Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.05.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 111/2022
122/2022
ZMENYDS2
2 01.05.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 127/2022
ZMENY1DS1
3 01.05.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.05.2022 do 07.07.2022 123/2022
ZMENY1DS1
4 01.05.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 123/2022
ZMENY1DS1
5 01.05.2022 548/2003 Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.05.2022 111/2022
ZMENY1DS1
6 01.05.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.05.2022 do 31.12.2022 121/2022
ZMENY2DS3
7 01.05.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022 102/2022
ZMENY1DS2
8 01.05.2022 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.05.2022 121/2022
ZMENY1DS2
9 01.05.2022 8/2005 Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022 111/2022
ZMENY7DS2
10 01.05.2022 93/2005 Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 01.05.2022 106/2022
ZMENY5DS2
11 01.05.2022 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022 105/2022
ZMENY8DS3
12 01.05.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.05.2022 418/2021
ZMENY3DS2
13 01.05.2022 297/2008 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.05.2022 do 31.12.2022 123/2022
ZMENY21DS2
14 01.05.2022 528/2008 Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.05.2022 do 31.12.2022 121/2022
ZMENY1DS2
15 01.05.2022 524/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.05.2022 115/2022
ZMENY10DS2
16 01.05.2022 526/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.05.2022 115/2022
ZMENY9DS2
17 01.05.2022 58/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.05.2022 259/2021
ZMENY5DS2
18 01.05.2022 262/2014 Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 262/2014 účinný od 01.05.2022 122/2022
ZMENY31DS3
19 01.05.2022 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.05.2022 do 31.12.2022 121/2022
ZMENY14DS2
20 01.05.2022 259/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 259/2021 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
21 01.05.2022 418/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 418/2021 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
22 01.05.2022 474/2021 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii na obranu štátu, základných požiadavkách na tieto určené výrobky, lehotách a postupoch posudzovania zhody, iných podrobnostiach o posudzovaní zhody a o náležitostiach výstupných dokumentov posudzovania zhody 474/2021 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
23 01.05.2022 102/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 102/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
24 01.05.2022 103/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 103/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
25 01.05.2022 104/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 104/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
26 01.05.2022 105/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 105/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
27 01.05.2022 106/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
28 01.05.2022 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
29 01.05.2022 115/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 115/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.05.2022 116/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 116/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
31 01.05.2022 117/2022 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 117/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
32 01.05.2022 121/2022 Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 121/2022 účinný od 01.05.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
33 01.05.2022 122/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
34 01.05.2022 123/2022 Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 123/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
35 01.05.2022 127/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 127/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.05.2022 132/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu overenia ovládania štátneho jazyka a hodnotení ovládania štátneho jazyka 132/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
37 01.05.2022 133/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii a certifikátov 133/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
38 01.05.2022 135/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu 135/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
39 01.05.2022 141/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov 141/2022 účinný od 01.05.2022 do 16.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
40 01.05.2022 144/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 144/2022 účinný od 01.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
41 02.05.2022 152/2022 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z. 152/2022 účinný od 02.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
42 11.05.2022 157/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o hospodárskej spolupráci 157/2022 účinný od 11.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
43 11.05.2022 158/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov 158/2022 účinný od 11.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
44 15.05.2022 154/2022 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 154/2022 účinný od 15.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
45 15.05.2022 155/2022 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov 155/2022 účinný od 15.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
46 15.05.2022 156/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení vyhlášky č. 327/2021 Z. z. 156/2022 účinný od 15.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
47 21.05.2022 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 21.05.2022 397/2021
ZMENY1DS1
48 21.05.2022 397/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 397/2021 účinný od 21.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
49 26.05.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 26.05.2022 do 31.07.2022 532/2021
ZMENY22DS2
50 26.05.2022 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 26.05.2022 do 31.07.2022
nový predpis
ZMENYDS1
MENU
Hore