Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.01.2022 17/1992 Zákon o životnom prostredí 17/1992 účinný od 01.01.2022 388/2021
ZMENY4DS
2 01.01.2022 40/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY2DS1
3 01.01.2022 300/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku 300/1993 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
4 01.01.2022 154/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 154/1994 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY3DS1
5 01.01.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2022 do 16.01.2022 310/2021
ZMENY1DS1
6 01.01.2022 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.01.2022 69/2021
ZMENY1DS
7 01.01.2022 301/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle 301/1995 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
8 01.01.2022 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 310/2021
ZMENY3DS1
9 01.01.2022 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 310/2021
ZMENY1DS1
10 01.01.2022 184/1999 Zákon o používaní jazykov národnostných menšín 184/1999 účinný od 01.01.2022 417/2021
ZMENY4DS
11 01.01.2022 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY4DS2
12 01.01.2022 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2022 do 01.02.2022 76/2021
ZMENY8DS1
13 01.01.2022 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
14 01.01.2022 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2022 340/2020
ZMENY2DS1
15 01.01.2022 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 209/2021
ZMENY18DS1
16 01.01.2022 49/2002 Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.01.2022 389/2021
ZMENY1DS1
17 01.01.2022 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 345/2021
ZMENY1DS
18 01.01.2022 133/2002 Zákon o Slovenskej akadémii vied 133/2002 účinný od 01.01.2022 347/2021
ZMENY17DS
19 01.01.2022 282/2002 Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 282/2002 účinný od 01.01.2022 272/2021
ZMENY1DS
20 01.01.2022 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2022 431/2021
ZMENY2DS
21 01.01.2022 429/2002 Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 209/2021
ZMENY2DS1
22 01.01.2022 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2022 198/2020
ZMENY2DS1
23 01.01.2022 442/2002 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2022 375/2021
ZMENY1DS
24 01.01.2022 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2022 do 20.02.2022 317/2018
385/2019
ZMENY11DS3
25 01.01.2022 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2022 215/2021
ZMENY6DS
26 01.01.2022 463/2003 Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
27 01.01.2022 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2024 414/2021
ZMENY4DS
28 01.01.2022 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 416/2020
301/2019
ZMENY19DS2
29 01.01.2022 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2022 do 31.08.2023 271/2021
ZMENY24DS2
30 01.01.2022 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2022 do 01.01.2022 271/2021
273/2021
ZMENY26DS1
31 01.01.2022 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 317/2018
ZMENY13DS3
32 01.01.2022 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 317/2018
ZMENY13DS1
33 01.01.2022 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 408/2021
ZMENY18DS1
34 01.01.2022 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 408/2021
ZMENY8DS1
35 01.01.2022 220/2004 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
36 01.01.2022 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 408/2021
ZMENY32DS
37 01.01.2022 442/2004 Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 442/2004 účinný od 01.01.2022 272/2021
ZMENY1DS1
38 01.01.2022 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY6DS3
39 01.01.2022 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY13DS2
40 01.01.2022 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 374/2018
ZMENY9DS2
41 01.01.2022 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2022 374/2018
ZMENY2DS1
42 01.01.2022 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY11DS2
43 01.01.2022 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 81/2021
ZMENY2DS1
44 01.01.2022 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022 81/2021
ZMENY18DS1
45 01.01.2022 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 317/2018
ZMENY5DS1
46 01.01.2022 726/2004 Zákon o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách 726/2004 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS1
47 01.01.2022 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2022 408/2021
ZMENY1DS1
48 01.01.2022 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2022 357/2021
ZMENY3DS2
49 01.01.2022 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2022 do 30.04.2022 310/2021
ZMENY2DS2
50 01.01.2022 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
51 01.01.2022 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY5DS2
52 01.01.2022 474/2005 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
53 01.01.2022 475/2005 Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 475/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
54 01.01.2022 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
55 01.01.2022 570/2005 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY5DS2
56 01.01.2022 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS3
57 01.01.2022 219/2006 Zákon o protikomunistickom odboji 219/2006 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS3
58 01.01.2022 268/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 268/2006 účinný od 01.01.2022 390/2021
ZMENY9DS
59 01.01.2022 39/2007 Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.01.2022 272/2021
ZMENY4DS2
60 01.01.2022 50/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.01.2022 do 31.01.2022 349/2021
ZMENY4DS
61 01.01.2022 330/2007 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2022 271/2021
ZMENY1DS1
62 01.01.2022 569/2007 Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
63 01.01.2022 609/2007 Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 609/2007 účinný od 01.01.2022 408/2021
ZMENY8DS2
64 01.01.2022 647/2007 Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 431/2021
ZMENY1DS1
65 01.01.2022 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2022 271/2021
ZMENY3DS1
66 01.01.2022 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2022 280/2019
ZMENY33DS1
67 01.01.2022 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY6DS2
68 01.01.2022 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022 310/2021
ZMENY4DS2
69 01.01.2022 185/2009 Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
70 01.01.2022 186/2009 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS3
71 01.01.2022 286/2009 Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022 210/2019
ZMENY7DS2
72 01.01.2022 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
73 01.01.2022 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2022 do 30.03.2022 408/2021
ZMENY32DS1
74 01.01.2022 129/2010 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY3DS2
75 01.01.2022 267/2010 Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
76 01.01.2022 524/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
77 01.01.2022 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.01.2022 257/2021
ZMENY6DS1
78 01.01.2022 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY6DS1
79 01.01.2022 226/2011 Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS1
80 01.01.2022 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2022 374/2018
ZMENY5DS2
81 01.01.2022 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.01.2022 133/2021
81/2021
ZMENY3DS3
82 01.01.2022 378/2011 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.01.2022 422/2021
ZMENY1DS
83 01.01.2022 404/2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
84 01.01.2022 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 396/2020
ZMENY1DS3
85 01.01.2022 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2022 do 20.02.2022 397/2021
ZMENY1DS
86 01.01.2022 396/2012 Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY8DS2
87 01.01.2022 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY3DS2
88 01.01.2022 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 310/2021
ZMENY1DS2
89 01.01.2022 39/2015 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS3
90 01.01.2022 61/2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 61/2015 účinný od 01.01.2022 413/2021
ZMENY33DS1
91 01.01.2022 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022 302/2019
ZMENY44DS3
92 01.01.2022 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
93 01.01.2022 282/2015 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
94 01.01.2022 410/2015 Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 410/2015 účinný od 01.01.2022 49/2019
ZMENY1DS
95 01.01.2022 422/2015 Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2022 271/2021
ZMENY5DS2
96 01.01.2022 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2022 215/2021
ZMENY4DS2
97 01.01.2022 161/2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022 223/2021
444/2020
ZMENYDS
98 01.01.2022 138/2017 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY5DS2
99 01.01.2022 87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023 388/2021
ZMENY3DS
100 01.01.2022 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2022 447/2020
ZMENY3DS
101 01.01.2022 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022 310/2021
ZMENY2DS2
102 01.01.2022 213/2018 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.01.2022 408/2021
ZMENY1DS1
103 01.01.2022 216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY3DS2
104 01.01.2022 269/2018 Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 269/2018 účinný od 01.01.2022 345/2021
ZMENY5DS
105 01.01.2022 317/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
106 01.01.2022 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
107 01.01.2022 30/2019 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.01.2022 287/2020
ZMENY1DS
108 01.01.2022 43/2019 Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 43/2019 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
109 01.01.2022 49/2019 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 49/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
110 01.01.2022 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.01.2022 271/2021
ZMENY5DS
111 01.01.2022 210/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
112 01.01.2022 213/2019 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS2
113 01.01.2022 280/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
114 01.01.2022 301/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
115 01.01.2022 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENY7DS1
116 01.01.2022 310/2019 Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY1DS2
117 01.01.2022 385/2019 Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
118 01.01.2022 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
119 01.01.2022 282/2020 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 282/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENY2DS1
120 01.01.2022 287/2020 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 287/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
121 01.01.2022 292/2020 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 292/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENY1DS
122 01.01.2022 299/2020 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 299/2020 účinný od 01.01.2022 310/2021
ZMENY2DS1
123 01.01.2022 340/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
124 01.01.2022 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
125 01.01.2022 416/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
126 01.01.2022 444/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
127 01.01.2022 447/2020 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 447/2020 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
128 01.01.2022 69/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 69/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
129 01.01.2022 76/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS1
130 01.01.2022 81/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 81/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
131 01.01.2022 133/2021 Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva 133/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
132 01.01.2022 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 01.01.2022 do 28.02.2022
nový predpis
ZMENYDS1
133 01.01.2022 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY12DS
134 01.01.2022 218/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 218/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
135 01.01.2022 223/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
136 01.01.2022 233/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného 233/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
137 01.01.2022 246/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022 246/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
138 01.01.2022 257/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 257/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS1
139 01.01.2022 271/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 271/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
140 01.01.2022 272/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 272/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
141 01.01.2022 273/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
142 01.01.2022 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS1
143 01.01.2022 343/2021 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022 343/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
144 01.01.2022 345/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 410/2020 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 345/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
145 01.01.2022 347/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 347/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
146 01.01.2022 349/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 349/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
147 01.01.2022 357/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 357/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
148 01.01.2022 358/2021 Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
149 01.01.2022 372/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
150 01.01.2022 375/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 375/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
151 01.01.2022 388/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. 388/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
152 01.01.2022 389/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 389/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
153 01.01.2022 390/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov 390/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
154 01.01.2022 393/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 393/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
155 01.01.2022 397/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 397/2021 účinný od 01.01.2022 do 20.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
156 01.01.2022 399/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022 399/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
157 01.01.2022 405/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 405/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
158 01.01.2022 408/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 408/2021 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
159 01.01.2022 413/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 413/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
160 01.01.2022 414/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 414/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
161 01.01.2022 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 01.01.2022 do 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
162 01.01.2022 416/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 416/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
163 01.01.2022 417/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov 417/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
164 01.01.2022 422/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 422/2021 účinný od 01.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
165 01.01.2022 431/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 431/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.05.2022
nový predpis
ZMENYDS
166 02.01.2022 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 02.01.2022 415/2021
ZMENY14DS1
167 02.01.2022 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 02.01.2022 do 31.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
168 17.01.2022 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 17.01.2022 do 28.02.2022 378/2021
ZMENY1DS
169 17.01.2022 338/2000 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 17.01.2022 378/2021
ZMENY44DS
170 17.01.2022 462/2007 Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 17.01.2022 do 01.02.2022 378/2021
ZMENY2DS1
171 17.01.2022 378/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 378/2021 účinný od 17.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
172 17.01.2022 381/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu 381/2021 účinný od 17.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
173 17.01.2022 423/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla 423/2021 účinný od 17.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore