Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.08.2022 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 108/2022
ZMENY3DS1
2 01.08.2022 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.08.2022 246/2022
ZMENY1DS
3 01.08.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.08.2022 do 31.08.2022 253/2022
265/2022
266/2022
264/2022
246/2022
ZMENY4DS
4 01.08.2022 270/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky 270/1995 účinný od 01.08.2022 264/2022
ZMENY4DS
5 01.08.2022 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.08.2022 do 31.08.2022 264/2022
ZMENY1DS
6 01.08.2022 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.08.2022 251/2022
ZMENY19DS
7 01.08.2022 147/2001 Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.08.2022 265/2022
ZMENY3DS
8 01.08.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.08.2022 do 11.08.2022 208/2022
ZMENY1DS1
9 01.08.2022 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 253/2022
ZMENY1DS
10 01.08.2022 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.08.2022 do 30.03.2024 264/2022
ZMENY1DS2
11 01.08.2022 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.08.2022 253/2022
ZMENY3DS4
12 01.08.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 267/2022
ZMENY16DS1
13 01.08.2022 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2023 267/2022
ZMENY1DS
14 01.08.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 266/2022
267/2022
ZMENY5DS1
15 01.08.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.08.2022 do 30.11.2022 267/2022
ZMENY5DS
16 01.08.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.08.2022 do 30.11.2022 267/2022
ZMENY8DS
17 01.08.2022 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.08.2022 do 31.08.2022 247/2022
ZMENY47DS1
18 01.08.2022 569/2007 Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.08.2022 253/2022
ZMENY9DS1
19 01.08.2022 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2023 264/2022
ZMENY10DS1
20 01.08.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 246/2022
ZMENY9DS1
21 01.08.2022 532/2010 Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.08.2022 264/2022
ZMENY9DS
22 01.08.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 208/2022
ZMENY9DS1
23 01.08.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.08.2022 do 30.01.2025 532/2021
266/2022
ZMENY3DS2
24 01.08.2022 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.08.2022 do 28.02.2023 266/2022
ZMENY66DS1
25 01.08.2022 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.08.2022 246/2022
ZMENY1DS
26 01.08.2022 103/2014 Zákon o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103/2014 účinný od 01.08.2022 265/2022
ZMENY1DS2
27 01.08.2022 181/2014 Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.08.2022 264/2022
ZMENY9DS1
28 01.08.2022 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2023 264/2022
ZMENY2DS1
29 01.08.2022 40/2015 Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 265/2022
264/2022
ZMENY21DS1
30 01.08.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022 395/2021
ZMENY1DS2
31 01.08.2022 138/2017 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.08.2022 264/2022
ZMENY1DS1
32 01.08.2022 395/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 01.08.2022 do 30.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
33 01.08.2022 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.08.2022 do 31.10.2022
nový predpis
ZMENY4DS
34 01.08.2022 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS1
35 01.08.2022 108/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.08.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 01.08.2022 do 11.08.2022
nový predpis
ZMENYDS1
37 01.08.2022 246/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 246/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
38 01.08.2022 247/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 247/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 01.08.2022 251/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 251/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
40 01.08.2022 253/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 253/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 01.08.2022 254/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 254/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
42 01.08.2022 255/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií 255/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
43 01.08.2022 264/2022 Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 264/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
44 01.08.2022 265/2022 Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) 265/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
45 01.08.2022 266/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 266/2022 účinný od 01.08.2022 do 28.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 01.08.2022 267/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
47 01.08.2022 270/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/2022 Z. z. 270/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 01.08.2022 271/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení neskorších predpisov 271/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
49 01.08.2022 272/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z. 272/2022 účinný od 01.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
50 01.08.2022 273/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
51 01.08.2022 274/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z. 274/2022 účinný od 01.08.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 05.08.2022 280/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny 280/2022 účinný od 05.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 11.08.2022 285/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 220. výročia začatia osídľovania Kovačice Slovákmi 285/2022 účinný od 11.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
54 12.08.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 12.08.2022
nový predpis
ZMENY1DS1
55 12.08.2022 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 12.08.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY16DS2
56 12.08.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 12.08.2022 do 21.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
57 15.08.2022 275/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republikyo rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 275/2022 účinný od 15.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
58 15.08.2022 283/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti 283/2022 účinný od 15.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
59 19.08.2022 286/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky o národnom číslovacom pláne 286/2022 účinný od 19.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
60 23.08.2022 289/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry 289/2022 účinný od 23.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 23.08.2022 290/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. augusta 2022 č. S17597-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 290/2022 účinný od 23.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 26.08.2022 292/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 292/2022 účinný od 26.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
63 26.08.2022 293/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 293/2022 účinný od 26.08.2022 do 31.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
64 26.08.2022 294/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 294/2022 účinný od 26.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
65 27.08.2022 300/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023 300/2022 účinný od 27.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
66 27.08.2022 301/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023 301/2022 účinný od 27.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore