Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.04.2022 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2022 do 30.06.2022 512/2021
ZMENY1DS1
2 01.04.2022 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.04.2022 do 31.08.2022 6/2022
ZMENY2DS1
3 01.04.2022 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.04.2022 do 31.08.2022 6/2022
ZMENY3DS1
4 01.04.2022 40/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.04.2022 72/2022
310/2021
ZMENY18DS2
5 01.04.2022 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022 310/2021
ZMENY3DS1
6 01.04.2022 180/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.04.2022 do 31.08.2022 6/2022
ZMENY4DS1
7 01.04.2022 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.04.2022 do 30.06.2022 101/2022
ZMENY1DS1
8 01.04.2022 402/2000 Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 402/2000 účinný od 01.04.2022 40/2022
ZMENY2DS1
9 01.04.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.04.2022 do 31.05.2022 82/2022
ZMENY34DS
10 01.04.2022 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.04.2022 do 24.04.2022 415/2021
101/2022
ZMENY5DS2
11 01.04.2022 453/2003 Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 01.04.2022 101/2022
ZMENY3DS1
12 01.04.2022 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.04.2022 do 31.12.2022 101/2022
82/2022
ZMENY4DS3
13 01.04.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.04.2022 do 12.04.2022 101/2022
ZMENY1DS1
14 01.04.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.04.2022 do 24.04.2022 101/2022
ZMENY21DS3
15 01.04.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.04.2022 do 29.06.2022 310/2021
67/2022
ZMENY2DS3
16 01.04.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.04.2022 do 31.07.2022 101/2022
ZMENY4DS1
17 01.04.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.04.2022 do 31.05.2022 67/2022
ZMENY1DS1
18 01.04.2022 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.04.2022 do 31.12.2022 101/2022
ZMENY2DS1
19 01.04.2022 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.04.2022 do 31.12.2022 6/2022
ZMENY5DS1
20 01.04.2022 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.04.2022 do 30.06.2022 310/2021
ZMENY2DS1
21 01.04.2022 647/2007 Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022 310/2021
ZMENY4DS2
22 01.04.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.04.2022 do 31.05.2022 415/2021
ZMENY2DS2
23 01.04.2022 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.04.2022 do 06.06.2022 310/2021
ZMENY1DS2
24 01.04.2022 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.04.2022 do 06.06.2022 101/2022
ZMENY3DS1
25 01.04.2022 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.04.2022 do 31.08.2022 85/2022
ZMENY6DS2
26 01.04.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.04.2022 do 25.05.2022 532/2021
ZMENY1DS2
27 01.04.2022 498/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy 498/2011 účinný od 01.04.2022 48/2022
ZMENY7DS
28 01.04.2022 250/2012 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.04.2022 do 29.07.2022 85/2022
ZMENY8DS2
29 01.04.2022 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.04.2022 do 29.07.2022 85/2022
ZMENY11DS3
30 01.04.2022 97/2013 Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 účinný od 01.04.2022 do 31.08.2022 6/2022
ZMENY3DS2
31 01.04.2022 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.04.2022 do 31.05.2022 67/2022
310/2021
ZMENY9DS4
32 01.04.2022 284/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022 25/2022
ZMENY1DS
33 01.04.2022 383/2013 Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.04.2022 do 30.04.2023 310/2021
ZMENY14DS3
34 01.04.2022 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.04.2022 do 30.05.2022 512/2021
ZMENY27DS3
35 01.04.2022 181/2014 Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.04.2022 do 30.05.2022 512/2021
ZMENY1DS2
36 01.04.2022 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.04.2022 do 31.07.2022 41/2022
ZMENY1DS1
37 01.04.2022 107/2015 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov 107/2015 účinný od 01.04.2022 34/2022
ZMENY26DS
38 01.04.2022 162/2015 Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.04.2022 512/2021
ZMENY3DS4
39 01.04.2022 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.04.2022 do 30.06.2022 86/2022
ZMENY5DS2
40 01.04.2022 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.04.2022 do 14.06.2022 82/2022
ZMENY1DS
41 01.04.2022 157/2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 01.04.2022 do 14.03.2023 58/2022
ZMENY37DS2
42 01.04.2022 170/2018 Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.04.2022 310/2021
ZMENY1DS2
43 01.04.2022 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022 310/2021
ZMENY1DS2
44 01.04.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
45 01.04.2022 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 01.04.2022 do 31.08.2022
nový predpis
ZMENYDS1
46 01.04.2022 512/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 512/2021 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
47 01.04.2022 520/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 520/2021 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
48 01.04.2022 521/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 521/2021 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
49 01.04.2022 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 01.04.2022 do 25.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
50 01.04.2022 6/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
51 01.04.2022 25/2022 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 25/2022 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS
52 01.04.2022 34/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov 34/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
53 01.04.2022 40/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 40/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
54 01.04.2022 41/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 41/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
55 01.04.2022 48/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy 48/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
56 01.04.2022 58/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 58/2022 účinný od 01.04.2022 do 14.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
57 01.04.2022 67/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 67/2022 účinný od 01.04.2022 do 29.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
58 01.04.2022 72/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 72/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
59 01.04.2022 79/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 79/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
60 01.04.2022 82/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
61 01.04.2022 83/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 83/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
62 01.04.2022 84/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2020 Z. z. 84/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
63 01.04.2022 85/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 85/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
64 01.04.2022 86/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 86/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
65 01.04.2022 94/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 94/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
66 01.04.2022 95/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 95/2022 účinný od 01.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
67 01.04.2022 101/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.04.2022 do 30.11.2022
nový predpis
ZMENYDS1
68 05.04.2022 109/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 109/2022 účinný od 05.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
69 05.04.2022 110/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 110/2022 účinný od 05.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
70 07.04.2022 118/2022 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2021 zo 16. februára 2022 vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 118/2022 účinný od 07.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
71 09.04.2022 119/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 119/2022 účinný od 09.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
72 09.04.2022 120/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce 120/2022 účinný od 09.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
73 13.04.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 13.04.2022 do 31.05.2022 125/2022
ZMENY3DS2
74 13.04.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 13.04.2022 do 31.10.2022 125/2022
ZMENY1DS1
75 13.04.2022 747/2004 Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 13.04.2022 do 30.09.2023 129/2022
ZMENY2DS3
76 13.04.2022 125/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2022 účinný od 13.04.2022 do 31.05.2022
nový predpis
ZMENYDS1
77 13.04.2022 129/2022 Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2022 účinný od 13.04.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
78 13.04.2022 130/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 130/2022 účinný od 13.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
79 13.04.2022 131/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 131/2022 účinný od 13.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
80 15.04.2022 138/2017 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 15.04.2022 do 31.07.2022 126/2022
ZMENY3DS2
81 15.04.2022 126/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 126/2022 účinný od 15.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
82 21.04.2022 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 21.04.2022 do 31.07.2022 134/2022
ZMENY3DS
83 21.04.2022 134/2022 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 5/2022-43 z 30. marca 2022 o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení čl. I bodov 12 a 32 zákona č. 516/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2022 účinný od 21.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
84 21.04.2022 136/2022 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2022 uzatvorenej 25. februára 2022 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA a Dodatku č. 1 na rok 2022 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2025 z 12. apríla 2021 uzatvoreného 16. februára 2022 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 136/2022 účinný od 21.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
85 22.04.2022 138/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. marca 2022 č. 1/2022 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne 138/2022 účinný od 22.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
86 22.04.2022 139/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. marca 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou 139/2022 účinný od 22.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
87 22.04.2022 140/2022 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský 140/2022 účinný od 22.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
88 25.04.2022 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 25.04.2022 do 31.05.2022 137/2022
ZMENY1DS1
89 25.04.2022 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 25.04.2022 do 31.05.2022 137/2022
ZMENY99DS1
90 25.04.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 25.04.2022 do 30.04.2022 137/2022
ZMENY1DS3
91 25.04.2022 172/2005 Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 25.04.2022 do 31.05.2022 137/2022
ZMENY42DS2
92 25.04.2022 137/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 137/2022 účinný od 25.04.2022
nový predpis
ZMENYDS1
93 28.04.2022 142/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitostiach psychologického posudku 142/2022 účinný od 28.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
94 29.04.2022 143/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 143/2022 účinný od 29.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
95 29.04.2022 147/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dočasnom prerušení vykonávania niektorých rezortných zmlúv s Ruskou federáciou 147/2022 účinný od 29.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
96 29.04.2022 148/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 148/2022 účinný od 29.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
97 29.04.2022 149/2022 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach 149/2022 účinný od 29.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore