Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.09.2022 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.09.2022 257/2022
ZMENY6DS
2 01.09.2022 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022 257/2022
ZMENY59DS
3 01.09.2022 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.09.2022 do 30.09.2022 249/2022
ZMENY3DS
4 01.09.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.09.2022 do 06.10.2022 249/2022
ZMENY3DS
5 01.09.2022 180/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.09.2022 257/2022
ZMENY11DS
6 01.09.2022 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022 252/2022
ZMENY7DS
7 01.09.2022 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.09.2022 249/2022
ZMENY3DS
8 01.09.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2022 do 31.10.2022 249/2022
ZMENY1DS1
9 01.09.2022 503/2003 Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.09.2022 257/2022
ZMENY6DS1
10 01.09.2022 504/2003 Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.09.2022 257/2022
ZMENY3DS1
11 01.09.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022 257/2022
ZMENY1DS
12 01.09.2022 22/2004 Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 22/2004 účinný od 01.09.2022 do 27.06.2025 249/2022
ZMENY2DS1
13 01.09.2022 377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 377/2004 účinný od 01.09.2022 do 30.11.2022 249/2022
ZMENY6DS1
14 01.09.2022 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.09.2022 do 31.10.2022 249/2022
ZMENY2DS1
15 01.09.2022 657/2004 Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.09.2022 do 30.11.2022 249/2022
ZMENY3DS1
16 01.09.2022 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2023 249/2022
ZMENY1DS1
17 01.09.2022 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.09.2022 249/2022
ZMENY2DS1
18 01.09.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022 415/2021
ZMENY1DS2
19 01.09.2022 66/2009 Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 66/2009 účinný od 01.09.2022 257/2022
ZMENY2DS1
20 01.09.2022 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.09.2022 do 30.11.2022 249/2022
ZMENY2DS1
21 01.09.2022 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022 249/2022
ZMENY1DS2
22 01.09.2022 97/2013 Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 účinný od 01.09.2022 do 31.10.2022 257/2022
ZMENY7DS1
23 01.09.2022 58/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.09.2022 249/2022
ZMENY9DS1
24 01.09.2022 290/2016 Zákon o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 290/2016 účinný od 01.09.2022 249/2022
ZMENY1DS1
25 01.09.2022 60/2018 Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 01.09.2022 249/2022
ZMENY2DS1
26 01.09.2022 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 01.09.2022 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS1
27 01.09.2022 21/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 21/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENY12DS
28 01.09.2022 74/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 74/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
29 01.09.2022 75/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 75/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
30 01.09.2022 76/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov 76/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
31 01.09.2022 77/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 77/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 01.09.2022 78/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2016 Z. z. 78/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 01.09.2022 128/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 128/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS1
34 01.09.2022 249/2022 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia 249/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
35 01.09.2022 252/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 252/2022 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
36 01.09.2022 257/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
37 01.09.2022 281/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 281/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
38 01.09.2022 282/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 282/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
39 01.09.2022 287/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 287/2022 účinný od 01.09.2022 do 30.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
40 01.09.2022 288/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 288/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 01.09.2022 291/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice 291/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
42 01.09.2022 293/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 293/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
43 01.09.2022 297/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 297/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
44 01.09.2022 298/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku hrubého domáceho produktu pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku 298/2022 účinný od 01.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
45 03.09.2022 302/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 302/2022 účinný od 03.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
46 07.09.2022 308/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov 308/2022 účinný od 07.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
47 07.09.2022 309/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov 309/2022 účinný od 07.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 10.09.2022 303/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023 303/2022 účinný od 10.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
49 13.09.2022 311/2022 Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024 311/2022 účinný od 13.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
50 15.09.2022 304/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. 304/2022 účinný od 15.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
51 15.09.2022 306/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 306/2022 účinný od 15.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
52 15.09.2022 307/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 307/2022 účinný od 15.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 19.09.2022 312/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 312/2022 účinný od 19.09.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
54 20.09.2022 313/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 313/2022 účinný od 20.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 27.09.2022 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 27.09.2022 do 19.05.2023 462/2021
ZMENY1DS
56 27.09.2022 138/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 27.09.2022 463/2021
ZMENY1DS
57 27.09.2022 462/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 462/2021 účinný od 27.09.2022 do 19.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 27.09.2022 463/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 463/2021 účinný od 27.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
59 27.09.2022 80/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole v znení vyhlášky č. 424/2019 Z. z. 80/2022 účinný od 27.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
60 30.09.2022 316/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kategorizácii ústavnej starostlivosti 316/2022 účinný od 30.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 30.09.2022 318/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov 318/2022 účinný od 30.09.2022 do 28.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore