2022 190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 15.10.2022 do 14.11.2022 268/2022
ZMENY6DS1
24 15.10.2022 274/2009 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 15.10.2022 268/2022
ZMENY2DS1
25 15.10.2022 268/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 268/2022 účinný od 15.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
26 15.10.2022 279/2022 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 279/2022 účinný od 15.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
27 21.10.2022 342/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. septembra 2022 č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020 342/2022 účinný od 21.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
28 21.10.2022 343/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2022 z 21. decembra 2021, uzatvoreného 22. augusta 2022 medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže 343/2022 účinný od 21.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
29 25.10.2022 344/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií 344/2022 účinný od 25.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
30 26.10.2022 345/2022 Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2022 účinný od 26.10.2022 do 31.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
31 28.10.2022 349/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 349/2022 účinný od 28.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 29.10.2022 353/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 353/2022 účinný od 29.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 29.10.2022 355/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. októbra 2022 č. 07045-54/2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 355/2022 účinný od 29.10.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore