Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.06.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2022 do 16.07.2022 490/2021
ZMENYDS
2 01.06.2022 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY1DS
3 01.06.2022 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 151/2022
ZMENY12DS
4 01.06.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY1DS
5 01.06.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY1DS
6 01.06.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 151/2022
ZMENY2DS
7 01.06.2022 185/2002 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 151/2022
ZMENY3DS
8 01.06.2022 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY7DS
9 01.06.2022 480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 01.06.2022 124/2022
ZMENY47DS
10 01.06.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY42DS1
11 01.06.2022 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY1DS
12 01.06.2022 371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 150/2022
ZMENY3DS1
13 01.06.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY4DS1
14 01.06.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.06.2022 do 30.11.2022 125/2022
ZMENY1DS
15 01.06.2022 570/2005 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY1DS1
16 01.06.2022 409/2011 Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 409/2011 účinný od 01.06.2022 490/2021
ZMENY3DS2
17 01.06.2022 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 125/2022
ZMENY11DS2
18 01.06.2022 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.06.2022 125/2022
ZMENY4DS1
19 01.06.2022 35/2019 Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022 431/2021
ZMENY3DS2
20 01.06.2022 431/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 431/2021 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
21 01.06.2022 490/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 490/2021 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
22 01.06.2022 124/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 124/2022 účinný od 01.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
23 01.06.2022 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
24 01.06.2022 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
25 01.06.2022 151/2022 Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2022 účinný od 01.06.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
26 30.06.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 30.06.2022 do 31.12.2022 252/2021
67/2022
ZMENY3DS3
27 30.06.2022 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
28 30.06.2022 67/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
MENU
Hore