Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2022 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022 108/2022
ZMENY23DS
2 01.07.2022 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.07.2022 42/2022
ZMENY4DS
3 01.07.2022 18/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.07.2022 457/2021
ZMENY1DS
4 01.07.2022 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2022 do 11.02.2023 387/2020
ZMENY5DS2
5 01.07.2022 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.07.2022 do 31.01.2023 390/2020
ZMENY6DS1
6 01.07.2022 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2022 408/2021
ZMENY6DS1
7 01.07.2022 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.07.2022 107/2022
ZMENY16DS
8 01.07.2022 201/2008 Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022 107/2022
ZMENY18DS2
9 01.07.2022 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.07.2022 do 31.12.2022 396/2020
ZMENY7DS3
10 01.07.2022 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.07.2022 391/2021
ZMENY1DS
11 01.07.2022 125/2015 Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2015 účinný od 01.07.2022 42/2022
ZMENY27DS1
12 01.07.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022 121/2022
ZMENY20DS2
13 01.07.2022 161/2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 01.07.2022 444/2020
536/2021
ZMENYDS
14 01.07.2022 174/2017 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 174/2017 účinný od 01.07.2022 62/2022
ZMENYDS
15 01.07.2022 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.07.2022 do 11.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
16 01.07.2022 390/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.07.2022 do 31.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
17 01.07.2022 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2022 do 12.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
18 01.07.2022 444/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
19 01.07.2022 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS1
20 01.07.2022 391/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 391/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
21 01.07.2022 408/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 408/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
22 01.07.2022 457/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 457/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
23 01.07.2022 528/2021 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 528/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS
24 01.07.2022 529/2021 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 529/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS
25 01.07.2022 536/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 536/2021 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
26 01.07.2022 42/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 42/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
27 01.07.2022 62/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 62/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
28 01.07.2022 107/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2022 účinný od 01.07.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
29 01.07.2022 108/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.07.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
30 01.07.2022 121/2022 Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 121/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
31 01.07.2022 145/2022 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení vyhlášky č. 278/2018 Z. z. 145/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 01.07.2022 146/2022 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z. 146/2022 účinný od 01.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 05.07.2022 225/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. 225/2013 účinný od 05.07.2022 35/2022
ZMENY10DS
34 05.07.2022 35/2022 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 35/2022 účinný od 05.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
35 06.07.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 06.07.2022 do 31.12.2022 455/2021
ZMENY2DS1
36 06.07.2022 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 06.07.2022 do 31.12.2022 455/2021
ZMENY1DS1
37 06.07.2022 455/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 455/2021 účinný od 06.07.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
38 08.07.2022 530/1990 Zákon o dlhopisoch 530/1990 účinný od 08.07.2022 454/2021
ZMENY2DS1
39 08.07.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 08.07.2022 454/2021
ZMENY32DS1
40 08.07.2022 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 08.07.2022 do 16.07.2022 454/2021
ZMENY5DS2
41 08.07.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 08.07.2022 454/2021
ZMENY4DS1
42 08.07.2022 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 08.07.2022 do 31.12.2023 454/2021
ZMENY2DS2
43 08.07.2022 454/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 454/2021 účinný od 08.07.2022
nový predpis
ZMENY1DS1
44 17.07.2022 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY8DS1
45 17.07.2022 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY7DS1
46 17.07.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 17.07.2022 do 31.12.2022 111/2022
ZMENY3DS1
47 17.07.2022 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY2DS2
48 17.07.2022 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 17.07.2022 do 31.12.2022 111/2022
ZMENY57DS2
49 17.07.2022 8/2005 Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY27DS2
50 17.07.2022 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 17.07.2022 111/2022
ZMENY3DS3
51 17.07.2022 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENY71DS1
52 17.07.2022 141/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 141/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 17.07.2022 153/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 153/2022 účinný od 17.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore