Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2022 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 181/2022
ZMENY12DS1
2 01.07.2022 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022 108/2022
ZMENY23DS1
3 01.07.2022 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.07.2022 42/2022
ZMENY4DS1
4 01.07.2022 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 187/2022
ZMENY46DS1
5 01.07.2022 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.07.2022 do 20.07.2022 211/2022
ZMENY15DS1
6 01.07.2022 18/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.07.2022 457/2021
222/2022
ZMENY5DS2
7 01.07.2022 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022 222/2022
ZMENY1DS1
8 01.07.2022 491/2001 Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 491/2001 účinný od 01.07.2022 211/2022
ZMENY8DS1
9 01.07.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 222/2022
ZMENY1DS1
10 01.07.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.07.2022 do 31.08.2022 232/2022
ZMENY4DS
11 01.07.2022 600/2003 Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 232/2022
ZMENY1DS
12 01.07.2022 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2022 do 11.02.2023 387/2020
ZMENY5DS2
13 01.07.2022 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.07.2022 do 31.01.2023 390/2020
ZMENY6DS2
14 01.07.2022 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 408/2021
ZMENY6DS1
15 01.07.2022 382/2004 Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.07.2022 187/2022
ZMENY3DS3
16 01.07.2022 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.07.2022 107/2022
ZMENY16DS1
17 01.07.2022 250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 01.07.2022 208/2022
ZMENY1DS1
18 01.07.2022 201/2008 Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022 107/2022
ZMENY18DS3
19 01.07.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 232/2022
ZMENY2DS1
20 01.07.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.07.2022 do 05.07.2022 179/2022
ZMENY1DS1
21 01.07.2022 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.07.2022 232/2022
ZMENY2DS
22 01.07.2022 249/2011 Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.07.2022 181/2022
ZMENY14DS1
23 01.07.2022 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.07.2022 do 31.08.2022 396/2020
ZMENY7DS3
24 01.07.2022 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.07.2022 391/2021
ZMENY1DS
25 01.07.2022 125/2015 Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.07.2022 42/2022
ZMENY4DS2
26 01.07.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022 121/2022
ZMENY20DS2
27 01.07.2022 161/2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 01.07.2022 444/2020
536/2021
ZMENYDS
28 01.07.2022 174/2017 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 174/2017 účinný od 01.07.2022 62/2022
ZMENYDS
29 01.07.2022 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.07.2022 do 11.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.07.2022 390/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.07.2022 do 31.01.2023
nový predpis
ZMENYDS1
31 01.07.2022 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2022 do 12.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
32 01.07.2022 444/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 01.07.2022 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS1
34 01.07.2022 391/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 391/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
35 01.07.2022 408/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 408/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.07.2022 457/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 457/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
37 01.07.2022 528/2021 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 528/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS
38 01.07.2022 529/2021 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 529/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS
39 01.07.2022 536/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 536/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
40 01.07.2022 42/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 42/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
41 01.07.2022 62/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 62/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
42 01.07.2022 107/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2022 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
43 01.07.2022 108/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
44 01.07.2022 121/2022 Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 121/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
45 01.07.2022 145/2022 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení vyhlášky č. 278/2018 Z. z. 145/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
46 01.07.2022 146/2022 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z. 146/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
47 01.07.2022 179/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 179/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 01.07.2022 181/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
49 01.07.2022 182/2022 Zákon o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok 182/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
50 01.07.2022 187/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 187/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
51 01.07.2022 191/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 191/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
52 01.07.2022 206/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 206/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 01.07.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
54 01.07.2022 211/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 211/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 01.07.2022 212/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 212/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
56 01.07.2022 213/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 213/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
57 01.07.2022 219/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 219/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
58 01.07.2022 220/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 220/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
59 01.07.2022 221/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 221/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
60 01.07.2022 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 01.07.2022 223/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole 223/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 01.07.2022 224/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strednej škole 224/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
63 01.07.2022 225/2022 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o jednotnom formáte elektronických správ 225/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
64 01.07.2022 226/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. 226/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
65 01.07.2022 227/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 227/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
66 01.07.2022 229/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 229/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
67 01.07.2022 232/2022 Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 232/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
68 01.07.2022 236/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva 236/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
69 01.07.2022 243/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 243/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
70 05.07.2022 225/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 225/2013 účinný od 05.07.2022 35/2022
ZMENY10DS
71 05.07.2022 35/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 35/2022 účinný od 05.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
72 06.07.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 06.07.2022 do 31.07.2022 455/2021
ZMENY2DS2
73 06.07.2022 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 06.07.2022 do 31.12.2022 455/2021
ZMENY1DS2
74 06.07.2022 455/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 455/2021 účinný od 06.07.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
75 08.07.2022 530/1990 Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 08.07.2022 454/2021
ZMENY2DS1
76 08.07.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 08.07.2022 454/2021
ZMENY32DS1
77 08.07.2022 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 08.07.2022 do 16.07.2022 454/2021
ZMENY5DS2
78 08.07.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 08.07.2022 do 31.07.2022 454/2021
ZMENY4DS1
79 08.07.2022 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 08.07.2022 do 11.08.2022 454/2021
ZMENY2DS2
80 08.07.2022 454/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 454/2021 účinný od 08.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS1
81 08.07.2022 245/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 20. júna 2022 č. 3/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018 245/2022 účinný od 08.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
82 15.07.2022 244/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov 244/2022 účinný od 15.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
83 16.07.2022 136/2000 Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 16.07.2022 242/2022
ZMENY15DS
84 16.07.2022 242/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 242/2022 účinný od 16.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
85 17.07.2022 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY8DS1
86 17.07.2022 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY7DS1
87 17.07.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 17.07.2022 do 31.07.2022 111/2022
ZMENY3DS1
88 17.07.2022 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY2DS2
89 17.07.2022 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 17.07.2022 do 31.12.2022 111/2022
ZMENY57DS2
90 17.07.2022 8/2005 Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY27DS2
91 17.07.2022 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY3DS3
92 17.07.2022 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENY71DS1
93 17.07.2022 141/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 141/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
94 17.07.2022 153/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 153/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
95 17.07.2022 195/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 195/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
96 17.07.2022 196/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 196/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
97 17.07.2022 197/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti, medzere krytia a hroziacej platobnej neschopnosti 197/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
98 17.07.2022 204/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov 204/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
99 17.07.2022 205/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 205/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
100 19.07.2022 253/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 253/2022 účinný od 19.07.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
101 21.07.2022 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 21.07.2022 257/2022
ZMENY2DS
102 21.07.2022 257/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 21.07.2022 do 31.08.2022
nový predpis
ZMENYDS
103 21.07.2022 258/2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení 258/2022 účinný od 21.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
104 22.07.2022 259/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 259/2022 účinný od 22.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
105 22.07.2022 260/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o programe pracovnej dovolenky 260/2022 účinný od 22.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
106 22.07.2022 261/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 3 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz 261/2022 účinný od 22.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
107 22.07.2022 262/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Litovskej republiky o vyslaní litovských policajtov na územie Slovenskej republiky 262/2022 účinný od 22.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
108 22.07.2022 263/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej 263/2022 účinný od 22.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
109 23.07.2022 269/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom 269/2022 účinný od 23.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
110 29.07.2022 276/2022 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 25. júla 2022 č. 3/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla 276/2022 účinný od 29.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
111 29.07.2022 277/2022 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 25. júla 2022 č. 4/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak 277/2022 účinný od 29.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
112 30.07.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 30.07.2022 do 30.09.2022 256/2022
ZMENY9DS1
113 30.07.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 30.07.2022 do 30.09.2022 256/2022
ZMENY8DS2
114 30.07.2022 256/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 256/2022 účinný od 30.07.2022 do 30.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore