Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.06.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2022 do 16.07.2022 490/2021
ZMENYDS
2 01.06.2022 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY1DS1
3 01.06.2022 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 151/2022
ZMENY12DS
4 01.06.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY1DS1
5 01.06.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY1DS1
6 01.06.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2022 do 09.06.2022 151/2022
ZMENY2DS
7 01.06.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.06.2022 do 09.06.2022 172/2022
ZMENY4DS
8 01.06.2022 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.06.2022 175/2022
ZMENY2DS
9 01.06.2022 185/2002 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 151/2022
ZMENY3DS
10 01.06.2022 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY7DS1
11 01.06.2022 480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 01.06.2022 do 06.06.2022 124/2022
ZMENY47DS1
12 01.06.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.06.2022 do 31.08.2022 125/2022
ZMENY42DS2
13 01.06.2022 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY1DS1
14 01.06.2022 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.06.2022 do 31.08.2023 176/2022
ZMENY3DS2
15 01.06.2022 371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 150/2022
ZMENY3DS1
16 01.06.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.06.2022 do 31.07.2022 125/2022
ZMENY4DS2
17 01.06.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.06.2022 do 31.07.2022 125/2022
ZMENY1DS1
18 01.06.2022 172/2005 Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.06.2022 175/2022
ZMENY1DS1
19 01.06.2022 570/2005 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY1DS2
20 01.06.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.06.2022 do 31.08.2022 176/2022
ZMENY3DS1
21 01.06.2022 409/2011 Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 01.06.2022 490/2021
ZMENY3DS1
22 01.06.2022 396/2012 Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.06.2022 175/2022
ZMENY21DS1
23 01.06.2022 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY11DS3
24 01.06.2022 1/2014 Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.06.2022 170/2022
ZMENY33DS2
25 01.06.2022 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY4DS2
26 01.06.2022 35/2019 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 431/2021
ZMENY3DS2
27 01.06.2022 431/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 431/2021 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
28 01.06.2022 490/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 490/2021 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
29 01.06.2022 124/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 124/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.06.2022 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
31 01.06.2022 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 01.06.2022 151/2022 Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
33 01.06.2022 160/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 160/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
34 01.06.2022 162/2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 162/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
35 01.06.2022 164/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 164/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
36 01.06.2022 170/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
37 01.06.2022 171/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
38 01.06.2022 172/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 172/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
39 01.06.2022 175/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 175/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
40 01.06.2022 176/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 176/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 01.06.2022 188/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 188/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
42 01.06.2022 190/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. mája 2022 č. S17534-2022-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 190/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
43 02.06.2022 192/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 192/2022 účinný od 02.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
44 02.06.2022 193/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 193/2022 účinný od 02.06.2022 do 30.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
45 02.06.2022 194/2022 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 194/2022 účinný od 02.06.2022 do 01.01.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 07.06.2022 480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 07.06.2022 199/2022
ZMENY5DS
47 07.06.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 07.06.2022 do 31.12.2022 199/2022
ZMENY3DS1
48 07.06.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 07.06.2022 do 30.06.2022 199/2022
ZMENY1DS1
49 07.06.2022 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 07.06.2022 199/2022
ZMENY6DS
50 07.06.2022 561/2008 Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 07.06.2022 199/2022
ZMENY4DS
51 07.06.2022 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 07.06.2022 199/2022
ZMENY2DS
52 07.06.2022 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 07.06.2022 do 31.12.2022 198/2022
ZMENY9DS1
53 07.06.2022 198/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 198/2022 účinný od 07.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
54 07.06.2022 199/2022 Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine 199/2022 účinný od 07.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 07.06.2022 202/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 202/2022 účinný od 07.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
56 10.06.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 10.06.2022 do 31.07.2022 208/2022
ZMENY2DS1
57 10.06.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 10.06.2022 do 30.06.2022 207/2022
ZMENY4DS
58 10.06.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 10.06.2022 do 11.08.2022 208/2022
ZMENY14DS1
59 10.06.2022 474/2005 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 10.06.2022 207/2022
ZMENY2DS1
60 10.06.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 10.06.2022 do 07.07.2022 208/2022
ZMENY22DS1
61 10.06.2022 207/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 207/2022 účinný od 10.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 10.06.2022 208/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 208/2022 účinný od 10.06.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
63 10.06.2022 209/2022 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 209/2022 účinný od 10.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
64 11.06.2022 210/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z. 210/2022 účinný od 11.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
65 15.06.2022 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 15.06.2022 do 31.08.2022 178/2022
ZMENY4DS1
66 15.06.2022 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 15.06.2022 177/2022
ZMENY3DS1
67 15.06.2022 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 15.06.2022 do 31.12.2022 186/2022
ZMENY2DS
68 15.06.2022 177/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 177/2022 účinný od 15.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
69 15.06.2022 178/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 178/2022 účinný od 15.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
70 15.06.2022 186/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2022 účinný od 15.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
71 15.06.2022 203/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 158/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní 203/2022 účinný od 15.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
72 15.06.2022 214/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 13/2020 z 11. mája 2022 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 4b ods. 2 v časti „dňom nasledujúcim po dni doručenia“ a ods. 3 písm. a) v časti „jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva“, ustanovenia § 26 ods. 2 v časti „dňom nasledujúcim po dni doručenia“, ustanovení § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 43 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 214/2022 účinný od 15.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
73 17.06.2022 215/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto 215/2022 účinný od 17.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
74 17.06.2022 216/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid 216/2022 účinný od 17.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
75 17.06.2022 217/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe 217/2022 účinný od 17.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
76 21.06.2022 218/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 21.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
77 28.06.2022 228/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 228/2022 účinný od 28.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
78 29.06.2022 235/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch 235/2022 účinný od 29.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
79 30.06.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 30.06.2022 do 31.07.2022 67/2022
252/2021
ZMENY3DS3
80 30.06.2022 69/2018 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 účinný od 30.06.2022 231/2022
ZMENY1DS1
81 30.06.2022 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
82 30.06.2022 67/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
83 30.06.2022 230/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 230/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
84 30.06.2022 231/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 231/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
85 30.06.2022 233/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 233/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
86 30.06.2022 237/2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. júna 2022, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu 237/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
87 30.06.2022 238/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 238/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
88 30.06.2022 239/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine 239/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
89 30.06.2022 240/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 240/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
90 30.06.2022 241/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností 241/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore